ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 26°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

567 στη Δημοτική Αστυνομία

1η Σεπτεμβρίου δημοσιεύεται η προκήρυξη
Τα προσόντα, τα κριτήρια, τα μόρια και οι δοκιμασίες

  • ΕΘΝΟΣ
  • 11:57, 26/8/2009

Την επόμενη τρίτη 1η Σεπτεμβρίου θα δημοσιευτεί η προκήρυξη για 567 τελικά προσλήψεις Δημοτικών Αστυνομικών σε 27 δήμους του Νομού Αττικής.

Πρόκειται για τον διαγωνισμό που περιμένουν χιλιάδες ενδιαφερόμενοι, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι 323 από τις θέσεις θα καλυφθούν από την κατηγορία ΔΕ, 121 από την ΤΕ και οι υπόλοιπες 117 από την ΠΕ, ενώ δεν έχουν κατανεμηθεί ακόμα οι έξι θέσεις στον Δήμο Παιανίας.

Παρότι για τον Δήμο Αθηναίων η αρχική πρόβλεψη ήταν για 700 θέσεις, τελικά θα προσληφθούν 350, 26 στην Κηφισιά, 21 στο Αιγάλεω, 20 στο Χαλάνδρι, 15 στο Κερατσίνι, 12 στην Ελευσίνα, από 10 στους δήμους Ζωγράφου, Αχαρνών, Δροσιάς, και κάτω από 8, όπως αναλυτικά φαίνεται και στον πίνακα, μοιράζονται οι άλλοι δήμοι. Για συμμετοχή στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

Γενικά προσόντα

1. Να είναι Ελληνες πολίτες.

2. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

3. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ό έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος της ηλικίας τους.

Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ορίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο όριο ηλικίας.

4. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας κ.λπ.

5. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

6. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ).

7. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.

8. Να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής, Γερμανικής, Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

9. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άνδρες και 1.67 μ. οι γυναίκες.

10. Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

11. Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κ.ε.

12. Να έχουν ψυχική & σωματική υγεία.

Οι τίτλοι

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ)

Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου σχολών της αλλοδαπής.

Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ)

Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ)

Να είναι κάτοχοι:

  • Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
  • Πτυχίου Α ή Β κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρολογικού Τομέα, ή
  • Απολυτήριου τίτλου Ενιαίου Λυκείου ή
  • Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων, Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Πληροφορικής ή
  • Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Υπαλλήλων Διοίκησης, Εμπορικών Επιχειρήσεων, προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
  • Απολυτήριου τίτλου Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή άλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αιτήσεις, έντυπα αιτήσεων και την προκήρυξη οι υποψήφιοι θα μπορούν να προμηθεύονται από τους συμμετέχοντες δήμους και τα αντίστοιχα ΚΕΠ, από την 1η Σεπτεμβρίου και όχι νωρίτερα. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν επίσης να πάρουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.attiki.gov.gr

ΤΑ ΜΟΡΙΑ

α. Ο γενικός βαθμός του πτυχίου ή ο γενικός βαθμός απολυτήριου τίτλου σπουδών.

β. Η εντοπιότητα, 7 μονάδες.

γ. Η ιδιότητα του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνου, 3 μονάδες.

δ. Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, 5 μονάδες.

1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006, 3 μονάδες.

2. Η καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006, 2 μονάδες

Κατοχή αντίστοιχων πτυχίων, περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών του ανωτέρω επιπέδου. λειτουργεί προσαυξητικά.

Το σύνολο της βαθμολογίας κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή εκατό (100), και λαμβάνεται υπόψη μέχρι χιλιοστό της μονάδας.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ