ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 27°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Συμπληρώστε σωστά το Ε9

Στο Ε9 δηλώνονται τα ακίνητα που είχε ο υπόχρεος την 1η Ιανουρίου του τρέχοντος έτους, ανεξάρτητα από το αν αυτά παραμένουν στην κυριότητά του

  • ΕΘΝΟΣ
  • 10:35, 22/2/2008

ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, την κατοικία ή την έδρα τους, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2008 και δεν έχουν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή όσων έχει μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση, είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν το έντυπο Ε9. Δεν δηλώνονται μόνο τα ακίνητα που έχουν περιληφθεί ήδη στο Ε9 εκτός αν έχει αλλάξει κάποιο στοιχείο τους ή η οικογενειακή τους κατάσταση (συνιδιοκτησία, γάμος, διαζύγιο κ.λπ.)

Απαραίτητη διευκρίνιση: Οσοι έχουν εισόδημα κάτω από 3.000 ευρώ ή εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι 6.000 ευρώ, επειδή δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), εάν μεταβλήθηκε η περιουσιακή ή η οικογενειακή τους κατάσταση είναι υπόχρεοι υποβολής του εντύπου Ε9 και κατά συνέπεια θα υποβάλουν και Ε1. Στην έννοια των υπόχρεων προς δήλωση προσώπων περιλαμβάνονται όλα τα νομικά πρόσωπα και η σχολάζουσα κληρονομιά (διά του κηδεμόνος σε ξεχωριστό έντυπο), εκτός από το ελληνικό Δημόσιο με τη στενή έννοια του όρου. Περιλαμβάνονται δηλαδή όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, τα μεικτά αλλά και τα de facto νομικά πρόσωπα του Εμπορικού Νόμου, εφόσον λειτουργούν ως εταιρείες «εν τοις πράγμασι».

Υπόχρεοι για υποβολή του Ε9 είναι:

α) ο νομέας επίδικου ακίνητου,

β) σε περίπτωση πτώχευσης για τα ακίνητα του πτωχού ο εκκαθαριστής,

γ) σε περιπτώσεις κληρονομητέων ακινήτων οι εκ διαθήκης κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι 31/12 προηγούμενου έτους ή εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31/12 προηγούμενου έτους οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι,

δ) όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος απεβίωσε μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους, δεν θα υποβληθεί από τους κληρονόμους το έντυπο Ε9, έστω και αν ο αποβιώσας, κατά τον χρόνο που ζούσε , είχε στην κυριότητά του ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά θα συμπεριληφθούν στο έντυπο Ε9 που θα υποβληθεί είτε από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους, αν δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη είτε από τους εκ διαθήκης κληρονόμους, αν έχει δημοσιευθεί διαθήκη, κατά το ποσοστό τους και στο δικό τους έντυπο Ε9.

Χρόνος και διαδικασία υποβολής
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου τρέχοντος έτους θα υποβληθεί στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης αυτής από τα φυσικά πρόσωπα μέχρι 31 Μαρτίου και από τα νομικά πρόσωπα μέχρι 30 Ιουνίου. Οσα νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 101 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δηλ. τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ και κάθε είδους ιδρύματα δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα υποβάλουν μόνο το Ε9.

Η δήλωση του Ε9 για έγγαμους συμπληρώνεται από τον υπόχρεο σε ενιαίο έντυπο για τη σύζυγο και τα τέκνα που τον βαρύνουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος), εφόσον αυτά έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Στις περιπτώσεις που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο ανιόντες των συζύγων, ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό ορφανοί από πατέρα και μητέρα και ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω (πίνακας 9 περίπτωση 2 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), θα συνυποβάλει ξεχωριστό έντυπο Ε9 στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του για κάθε έναν από αυτούς στο όνομά του, εφόσον έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Προκειμένου για ανιόντες που είναι σύζυγοι, το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου από τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Ποια ακίνητα δηλώνονται στο Ε9
Διευκρινίζεται ότι στο έντυπο Ε9 δηλώνονται τα ακίνητα που είχε ο υπόχρεος την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, ανεξάρτητα από το αν αυτά παραμένουν στην κυριότητα του υπόχρεου κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Δηλώνονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν στον υπόχρεο την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, εκτός της υποθήκης. Αρα ό,τι τυχόν είχε πουληθεί μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους δεν δηλώνεται, ενώ όποια μεταβολή έχει επέλθει μετά την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και μέχρι την υποβολή του Ε9 δεν θα δηλωθεί. Με άλλα λόγια τα δηλούμενα ακίνητα είναι εκείνα που «στιγμιαία», δηλαδή στο εικοσιτετράωρο της 1ης Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, ανήκαν στον υπόχρεο. Σε περίπτωση διαμερισμάτων - οριζόντιων ιδιοκτησιών υπό ανέγερση σε πολυκατοικίες, για τις οποίες υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, είτε η ανέγερση γίνεται στο πλαίσιο συμβάσεως αντιπαροχής είτε με αυτεπιστασία του ιδιοκτήτη του οικοπέδου (οικοπεδούχου) η εγκύκλιος του υπουργείου ορίζει τα ακόλουθα: Εάν μέχρι τις 31/12 του προηγούμενου έτους δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (σκελετού), δηλώνεται από τον οικοπεδούχο μόνο το οικόπεδο ή το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας. Αν, όμως, έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός, τότε δηλώνονται οι οριζόντιες ιδιοκτησίες, όπως προβλέπονται από την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας (ως ημιτελείς ή υπό ανέγερση). Φυσικά, στην περίπτωση που με τη σύσταση αφήνεται μέρος του επιτρεπόμενου ΣΔ ως μελλοντικό δικαίωμα οικοδόμησης (δικαίωμα υψούν ή επέκτασης), αυτό το δικαίωμα (ποσοστό επί του οικοπέδου) δηλώνεται χωριστά. Αν κάποια από τις προβλεπόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο μέχρι τις 31/12 του προηγούμενου έτους, δηλώνεται ως αποπερατωμένη από τον αγοραστή, έστω κι αν δεν έχει καν αρχίσει η κατασκευή της πολυκατοικίας. Φυσικά, στην περίπτωση αυτή από τα δηλούμενα από τον ή τους ιδιοκτήτες του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου αφαιρείται η μεταβιβασθείσα οριζόντια ιδιοκτησία ή τα χιλιοστά οικοπέδου που της αντιστοιχούν, στην περίπτωση που δεν έχει αποπερατωθεί ο σκελετός και δηλώνεται μόνο το οικόπεδο. Τέλος επισημαίνουμε ότι για την περίπτωση ανέγερσης οικοδομής από ιδιοκτήτη, όταν δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη εφόσον το νεοανεγειρόμενο βρίσκεται την 1/1 του τρέχοντος έτους να έχει μισθωθεί ή ιδιοχρησιμοποιηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχωρηθεί προς χρήση και μέχρι το πολύ 7 χρόνια από την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Εάν μετά την πάροδο 7 ετών από την αρχική άδεια (οι τυχόν αναθεωρήσεις της δεν αλλάζουν την αφετηρία) δεν έχει μισθωθεί, ιδιοχρησιμοποιηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχωρηθεί για χρήση, δηλώνεται κανονικά.

Ειδικά για τις ανάγκες συμπλήρωσης του Ε9 τα εμπράγματα δικαιώματα θεωρείται ότι ανήκουν στον υπόχρεο, άσχετα από τη μεταγραφή τους:

α) Από την ημέρα σύνταξης του οριστικού συμβολαίου (αγορά, δωρεά, γονική παροχή κ.λπ.). Αν στο συμβόλαιο υπάρχει διαλυτική αίρεση, υπόχρεος είναι ο αγοραστής. Αν όμως υπάρχει αναβλητική αίρεση, υπόχρεος είναι ο πωλητής.

β) Από την ημέρα σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου από πλειστηριασμό.

γ) Από την ημέρα έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που επιτάσσει ή αναγνωρίζει το εμπράγματο δικαίωμα στον υπόχρεο.

δ) Από την ημερομηνία θανάτου για όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο κ. Π. είναι παντρεμένος, έχει τέσσερα (4) παιδιά, εκ των οποίων τα δύο ανήλικα, μία φοιτήτρια 20 ετών και ένα ενήλικο αγόρι το οποίο υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Η φοιτήτρια έχει την ψιλή κυριότητα ενός διαμερίσματος και ο στρατευμένος γιος του τη πλήρη κυριότητα ενός οικοπέδου. Ο ίδιος έχει μία μονοκατοικία και δύο αγρούς. Μαζί του συνοικούν και τον βαρύνουν (κατά τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος) οι δύο υπερήλικοι γονείς της συζύγου του, η μητέρα του και η ορφανή ανήλικη ανιψιά του. Ο πεθερός του έχει ένα σπίτι στο χωριό, η πεθερά του ένα αγροτεμάχιο και η μητέρα του ένα οικόπεδο και δεν έχουν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ο υπόχρεος κ. Π. θα συνυποβάλει:

α) Εντυπο Ε9 στο όνομά του, στην πρώτη σελίδα του οποίου θα αναγράψει και τα στοιχεία της συζύγου του (παρότι δεν έχει ακίνητα στο όνομά της), καθώς και τα στοιχεία των δύο μόνο τέκνων (της φοιτήτριας και του φαντάρου) που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, τα οποία θα συμπεριληφθούν μαζί με τα δικά του ακίνητα στους πίνακες 1 και 2, στο εσωτερικό του εντύπου.

β) Ενα άλλο έντυπο Ε9 στο όνομα του πεθερού του, στο οποίο θα αναγράψει και τα στοιχεία της πεθεράς του στην πρώτη σελίδα και τα ακίνητά τους στους πίνακες 1 και 2 στο εσωτερικό του εντύπου.

γ) Ενα τρίτο έντυπο Ε9 στο όνομα της μητέρας του, στο οποίο θα αναγράψει το ακίνητό της στον πίνακα 1.

Για την ανιψιά δεν θα υποβληθεί Ε9, διότι δεν έχει ακίνητα στο όνομά της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η σύζυγος ή τα τέκνα του υπόχρεου δεν διαθέτουν ΑΦΜ, θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση Ε9 υποχρεωτικά έντυπο Μ1 με φωτοτυπία της ταυτότητας για τη σύζυγο, για δε τα ανήλικα τέκνα απαιτείται μόνο πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία της ταυτότητας για όσα έχουν. Οσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ΑΦΜ πριν από την υποβολή της δήλωσης Ε9, καλό θα είναι να προσέρχονται στην αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομιάς, υποχρέωση για δήλωση των ακινήτων έχει ο κηδεμόνας της, ο οποίος θα συνυποβάλει ξεχωριστό έντυπο Ε9 στο όνομα της σχολάζουσας κληρονομιάς. Ετσι, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ακινήτων (έντυπο Ε9) έχει:

  • Κάθε άγαμο φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα.
  • Ο έγγαμος φορολογούμενος για τα δικά του ακίνητα, της συζύγου του και των προστατευόμενων τέκνων τους (σε ενιαίο έντυπο).
  • Ο υπόχρεος σε δήλωση για λογαριασμό των ανιόντων, καθώς και των λοιπών προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος (σε ξεχωριστό έντυπο).
  • Κάθε νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητα.
  • Ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς (σε ξεχωριστό έντυπο).

Σε περίπτωση προσυμφώνου μεταβίβασης:

α) Αν στο προσύμφωνο περιλαμβάνεται όρος αυτοσύμβασης και δεν έχει γίνει οριστικό συμβόλαιο μέχρι τις 31/12 του προηγούμενου έτους, θεωρείται ότι την 1/1 του τρέχοντος έτους το ακίνητο ανήκει στον αγοραστή και άρα είναι υπόχρεος.

β) Αν στο προσύμφωνο αναγράφεται ημερομηνία παράδοσης, θεωρείται ότι το ακίνητο ανήκει στον αγοραστή από αυτή την ημερομηνία παράδοσης.

γ) Αν έχει παραδοθεί η χρήση στον αγοραστή με συμβολαιογραφική πράξη, που έχει συνταχθεί μέσα σε δύο μήνες από την παράδοση της χρήσης του ακινήτου, από την ημερομηνία της παράδοσης σε χρήση στον αγοραστή-υπόχρεο. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή. Ακίνητα με προσύμφωνα μεταβίβασης χωρίς δικαίωμα αυτοσύμβασης, ή χωρίς ημερομηνία παράδοσης, ή ακίνητα με προσύμφωνο μεταβίβασης για τα οποία δηλώνεται από τους ενδιαφερομένους παράδοση μέχρι τις 31/12 του προηγούμενου έτους, για την οποία όμως παράδοση δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφική πράξη εντός διμήνου από την ημερομηνία της δηλούμενης πραγματοποίησής της, δηλώνονται στο Ε9 του πωλητή.

δ) Από την ολοκλήρωση του σκελετού για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων ή αγροτεμαχίων επί των οποίων ανεγείρεται πολυκατοικία, είτε με αυτεπιστασία είτε με αντιπαροχή, και υπάρχει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, για το σύνολο των οριζόντιων ιδιοκτησιών που περιλαμβάνει η σύσταση, αλλά ως ημιτελών ή υπό ανέγερση του τρέχοντος έτους.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ