ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 26°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης «παλαιών» ασφαλισμένων (μέχρι 31/12/1992)

  • ΕΘΝΟΣ
  • 11:48, 19/6/2007

Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ δικαιούνται σύνταξη εφόσον συμπληρώσουν 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών άνδρες - γυναίκες. Για να χορηγηθεί σύνταξη σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης.

Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο 60ό έτος της ηλικίας.

Με 37 έτη ασφάλισης χορηγείται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η σύνταξη που χορηγείται από το ΤΕΒΕ σε όλες τις περιπτώσεις είναι πλήρης σύνταξη. Μειωμένη σύνταξη με μικρότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης δεν προβλέπεται από το ΤΕΒΕ για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους. Επίσης, δεν υπάρχει για την κατηγορία αυτή καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων.

Σημείωση: Με 11,5 έτη ασφάλισης χορηγείται σύνταξη για άνδρες - γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται σύνταξη από άλλον φορέα ή το Δημόσιο.

Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 31/12/2007.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  •  Η σύνταξη του ΤΕΒΕ υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες έχει ασφαλιστεί ο ασφαλισμένος για όλη την περίοδο και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Ετσι, λοιπόν, για κάποιον που θέλει να έχει καλύτερη σύνταξη, συμφέρει η ασφάλιση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατηγορία για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.
  •  Μετά τη συμπλήρωση των 30 ετών ασφάλισης και ακόμη περισσότερο μετά τη συμπλήρωση των 35 ετών ασφάλισης, προβλέπεται μεγάλη προσαύξηση της σύνταξης. Συμφέρει, λοιπόν, τον ασφαλισμένο να παραμείνει στο ΤΕΒΕ όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια, για να πάρει καλύτερη σύνταξη.
  •  Η συνταξιοδότηση με 11,5 έτη ασφάλισης θα πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή και εφόσον δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα συμπλήρωσης 15 ετών ασφάλισης. Η σύνταξη που χορηγείται με 11,5 έτη ασφάλισης είναι περίπου 250 ευρώ, με τα σημερινά δεδομένα. Αντίθετα, για ένα συνταξιούχο που παίρνει κατώτερη σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης, το ποσό της σύνταξης είναι 386 ευρώ και εάν είναι δικαιούχος του ΕΚΑΣ, η σύνταξη μαζί με το ΕΚΑΣ διαμορφώνεται στα 581 ευρώ.
  •  Μητέρες με παιδιά ανάπηρα με ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγος αναπήρου (ανάπηρης) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούται σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος

1. Ολα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια ενσήμων του ΤΕΒΕ.
2. Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια άλλου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης (αν ζητείται συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης που είχε σε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό).
3. Οι κάρτες εργασίας ξένου φορέα (αν ζητείται συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης σε φορέα ξένου κράτους).
4. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος της οικείας ΔΟΥ ή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, σφραγισμένη από την οικεία ΔΟΥ.
5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης στην Εφορία.
6. α) Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν μέλος ΟΕ, ΕΕ απαιτείται: Διαλυτικό ή τροποποιητικό του καταστατικού της Εφορίας, νόμιμα δημοσιευμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έπαυσε να είναι μέλος της εταιρείας για την οποία έχει ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ (δημοσιεύεται στο Πρωτοδικείο, όπου και η έδρα της επιχείρησης).
β) Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν μέλος ΕΠΕ ή ΔΣ ΑΕ με ποσοστό 5% τουλάχιστον απαιτούνται:
1) ΦΕΚ στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας, 2) θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας γενικής συνέλευσης της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος απώλεσε την ιδιότητα του μέλους της ΕΠΕ ή την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της ΑΕ, ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του 5%, ή έπαυσε να είναι μέλος του ΔΣ της εταιρείας. Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
7. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, π.χ. μεσίτου αστικών συμβάσεων, πρατηριούχου υγρών καυσίμων, ηλεκτρολόγου κ.ά., απαιτείται βεβαίωση από την οποία προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε έκδοση τη συγκεκριμένη άδεια). Εφόσον, όμως, η διακοπή αποδεικνύεται σαφώς από τα λοιπά υποβαλλόμενα στοιχεία (διακοπή Εφορίας, λύση εταιρείας κ.λπ.), δεν απαιτείται η κατάθεση της ειδικής άδειας.
8. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος είναι τυφλός ή τετρα-παραπληγικός, απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό από ιδιώτη γιατρό ή νοσοκομείο, από το οποίο να προκύπτει: ολική τύφλωση όταν πρόκειται για τυφλό ή τετρα-παραπληγικό όταν πρόκειται για τετρα-παραπληγικό. Αν ο τετρα-πληγικός παίρνει επίδομα από το ΤΕΒΕ, αρκεί φωτοτυπία της απόφασης χορήγησης του επιδόματος.
9. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν εκτελωνιστής, απαιτούνται επιπλέον:
α) Βεβαίωση επαγγελματικής κατάστασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 18 του ΝΔ 717/77, στην οποία αναφέρονται: η ημερομηνία χορήγησης και κατάθεσης του πτυχίου του ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές.
β) Βεβαίωση του συλλόγου εκτελωνιστών περί ασκήσεως του επαγγέλματος.
10. Για μητέρες ασφαλισμένες με ανήλικα, ανίκανα και 3 ή περισσότερα τέκνα, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανήλικου τέκνου και γνωμάτευση γιατρού στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση, προκειμένου να παραπεμφθεί στην Υγ. Επιτροπή, για έκδοση σχετικής απόφασης.
11. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια π.χ. μεσίτου αστικών συμβάσεων, πρατηριούχου υγρών καυσίμων, ηλεκτρολόγου κ.α., απαιτείται βεβαίωση από την οποία προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε έκδοση τη συγκεκριμένη άδεια). Εφόσον όμως η διακοπή αποδεικνύεται σαφώς από τα λοιπά υποβαλλόμενα στοιχεία (διακοπή Εφορίας, λύση Εταιρείας κλπ.) δεν απαιτείται η κατάθεση της Ειδικής άδειας.
12. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος είναι τυφλός ή τετραπαραπληγικός, απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό από ιδιώτη γιατρό ή νοσοκομείο, από το οποίο να προκύπτει: ολική τύφλωση όταν πρόκειται για τυφλό ή τετραπαραπληγικό όταν πρόκειται για τετραπαραπληγικό. Αν ο τετραπληγικός παίρνει επίδομα από το ΤΕΒΕ αρκεί φωτοτυπία της απόφασης χορήγησης του επιδόματος.
13. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν εκτελωνιστής απαιτούνται επιπλέον:
α) Βεβαίωση επαγγελματικής κατάστασης της Ειδικής επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.Δ. 717/77, στην οποία αναφέρονται: η ημερομηνία χορήγησης και κατάθεσης του πτυχίου του ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές.
β) Βεβαίωση του συλλόγου εκτελωνιστών περί ασκήσεως του επαγγέλματος.
14. Για μητέρες ασφαλισμένες με ανήλικα, ανίκανα και 3 ή περισσότερα τέκνα, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανηλίκου τέκνου και γνωμάτευση γιατρού στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση, προκειμένου να παραπεμφθεί στην Υγ. Επιτροπή, για έκδοση σχετικής απόφασης.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ