ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 31°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργούν 14 τμήματα οργανωμένα σε 4 σχολές και 2 ανεξάρτητα τμήματα (σύνολο 16), καλύπτοντας τις ανάγκες για σπουδές σε σύγχρονα και παραδοσιακά γνωστικά αντικείμενα.
Συγκεκριμένα, στο πανεπιστήμιο λειτουργούν οι σχολές Επιστημών Υγείας, Γεωπονική, Πολυτεχνική και Επιστημών του Ανθρώπου, ενώ υλοποιούνται και 23 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

 • ΕΘΝΟΣ
 • 11:58, 3/4/2008

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διαρκεί οκτώ εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερις κύκλους.

Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής επιστημονικής κατάρτισης και γενικής μόρφωσης, ο δεύτερος αφορά την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση στην ευρύτερη περιοχή της Επιστήμης της Αγωγής, ο τρίτος την κατάρτιση του φοιτητή στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και ο τέταρτος και τελευταίος κύκλος, ασχολείται με την κατάρτιση του φοιτητή στη θεωρία και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, τη διδακτική των επιμέρους μαθημάτων και τη σχολική πρακτική.

Βασικός στόχος του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

Οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα κατανεμημένα σε 8 διδακτικά εξάμηνα και ταξινομημένα σε 10 ενότητες: Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Αισθητικής Παιδείας και Τέχνης, Ιστορίας - Πολιτισμού, Θετικών Επιστημών και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Φιλοσοφίας - Επιστημολογίας - Μεθοδολογίας, Πρακτικές Ασκήσεις, Ξένων Γλωσσών.

Αναφορικά με τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων, μπορούν να απασχοληθούν ως νηπιαγωγοί σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, σε Δημοτικούς και Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθμούς, σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα ψυχαγωγίας παιδιών προσχολικής ηλικίας (παιδότοποι), σε παιδικές κατασκηνώσεις και άλλες εποχιακές απασχολήσεις.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

Το Παιδαγωγικό τμήμα Ειδικής Αγωγής εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου και διαρθρώνεται σε δύο κατευθύνσεις: Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού και Ειδικής Αγωγής Δασκάλου.

Μετά την αποφοίτησή τους, οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την εκπαίδευση των ατόμων με εκ γενετής ή επίκτητες αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν τον ρυθμό και τον τρόπο της σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών.

ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

Οπως φαίνεται και από την ονομασία του τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε 4 κατευθύνσεις: Ιστορικοί για τις ανάγκες της μέσης εκπαίδευσης. Αρχαιολόγοι με ειδίκευση στη μουσειολογία, αρχαιομετρία, συντήρηση, πολυμέσα κ.λπ. Κοινωνικοί ανθρωπολόγοι με ειδίκευση στα πολυμέσα.

Ιστορικοί με ειδίκευση στα πολυμέσα (δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση των ιστορικών στον κινηματογράφο και τις νέες τεχνολογίες, στη σύνδεση Ιστορίας και Ανθρωπολογίας και στην κοινωνική ιστορία των πόλεων).

Οι απόφοιτοι απασχολούνται ως καθηγητές στην εκπαίδευση, ως ιστορικοί και εθνολόγοι σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα αλλά και σε προγράμματα ανασκαφών.

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

Αποστολή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος είναι να παρέχει γνώσεις για την πανεπιστημιακή κατάρτιση των μελλοντικών γεωπόνων ώστε να είναι ικανοί να χειρίζονται την κλασική και τη σύγχρονη μεθοδολογία δημιουργίας και παραγωγής βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού (γενετική βελτίωση, βιοτεχνολογία-γενετική μηχανική), τη σύγχρονη καλλιεργητική τεχνική (φυσιολογία, θρέψη, φυτοπροστασία), την ανάπτυξη σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας και τη διαχείριση των φυσικών πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικές και δημόσιες παραγωγικές μονάδες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταποίησής τους, της εκπόνησης μελετών κ.α.

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

Μεταξύ των στόχων του Προγράμματος Σπουδών, είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών προϊόντων καθώς και την αειφορική διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος.

Οι απόφοιτοι δραστηριοποιούνται σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις πάνω στους τομείς της έρευνας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της ιχθυολογίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

Στόχος είναι η δημιουργία επιστημόνων με ισχυρή τεχνική κατάρτιση, ασχολουμένων κυρίως με την επίλυση συγκεκριμένων χωρικών προβλημάτων, καθώς και την καινοτόμο διαμόρφωση του χώρου και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σ' αυτόν. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά ινστιτούτα, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικά γραφεία μελετών κ.λπ.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

Οι απόφοιτοι του τμήματος εγγράφονται στο ΤΕΕ ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί και έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις, σε αναπτυξιακές εταιρείες, οργανισμούς κ.α. Το τμήμα χωρίζεται σε 4 κατευθύνσεις: Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες και Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες. Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανική Διοίκηση. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στη Μηχανολογία.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

Η φοίτηση διαρκεί 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ το τμήμα διαρθρώνεται σε 4 επιμέρους τομείς: Γεωτεχνικός, Δομοστατικός, Συγκοινωνιακός, Υδραυλικός.

Οι πτυχιούχοι απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες με δικά τους γραφεία εκπόνησης μελετών, ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε τεχνικές εταιρείες κ.α.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στον εφοδιασμό των νέων αρχιτεκτόνων με πολυποίκιλες δραστηριότητες, έτσι ώστε να μπορούν να απευθύνονται όχι μόνο στις κλασικές ανάγκες σχεδιασμού και ανέγερσης κτιρίων αλλά και σε τομείς οι οποίοι δεν καλύπτονται επαρκώς στη χώρα μας όπως, περιβαλλοντική μέριμνα, βιομηχανοποιημένη παραγωγή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κ.λπ. Σχετικά με τους πτυχιούχους εργάζονται μεταξύ άλλων ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως υπάλληλοι σε τεχνικές εταιρείες και σε αρμόδια υπουργεία.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

Η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής και οι πτυχιούχοι προετοιμάζονται προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας των Η/Υ και της Πληροφορικής στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, καθώς και στην ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων Η/Υ και ηλεκτρονικού εμπορίου. Το πρόγραμμα του Τμήματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλο το φάσμα της Επιστήμης της Πληροφορικής, δίνοντας, παράλληλα, στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέξουν με ευελιξία τα μαθήματα των Τομέων στους οποίους επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση.

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

Οι σπουδές στο Ιατρικό Τμήμα διαρκούν έξι (6) έτη και χωρίζονται στους παρακάτω τομείς: Μορφολογίας, Βασικών Επιστημών, Κλινικοεργαστηριακός, Παθολογίας, Χειρουργικής, Μητέρας και Παιδιού, Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων, Κοινωνικών Ιατρικών Επιστημών.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Κατά τη διάρκεια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές ετοιμάζονται για να ασχοληθούν με τους παρακάτω επαγγελματικούς τομείς: Την προστασία της υγείας των παραγωγικών ζώων και των ζώων συντροφιάς, τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου, τη διενέργεια αστυκτηνιατρικών ελέγχων των κτηνοτροφικών προϊόντων και των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

Το τμήμα καλείται να εκπαιδεύσει επιστήμονες, ικανούς να συλλάβουν και να εμπεδώσουν το εύρος των δυνατοτήτων Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι νέες αυτές τεχνολογίες.

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε ερευνητικά ή διαγνωστικά εργαστήρια, σε φαρμακευτικές εταιρείες, οργανισμούς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.

ΤΕΦΑΑ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

Κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου έτους, στόχος του προγράμματος σπουδών είναι μια γενική εισαγωγή των φοιτητών σε όλο το εύρος της Αθλητικής Επιστήμης, περιλαμβανομένης της θεωρητικής και πρακτικής τους κατάρτισης. Στο 3ο και 4ο έτος οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή της Αθλητικής Επιστήμης. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών είναι τρεις: Αγωνιστικού Αθλητισμού, Παιδαγωγικών - Ειδικής Αγωγής, Υγείας, Αναψυχής και Οργάνωσης - Διοίκησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

Σκοπός του τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης αλλά και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην περαιτέρω πρόοδο της οικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της στην οικονομική πολιτική του τόπου.

23 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Σε 23 ανέρχονται τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι τίτλοι τους ανά τμήμα είναι οι εξής:

 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 1. «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού». 2. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 3. «Παιδαγωγικό παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία».
 • ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ: 4. «Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές».
 • ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 5. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση νέων Τεχνολογιών». 6.«Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, γεωργικές κατασκευές και εκμηχάνιση της γεωργίας».
 • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 7. «Αειφορική Διαχείριση Υδάτινου Περιβάλλοντος».
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 8. «Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων». 9.«Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη». 10. Ελληνο-γαλλικό Διατμηματικό Π.Μ.Σ. (DYNTAR) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Blaise Pascal του Clermont-Ferrand της Γαλλίας με θέμα: «Χωρικές Δυναμικές & Αγροτική Χωροταξία». 11. Ελληνο-γαλλικό Διατμηματικό Π.Μ.Σ. (PODEPRO) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών και το Κέντρο Οικονομικών της Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Montesquieu-Bordeaux IV της Γαλλίας, με θέμα: «Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές προοπτικές».
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: 12. «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία».
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 13.«Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομoίωση Συστημάτων».
 • ΙΑΤΡΙΚΗΣ: 14. «Κλινικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής». 15. «Βιολογία Αναπαραγωγής».16.«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».17.«Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγείας και Περιβαλλοντική Υγιεινή».
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ : 18. «Βιοτεχνολογία - Ποιότητα διατροφής και Περιβάλλοντος»
 • ΤΕΦΑΑ:19. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. μεταξύ του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα: «Άσκηση και ποιότητα ζωής». 20.Διατμηματικό Π.Μ.Σ. μεταξύ του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα: «Ανθρώπινη απόδοση και υγεία». 21. «Άσκηση και Υγεία».
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: 22. «Εφαρμοσμένη Οικονομική».
 • ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: 23. «Ιχθυολογία και Ιχθυοπαθολογία».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ 
mihalis77@pegasus.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ