ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 26°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Οι ημερομηνίες - κλειδιά για τις ενοποιήσεις

Αντίθετοι με τις ενοποιήσεις των Ταμείων είναι οι εργαζόμενοι υπό τον δικαιολογημένο φόβο υποβάθμισης των δικαιωμάτων τους

 • ΕΘΝΟΣ
 • 11:29, 12/5/2008

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1. Οι ενοποιήσεις

α. Οι ενοποιήσεις ώριμη ιδέα

Η ιδέα της ενοποίησης των δεκάδων Ταμείων κύριας, αλλά πρωτίστως επικουρικής, ασφάλισης ήταν ώριμη, δεκαετίες τώρα, στις συνειδήσεις των ασφαλισμένων της πατρίδας μας. Ως μία από τις βασικές κακοδαιμονίες του πολύπαθου ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) ανέκαθεν αναφερόταν και η διοικητική πολυδιάσπαση (πολυκερματισμός) των Ταμείων, με συνέπεια το υπερβολικό λειτουργικό κόστος και τη χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο για χώρα της Ε.Ε. Και στους κόλπους, άλλωστε, της ελληνικής Αριστεράς και των Συνδικάτων, η ιδέα της ενοποίησης των Ταμείων, εδώ και πολλά χρόνια, αντιμετωπιζόταν θετικά ή πάντως με όλο και λιγότερες επιφυλάξεις. Όλοι, πάντως, με την αποδοχή των ενοποιήσεων προσέβλεπαν στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των κατ ιδίαν παροχών. Τώρα και υπό τον δικαιολογημένο φόβο υποβάθμισής τους, που υποθάλπει ο μεγάλος αριθμός των εξουσιοδοτήσεων για την έκδοση άλλων κανονιστικών πράξεων, όλοι είναι επιφυλακτικοί. Ακόμη και η Κυβέρνηση δεν ομιλεί για αναβάθμιση παροχών, αλλά για τη διατήρηση των όρων και προϋποθέσεων, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, σε κάθε ενοποιούμενο Ταμείο.

Ολόκληρο το πρώτο μέρος του νέου νόμου 3655/2008 (άρθρα 1-139) είναι αφιερωμένο στις σαρωτικές, ομολογουμένως, ενοποιήσεις των Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στόχος της επιχειρούμενης ενοποίησης, όπως αναφέρει άλλωστε και η αιτιολογική έκθεση του Νόμου, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, είναι «Να περιοριστεί ο απαράδεκτος κατακερματισμός του συστήματος και να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου και εποπτείας, να ξεπεραστούν οι μεγάλες διοικητικές και οργανωτικές δυσχέρειες και να μειωθεί το τεράστιο διοικητικό και λειτουργικό κόστος».

β. Γενικοί όροι
Εξάλλου, η Κυβέρνηση, θέλοντας να καθησυχάσει τους ασφαλισμένους κυρίως, αλλά και το προσωπικό των Ταμείων που ενοποιούνται, στην ίδια πάντα αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι με τις ενοποιήσεις:

 • Δεν μεταβάλλονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και το είδος των παροχών των φορέων και κλάδων που ενοποιούνται.
 • Δεν θίγεται η υπηρεσιακή, μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του προσωπικού που υπηρετεί στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
 • Τηρούνται ειδικοί διακριτοί λογαριασμοί για κάθε Ταμείο, που εντάσσεται ως ξεχωριστός Τομέας. Δηλαδή δεν αναμιγνύονται τα αποθεματικά και η περιουσία των Οργανισμών.
 • Οι νέοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί θα έχουν μία, ενιαία, Διοίκηση (Διοικητικό Συμβούλιο) με καθορισμένες αρμοδιότητες και με συμμετοχή εκπροσώπων των εντασσόμενων επαγγελματικών κλάδων, η οποία, στην περίπτωση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολουμένων, θα υποστηρίζεται στο έργο της και από τρεις (3) Διοικούσες Επιτροπές.
 • Όλοι οι επικεφαλής των νέων ασφαλιστικών φορέων ορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 49α του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με ακρόαση και απόφαση της Ειδικής Επιτροπής, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην επιλογή τους.
 • Προβλέπονται ενιαίες Διευθύνσεις Διοικητικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Μηχανογραφικών Εφαρμογών και Επιθεώρησης, δηλαδή θα υπάρξουν ενιαίοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την είσπραξη των εσόδων και
 • Ο κάθε τομέας συνεισφέρει στα λειτουργικά έξοδα του νέου Οργανισμού ανάλογα με τα έσοδά του.

Σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, τα Ταμεία Κύριας Σύνταξης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας γίνονται πέντε (5): ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών), ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών), ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Αυτοαπασχολουμένων), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης). Εξάλλου, όλα τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης ενοποιούνται με τη νέα κυβερνητική πρόταση στα εξής έξι (6): ΕΤΕΑΜ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών), ΤΕΑΙΤ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα), ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας), ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων), ΤΕΑΠΑΣΑ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας) και ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων). Για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα επικουρικής ασφάλισης και στους ελεύθερους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης που θα λειτουργούν εφεξής στην πατρίδα μας να είναι συνολικά επτά (7). Τέλος ενοποιούνται σε δύο (2) τα Ταμεία Προνοίας που θα χορηγούν εφάπαξ, ένα του ιδιωτικού τομέα (ΤΑΠΙΤ-Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα) και ένα του Δημοσίου (ΤΠΔΥ-Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων).

γ. Ειδικότερες διατάξεις
Ειδικότερα οι βασικότερες διατάξεις του ν. 3655/2008 που αναφέρονται στις ενοποιήσεις έχουν ως εξής:

 • Τα Ταμεία του ΗΣΑΠ, της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Ελλάδος, το ΤΑΠΑΕ «Η Εθνική», το ΤΑΠ-ΟΤΕ και το Ταμείο ΕΤΒΑ εντάσσονται από 1η Αυγούστου 2008 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 1 ν. 3655/2008). Τα εντασσόμενα αυτά Ταμεία διατηρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού χορήγησης σύνταξης (άρθρο 2 παρ. 1 του νέου νόμου).

Στην περίπτωση που υπάρχει χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν από αυτόν που υπάρχει στα εντασσόμενα Ταμεία, τότε ο ασφαλιστικός χρόνος των εντασσόμενων Ταμείων λογίζεται ως ενιαίος και συνεπώς δεν εφαρμόζεται η διαδοχική ασφάλιση που θα περιόριζε το ποσό της σύνταξης (άρθρο 2 παρ. 10 του ν. 3655/2008).

 • Ο ΟΑΠ-ΔΕΗ εντάσσεται, από 1η Αυγούστου 2008, ως Αυτοτελής Τομέας (ΤΑΠ-ΔΕΗ, Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, προκειμένου να μην υπάρξει παραβίαση του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999 σχετικά με την ενσωματωμένη στα στοιχεία πάγιου κεφαλαίου της ΔΕΗ περιουσία των ασφαλισμένων (άρθρο 3 παρ. 1 του νέου νόμου). Η λύση που επέλεξε η Κυβέρνηση για το Ταμείο της ΔΕΗ δεν είναι ορθή, γιατί η συγκεκριμένη επιχείρηση, που λειτουργούσε για δεκαετίες ταυτόχρονα και ως εργοδότης και ως ασφαλιστικός φορέας, χρησιμοποίησε (ως εργοδότης-ΔΕΗ) τις εισφορές των ασφαλισμένων της και όλα εν γένει τα αποθεματικά του φορέα για επεκτάσεις και επενδύσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Γιαυτό, εύλογα ανησυχούν τώρα οι εργαζόμενοι και οι ασφαλισμένοι της ΔΕΗ για το μέλλον του ασφαλιστικού τους φορέα.

Επίσης, ο ΤΑΠ-ΔΕΗ διαφυλάττει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που είχε ο ΟΑΠ-ΔΕΗ (άρθρο 3 παρ. 2).

Με την παρ. 3, εδ. γ ορίζεται, ότι, όταν προϋπάρχει χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στα εντασσόμενα Ταμεία (του άρθρου 2), τότε εφαρμόζεται κανονικά στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ο θεσμός της διαδοχικής ασφάλισης (αφού εντάχθηκε σαν Αυτοτελής Τομέας).

 • Από την 1η Αυγούστου 2008, ο κλάδος κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ εντάσσεται ως αυτοτελής Τομέας με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στον ΟΑΕΕ (άρθρο 7 του ν. 3655/2008).
 • Από την 1η Αυγούστου 2008 το Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων εντάσσεται στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΑΕΕ (άρθρο 8).
 • Από την 1η Αυγούστου 2008 οι κύρια ασφαλισμένοι του Ταμείου Προνοίας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού των Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) εντάσσονται στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΑΕΕ (άρθρο 9 του ν. 3655/2008).
 • Από την 1η Αυγούστου 2008 και για πρώτη φορά συνιστάται κλάδος επικουρικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, με σκοπό την καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του νέου αυτού κλάδου είναι η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους (άρθρο 12 του νέου νόμου).
 • Στην επικουρική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται προαιρετικά (μετά από αίτησή τους) οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ, καθώς και του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα κι έχουν ηλικία έως 60 ετών (άρθρο 14 ν. 3655/2008). Τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κλάση του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005, όπως κάθε φορά αυτή διαμορφώνεται, δύνανται όμως με αίτησή τους να υπαχθούν σε ανώτερη ασφαλιστική κλάση της επιλογής τους, από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους της υποβολής της σχετικής αίτησης. Τα πρόσωπα αυτά ασκούν το δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση άπαξ και δεν μπορούν να επανέλθουν, αν τη διακόψουν ή αν απολέσουν το δικαίωμά τους (άρθρο 14 παρ. 3 ν. 3655/2008).
 • Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008, στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, συνυπολογίζεται στον κλάδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης (άρθρο 16).
 • Τέλος, κατά την πρώτη εφαρμογή του θεσμού επικουρικής ασφάλισης, για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τους ελευθεροεπαγγελματίες απαιτείται η πραγματοποίηση πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην ασφάλιση του κλάδου, από την έναρξη λειτουργίας του. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται προοδευτικά σε δεκαπέντε (15), με την προσθήκη ενός (1) έτους για κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το έτος που ακολουθεί το έτος συμπλήρωσης της πενταετίας (άρθρο 17 παρ. 3 του νέου ν. 3655/2008).

Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ εντάσσονται από 1η Αυγούστου 2008 με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης των Αρτοποιών και αυτό των Πρατηριούχων Καυσίμων (άρθρο 20).

 • Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ιδρύεται Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), το οποίο συγκροτείται από τέσσερις (4) κλάδους (κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, κλάδος Προνοίας και κλάδος Υγείας) και στο οποίο εντάσσονται, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, ως Τομείς όλοι οι αντίστοιχοι φορείς των Μηχανικών, των Ιατρών και των Δικηγόρων (άρθρο 25 παρ. 1 ν. 3655/2008).

Επίσης, οι νέοι αυτοί Τομείς διατηρούν τους όρους συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού χορήγησης σύνταξης (άρθρο 25 παρ. 4), ενώ, αν έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του Ταμείου, αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το θεσμό της διαδοχικής ασφάλισης (άρθρο 28 παρ. 2 του νέου νόμου).

 • Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ιδρύεται Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού .Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), το οποίο συγκροτείται από πέντε (5) κλάδους (κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, κλάδος προνοίας, κλάδος υγείας, κλάδος ανεργίας και δώρου), στο οποίο εντάσσονται με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια ως Τομείς όλοι οι αντίστοιχοι φορείς των πρώην Ταμείων ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ (άρθρο 39 ν. 3655/2008).

Επίσης, οι ασφαλισμένοι σ' αυτά διατηρούν τους όρους συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους (παρ. 4), ενώ ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σε διαφορετικούς ομοειδείς τομείς του Ενιαίου Ταμείου υπολογίζεται με τον θεσμό της διαδοχικής ασφάλισης (άρθρο 42 παρ. 2).

 • Από την 1η Ιουνίου 2008 εντάσσονται στο ΕΤΕΑΜ το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ), το Ταμείο Προνοίας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) και το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ) (άρθρο 52 του νέου νόμου).

Ο χρόνος που έχει πραγματοποιηθεί στα πρώην Ταμεία λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑΜ, ενώ οι ασφαλισμένοι των εν λόγω Ταμείων που θα συνταξιοδοτηθούν δύνανται να επιλέξουν μέχρι τις 3-4-2010 τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους, είτε με διατάξεις ΕΤΕΑΜ, είτε με διατάξεις των εντασσόμενων κλάδων, καθότι μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία θα υπολογίζεται μόνο βάσει των διατάξεων του ΕΤΕΑΜ (άρθρο 53 παρ. 1 ν. 3655/2008).

Είναι γεγονός ότι η συμπεριφορά που επεφύλαξε η Κυβέρνηση στα πιο πάνω τρία (3) Ταμεία ήταν πράγματι θεσμικά πολύ σκληρή. Θεωρείται βέβαιο ότι η εφαρμογή αυτής της διάταξης θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο μέλλον.

 • Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ιδρύεται Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), στο οποίο εντάσσονται με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια ως Τομείς όλα τα επικουρικά Ταμεία μισθωτών ιδιωτικού τομέα πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 58 ν. 3655/2008). Συγκεκριμένα εντάσσονται τα Ταμεία ΤΕΑΑΠΑΕ (Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων), ΤΕΑΕΙΓΕ (Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών), ΤΕΑΥΕΚ (Εμποροϋπαλλήλων), ΤΕΑΠΕΠ (Πετρελαίων), ΤΕΑΠΟΖΟ (Εταιρειών Ζύθου και Οίνου), ΤΑΝΠΥ (Ναυτικών Πρακτόρων), ΤΕΑΥΕΤ (Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων), ΤΕΑΥΦΕ (Φαρμακο-υπαλλήλων) και ΤΕΑΧ (Χημικών). Επίσης, οι νέοι αυτοί Τομείς διατηρούν τους όρους συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους (άρθρο 61 παρ. 2), ενώ ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του Ταμείου θα υπολογίζεται βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης (άρθρο 61 παρ.3 ν. 3655/2008).
 • Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ιδρύεται Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ) (άρθρο 70), το οποίο συγκροτείται από τρεις (3) κλάδους (Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας). Στο Ταμείο αυτό εντάσσονται ως Τομείς, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια σε κάθε αντίστοιχο κλάδο, τα εξής πρώην Ταμεία:

Στον κλάδο επικούρησης εντάσσονται τα πρώην επικουρικά Ταμεία ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ, ΕΛΕΑ και Ταμείο Αρωγής του ΤΑΠΟΤΕ, της ΔΕΗ, ΤΕΑΠΠΕΡΤ και της ΕΤΒΑ.

Στον κλάδο Προνοίας εντάσσονται οι πρώην κλάδοι Προνοίας του ΤΑΠΟΤΕ, της ΔΕΗ, του ΟΣΕ, της ΕΡΤ, της Εμπορικής Τράπεζας και της Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας.

Στον κλάδο υγείας εντάσσονται οι πρώην κλάδοι υγείας του ΤΑΠΟΤΕ, του ΗΣΑΠ, του ΗΛΠΑΠ, της ΔΕΗ, της ΕΤΒΑ, της Εμπορικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πίστεως της Γενικής και της Αμέρικαν Εξπρές και της Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η Εθνική».

Τα προαναφερόμενα Ταμεία διατηρούν τις καταστατικές τους διατάξεις σε ό,τι αφορά τους όρους και τον τρόπο υπολογισμού της συνταξιοδότησης (παρ. 4), ενώ ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του Ταμείου υπολογίζεται σύμφωνα με τον θεσμό της διαδοχικής ασφάλισης (άρθρο 73 παρ. 2).

 • Από την 1η Αυγούστου 2008 εντάσσονται στο ΤΕΑΔΥ, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, τα πρώην επικουρικά Ταμεία ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑΜ Μισθωτών Δημοσίου Δικαίου και το ΤΑΔΚΥ (άρθρο 84).
 • Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ιδρύεται Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), το οποίο συγκροτείται από τρεις (3) κλάδους (επικουρικής ασφάλισης, κλάδος πρόνοιας και κλάδος υγείας) και στο οποίο εντάσσονται ως Τομείς, με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια σε κάθε αντίστοιχο κλάδο, οι αντίστοιχοι φορείς των πρώην Ταμείων Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής και της Πυροσβεστικής (άρθρο 94 ν. 3655/2008).
 • Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ιδρύεται Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), στο οποίο εντάσσονται ως Τομείς με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια όλοι οι κλάδοι Προνοίας των πρώην Ταμείων ΤΑΠΕΜ (Μετάλλου), ΤΑΠΠΕΛ (Εταιρειών Λιπασμάτων), ΤΕΑΠΕΤ (Εταιρειών Τσιμέντου), ΤΑΠΕΑΠΙ (Ιπποδρομιών), ΤΕΑΥΕΚ (Εμπορο-υπαλλήλων), ΤΕΑΥΦΕ (Φαρμακοϋπαλλήλων), ΤΑΞΥ (Ξενοδοχοϋπαλλήλων), ΤΑΠΕΛ (Εργαζομένων στα Λιμάνια), ΤΠΠΟΕΘ (Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου), ΤΠΟΟΥΘ (Προσωπικού Οργανισμών Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης) και του ΤΠΠΟΛΘ (Προσωπικού Οργανισμών Λιμένος Θεσσαλονίκης) (άρθρο 104 του νέου νόμου).
 • Στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) εντάσσονται από την 1η Αυγούστου 2008 με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια τα πρώην Ταμεία Προνοίας ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ (Προσωπικού των Επιμελητηρίων), ΤΕΑΠ-Ταμείου Νομικών (υπαλλήλων του Επικουρικού Ταμείου του Ταμείου Νομικών) και ΤΑΔΚΥ (Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) (άρθρο 115 ν. 3655/2008).
 • Από την 1η Αυγούστου 2008 το Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) εντάσσεται ως Τομέας με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) (άρθρο 125 του νέου νόμου).

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ