ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  LIFE  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CAR&DRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK  |  TRAVELBOOK
Σάββατο, 28/3/2015
ΕΘΝΟΣ
«E» 7/11/2012
Μεγαλύτερα ΓράμματαΜικρότερα Γράμματα Μέγεθος γραμμάτων
mail to Email Εκτυπώστε το Αρθρο Εκτύπωση

Δίπλωμα Αυτοκινήτου

στην Σχολή Οδηγών ΜΙΝΙ.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Νέα πλαφόν για άγαμες θυγατέρες και υπερήλικες

Αυστηρότερα γίνονται τα κριτήρια για την καταβολή σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στις άγαμες θυγατέρες.

Νέα πλαφόν για άγαμες θυγατέρες και υπερήλικες

Αυστηρότερα γίνονται τα κριτήρια για την καταβολή σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στις άγαμες θυγατέρες. Αλλαγές προβλέπονται για τις συντάξεις των βουλευτών, ενώ καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου οι συνδικαλιστικές συντάξεις που χορηγούνταν με βάση τις διατάξεις του ΤΕΑΕΥΕΕΟ .

Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται τα εξής:

1. Νέο όριο μπαίνει για τις συντάξεις των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων.

Συγκεκριμένα:

Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαμβάνουν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720 ευρώ. Στις περιπτώσεις καταβολής δύο συντάξεων που το άθροισμά τους υπερβαίνει το ποσό αυτό, η περικοπή του υπερβάλλοντος ποσού διενεργείται επί της μεγαλύτερης σύνταξης και εάν αυτή δεν επαρκεί περικόπτεται ανάλογα και η δεύτερη σύνταξη.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού καταργείται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του Ν. 3670/ 2008 (Α 117).

Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, το ποσό επιμερίζεται σε αυτούς σε ίσες μερίδες.

Η καταβολή της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν, όπως προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, έχουν και άλλα εισοδήματα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξή τους, τα οποία υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσό.

Αν τα ανωτέρω εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό και το συνολικό ετήσιο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα των προσώπων αυτών -με συνυπολογισμό και του ποσού της κύριας σύνταξης- υπερβαίνει το ποσό που έχει τεθεί, η κύρια σύνταξη μειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό.

Από την αναστολή ή την περικοπή της σύνταξης δεν επωφελούνται τα τυχόν συνδικαιούχα πρόσωπα.

2. Με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας θα καταβάλλεται από τη νέα χρονιά η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1296/1982. Οι δικαιούχοι πρέπει να μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 έτη και να έχουν ατομικό εισόδημα κάτω από 4.320 ευρώ ή οικογενειακό 8.640 ευρώ.

3. Οι καταβαλλόμενες από 1ης Ιανουαρίου και εφεξής κανονιζόμενες συντάξεις των βουλευτών και των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, που λαμβάνουν και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, μειώνονται κατά 20%.

Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 30% εάν τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη συμπεριλαμβανομένης και της βουλευτικής ή της χορηγίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση mdiamantaki@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

CAR AND DRIVER

WOMENONLY


  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ