ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 28°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΤΣΑΥ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης «παλαιών» ασφαλισμένων (μέχρι 31/12/1992)

  • ΕΘΝΟΣ
  • 11:38, 19/6/2007

Το ΤΣΑΥ χορηγεί σύνταξη στους ασφαλισμένους του άνδρες - γυναίκες εφόσον συμπληρώσουν 15 έτη ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας τους. Με 37 έτη ασφάλισης χορηγείται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και υπάρχουν για μια σειρά κατηγορίες ασφαλισμένων μικρότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανάλογα με τον χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου και των ετών ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί. Με 11,5 έτη ασφάλισης χορηγείται σύνταξη σε άνδρες - γυναίκες σε ηλικία 65 ετών με την προϋπόθεση ότι δεν δικαιούνται σύνταξη από άλλον Φορέα ή το Δημόσιο. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και τα απαιτούμενα για κάθε κατηγορία έτη ασφάλισης περιγράφονται στον πίνακα

Μητέρες με παιδιά ανάπηρα με ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγος αναπήρου (ανάπηρης) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούται σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απονομή σύνταξης γήρατος
1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πτυχίο ή αντίγραφα αυτού ή το πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου ή επικυρωμένες φωτοτυπίες αυτών. Αν αναφέρεται στο πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου ότι το πτυχίο έχει κατατεθεί στα αρχεία του, τότε δεν χρειάζεται τίποτα από τα ανωτέρω. Στην περίπτωση που το πτυχίο είναι αλλοδαπής, απαιτείται υποβολή της αναγνώρισης του πτυχίου στην Ελλάδα.

4. Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου στο οποίο θα βεβαιώνονται η χρονολογία εγγραφής και ο αριθμός μητρώου του Υγειονομικού, καθώς και η πραγματική άσκηση επαγγέλματος από την εγγραφή του μέχρι τη διαγραφή του. Αν ο Υγειονομικός έχει διατελέσει μέλος περισσότερων συλλόγων πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικά από όλους, εκτός αν ο τελευταίος Σύλλογος αναφέρει τη χρονολογία της υπαγωγής στους άλλους Συλλόγους.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου από το οποίο θα προκύπτει η ακριβής ημερομηνία διακοπής ασκήσεως επαγγέλματος κατόπιν υποβολής υπευθύνου δηλώσεως του υγειονομικού στον Σύλλογό του.
6. Αποδεικτικά ασκήσεως υγειονομικού επαγγέλματος από το 1979.
α) βιβλία αμοιβών - δαπανών θεωρημένα από την Εφορία ή
β) Διπλότυπες αποδείξεις (στελέχη των μπλοκ) ή
γ) Στελέχη συνταγολογίων ναρκωτικών ή
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 φαρμακοποιών, για την καταχώριση συνταγών του αιτούντος στο συνταγολόγιό τους με τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία καταχωρίσεώς τους ή
ε) Αν ο αιτών είναι κλινικάρχης πρέπει να το δηλώσει και να προσκομίσει απόφαση ανακλήσεως αδείας λειτουργίας της κλινικής του ή
στ) Αν κατέχει έμμισθη θέση μέχρι την ημερομηνία που υποβάλλει αίτηση για σύνταξη πρέπει να προσκομίσει πιστο ποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της υπηρεσίας του.
ζ) Αν είναι φαρμακοποιός με δικό του φαρμακείο πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό του υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ή της Νομαρχίας για τον αριθμό και τη χρονολογία αδείας ιδρύσεως του φαρμακείου του και για την κανονική λειτουργία του μέχρι την ανάκληση της αδείας, η οποία αποδεικνύεται με την κατάθεση απόφασης της Νομαρχίας. Επίσης αν έχει συστεγασμένο φαρμακείο πρέπει να διαλυθεί η συστέγαση και να δημοσιευθεί στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου.
7. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο του αιτούντος (Κλάδου σύνταξης).
8. Υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από την υπηρεσία μας, σχετικά με τις πάσης φύσεως έμμισθες θέσεις.
9. Υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται επίσης από την υπηρεσία μας σχετικά με την επιλογή της περίθαλψης που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.
10. Πιστοποιητικό δημάρχου ή προέδρου κοινότητας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδίου του ενδιαφερόμενου σχετικά με την οικογενειακή κατάστασή του (αριθμός γάμων, χρονολογία τελέσεώς τους, χρονολογία γεννήσεως παιδιών κ.λπ.).
11. Αν ο αιτών είναι μονοσυνταξιούχος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί από καμία άλλη πηγή πλην του ΤΣΑΥ. Σε περίπτωση που έχει προσδοκία συνταξιοδοτήσεως, λόγω του ότι υπάρχει εκκρεμής δίκη κ.λπ., υποχρεούται να το δηλώσει.
12. Οι μέτοχοι σε εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) πρέπει να υποβάλλουν και βεβαίωση της εταιρείας ότι παρείχαν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή και από ημερομηνία συμφώνησαν να παρέχουν τις υγειονομικές τους υπηρεσίες στην εταιρεία.
13. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από την Εφορία για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ