Σύνοδος Σαμπεζύ: Αμέριστη στήριξη στον Μακάριο-Αδιαπραγμάτευτη η Θεία Ευχαριστία

Η Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου εκφράζει τη δυσαρέσκειά της προς τον μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως για την αναρμόδια ανάμειξή του στα ζητήματα της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και συμφωνεί με την επιβολή εξάμηνης αργίας στον ιερομόναχο Δαμασκηνό μετά από πρόταση του κ. Βαρθολομαίου

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι τριήμερες εργασίες της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στο Σαμπεζύ της Γενεύης.

Κατά τη συνεδρίαση διαβάστηκαν και συζητήθηκαν τα απαντητικά γράμματα των Ορθοδόξων Προκαθημένων, σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω κορονοϊού, ως προς τον τρόπο μετάδοσης της Θείας Ευχαριστίας. Φαίνεται πως η γνώμη αυτών συμπίπτει με εκείνη που εδώ και καιρό είχε εκφράσει το Φανάρι.

Συμπερασματικά, τα μέλη της Συνόδου και οι λοιποί εν Ευρώπη ιεράρχες του Θρόνου κατέληξαν ότι η Θεία Ευχαριστία είναι αδιαπραγμάτευτη και τόνισαν ότι «είναι αδύνατον διά του Μυστηρίου τούτου να μεταδοθή εις τους μεταλαμβάνοντας οποιαδήποτε νόσος. Δι’ αυτό και η Εκκλησία παραμένει σταθερά και αμετακίνητος εις την διδασκαλίαν αυτής ως προς την ουσίαν του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας».

Ως προς τον τρόπο μετάδοσης των αχράντων Μυστηρίων στους πιστούς, η Ιερά Σύνοδος επισήμανε ότι η Εκκλησία, σεβόμενη την Ιερά Παράδοση, «διακρατεί τα από αιώνων και μέχρι σήμερον ισχύοντα, ως φύλαξ και φρουρός ανύστακτος των παραδοθέντων υπό των Αγίων Πατέρων, και ουδεμίαν ανάγκην ευρίσκει δι' αλλαγήν του τρόπου τούτου και μάλιστα υπό την πίεσιν εξωγενών παραγόντων».

Συγχρόνως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μεριμνώντας για τις ιδιαίτερες ανάγκες των τέκνων του στη Διασπορά, προέτρεψε τους κατά τόπους ποιμενάρχες, να επιδείξουν ποιμαντική ευαισθησία, ευθύνη και σύνεση, ώστε να τηρούν τους τοπικούς νόμους των Πολιτειών στις οποίες ζουν, πάντοτε, όμως, σε συντονισμό με το Φανάρι για την καλύτερη πνευματική ωφέλεια του ποιμνίου.

Η Ιερά Σύνοδος πήρε ξεκάθαρη θέση και για το ζήτημα της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξη στην προσωπικότητα, αλλά και το αξιέπαινο έργο του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της προς τον μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως Νίκανδρο για την «αναρμοδίαν ανάμιξίν του εις τα πράγματα της Επαρχίας ταύτης του Θρόνου» και συμφώνησε με την επιβολή  εξάμηνης αργίας από κάθε ιεροπραξία στον ιερομόναχο Δαμασκηνό, μετά από πρόταση του Επισκόπου του Αγίου Όρους Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τη Θεία Ευχαριστία:

«Μεταξύ 23-25 τ.μ. Ιουνίου (2020) συνήλθεν εν τω εν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθοδόξω Κέντρω του Οικουμενικού Πατριαρχείου η Αγία και Ιερά Σύνοδος αυτού εις την τακτικήν αυτής συνεδρίαν του τρέχοντος μηνός. Την πρώτην ημέραν παρέστησαν και συνειργάσθησαν με τους συνοδικούς παρέδρους και οι πλείστοι των λοιπών εν Ευρώπη Ιεραρχών του Θρόνου.

Κατά την σύσκεψιν ταύτην ανεγνώσθησαν και συνεζητήθησαν και όσα ελήφθησαν μέχρι σήμερον Γράμματα των Μακ. Ορθοδόξων Προκαθημένων, απαντητικά εις το προς αυτούς Γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρχου της 17ης Μαίου τ.ε., διά το θέμα του τρόπου μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας, το ανακύψαν μετά την εμφάνισιν της πανδημίας του κορωνοιού, διεπιστώθη δε με ικανοποίησιν ότι η γνώμη αυτών συμπίπτει προς εκείνην του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αύτη συνίσταται εις τα εξής:

  • Το Μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας είναι αδιαπραγμάτευτον, διότι πιστεύομεν ότι δι΄ αυτού μεταδίδεται εις τους πιστούς αυτό τούτο το Σώμα και το Αίμα του Σωτήρος Χριστού «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον» και είναι αδύνατον διά του Μυστηρίου τούτου των Μυστηρίων να μεταδοθή εις τους μεταλαμβάνοντας οποιαδήποτε νόσος. Δι' αυτό και η Εκκλησία παραμένει σταθερά και αμετακίνητος εις την διδασκαλίαν αυτής ως προς την ουσίαν του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας.
  • Ως προς τον τρόπον μεταδόσεως των αχράντων Μυστηρίων εις τους πιστούς, η Εκκλησία, σεβομένη την Ιεράν Παραδοσιν, την συνυφασμένην αρρήκτως με την καθ' ημέραν εκκλησιαστικήν πρακτικήν και κενωτικήν εμπειρίαν, διακρατεί τα από αιώνων και μέχρι σήμερον ισχύοντα, ως φύλαξ και φρουρός ανύστακτος των παραδοθέντων υπό των Αγίων Πατέρων, και ουδεμίαν ανάγκην ευρίσκει δι' αλλαγήν του τρόπου τούτου και μάλιστα υπό την πίεσιν εξωγενών παραγόντων.

Συγχρόνως, η Μήτηρ Εκκλησία, μεριμνώσα διά τας ιδιαιτερας ανάγκας των τέκνων αυτής εν τη Διασπορά, προτρέπει τους εν αυτή διακονούντας Ποιμενάρχας όπως, εν τη ποιμαντική αυτών ευαισθησία, ευθύνη και συνέσει, οικονομούν προσωρινώς τα ανακύψαντα εκ των τοπικών νόμων της Πολιτείας προβλήματα, πάντοτε εν συντονισμώ με το εν Φαναρίω Ιερόν Κέντρον, διά την μείζονα πνευματικήν ωφέλειαν του χριστωνύμου λαού».

Ανακοίνωση για την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας:

«Η Αγία και Ιερά Σύνοδος κατά τας τριημέρους εργασίας αυτής (23-25 τ.μ. Ιουνίου), εν τω εν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθοδόξω Κέντρω του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συνεζήτησε, μεταξύ άλλων, και θέματα απτόμενα της εκκλησιαστικής ζωής διαφόρων Επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μεταξύ των οποίων και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, σχετικώς προς την οποίαν ομοφώνως απεφάσισε τα εξής:

  • Εκφράζει την αμέριστον στήριξιν αυτής εις την προσωπικότητα και το αξιέπαινον έργον του νέου Ποιμενάρχου αυτής Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου, Ιεράρχου ευρείας μορφώσεως και δυναμικής ποιμαντορίας.
  • Εκφράζει έντονον δυσαρέσκειαν προς τον Σεβ. Μητροπολίτην Ειρηνουπόλεως κ. Νίκανδρον διά την αναρμοδίαν ανάμιξίν του εις τα πράγματα της Επαρχίας ταύτης του Θρόνου.
  • Με ικανοποίησιν ενωτίζεται την υπό του Επισκόπου του Αγίου Όρους Οικουμενικού Πατριάρχου επιβολήν της ποινής εξαμήνου αργίας από πάσης ιεροπραξίας τω Ιερομονάχω Δαμασκηνώ (εκ του Κελλίου Αγίου Γεωργίου «του Φιλαδέλφου»), εξαρτηματικώ αδελφώ της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου, δια την όλως αντικανονικήν και σκανδαλώδη δράσιν αυτού εις βάρος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και του Ποιμενάρχου αυτης, αντί της ην όφείλει να καλλιεργή προσευχής και του κομβοσχοινίου του».

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ