Πρόγραμμα απασχόλησης ΟΑΕΔ
Eurokinissi/Γιώργος Κονταρίνης

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για ανέργους με επιδότηση έως 700 ευρώ

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 3.500.000 ευρώ

Την άμεση προκήρυξη πιλοτικού προγράμματος επιδότησης επιχειρήσεων για προσλήψεις ανέργων δρομολογεί ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο κατάρτισης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ 2 Ελευσίνας.

Οι άνεργοι αυτοί θα διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) και θα έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 3.500.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει το λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

  1. Για το 2019: 2.000.000 ευρώ
  2. Για το 2020: 1.500.000 ευρώ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.

Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία - λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

Ωφελούμενοι - Άνεργοι Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, οι οποίοι κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 Ελευσίνας πρέπει: - Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.

- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Διάρκεια προγράμματος και Ποσό επιχορήγησης. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται ως εξής: - στους εννιά (9) μήνες επιχορήγησης. -στους δώδεκα (12) μήνες επιχορήγησης, - στους δεκαπέντε(15) μήνες επιχορήγησης.

Ο δικαιούχους εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την πρόσληψη του εκάστοτε επιδοτούμενου, με υπεύθυνη δήλωση, δύναται να επιλέξει μία από τις ανωτέρω επιλογές διάρκειας του προγράμματος /επιχορήγησης.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 700 ευρώ ανά μήνα. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Άδειας.

Μετά την δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης, ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 Ελευσίνας αναλαμβάνει να ενημερώσει και εξειδικεύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος στους εργοδότες αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Οι εργοδότες - πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αναρτούν την κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Portal ΟΑΕΔ.

Επίσης έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν τη θέση με την υποστήριξη του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών εντός του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, σε περίπτωση που δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση από τον χώρο της επιχείρησης. Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών σε επικοινωνία με την επιχείρηση ολοκληρώνει τη διαδικασία ανάρτησης της κενής θέσης και ενημερώνει για την αναρτημένη κενή θέση τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης.

Η ανάρτηση της κενής θέσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και του ΕΦΚΑ, καθώς και από το αρχείο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης της κενής θέσης, ελέγχει και από το αρχείο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας εάν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ανήκει στις εξαιρέσεις της παρ. 6.1 της παρούσας και ενημερώνει το Γραφείο Απασχόλησης. 

Το Γραφείο Απασχόλησης αυθημερόν προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση περί μη μείωσης του προσωπικού της στο τρίμηνο πριν την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης, αντλώντας στοιχεία από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΑΕΔ και του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επιπλέον προβαίνει και στον έλεγχο της σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων μέσω του αρχείου του ΚΠΑ2 Ελευσίνας αλλά και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis) και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο. Κατόπιν ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου τον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών προκειμένου να ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση για τη δυνατότητα πρόσληψης ανέργου με ή χωρίς επιχορήγηση. Παράλληλα ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών ενημερώνει και τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων για να ξεκινήσει την αναζήτηση στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 Ελευσίνας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας, ελέγχει και ενημερώνει σχετικά τον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών.

Αναζήτηση και υπόδειξη ανέργων. Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 Ελευσίνας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας, όπως έχει επικαιροποιηθεί και αναλυθεί με τη συμβολή του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών.

Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβουλο των ανέργων περισσότερων του ενός προς υπόδειξη ανέργων με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, ο εργασιακός σύμβουλος, κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήρια τη μακροχρόνια εγγεγραμμένη ανεργία, την ιδιότητα του ανέργου ως δικαιούχου «ΚΕΑ» και την ύπαρξη ανήλικων τέκνων.
Προηγούνται οι άνεργοι που πληρούν και τα τρία κριτήρια, έπονται όσοι πληρούν δύο από τα τρία κριτήρια και στη συνέχεια όσοι πληρούν το ένα από τα τρία.

Η σειρά προτεραιότητας των κριτήριων είναι η ακόλουθη: 1. χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας 2. ιδιότητα δικαιούχου «ΚΕΑ» 3. ανήλικα τέκνα. 2. Η διαδικασία υπόδειξης των ανέργων, την οποία παρακολουθεί και ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, πραγματοποιείται εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση της κενής θέσης. Η κενή θέση παραμένει αναρτημένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι την κάλυψή της. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπόδειξης θα εξειδικευτούν στην Δημόσια Πρόσκληση.

Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ), η επιχείρηση υποβάλει εντός (30) ημερών, ηλεκτρονική Αίτηση υπαγωγής - Υπεύθυνη Δήλωση στο πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (portal) του ΟΑΕΔ.

Στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση πρέπει α) να αναφέρει υποχρεωτικά, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον διαχειριστή της επιχείρησης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων και β) να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους κυρώσεις από τυχόν πράξεις επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν.

Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση.

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΕΦΚΑ και από το αρχείο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ