Η χρεοκοπία της Thomas Cook στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (AP Photo/Francisco Ubilla)

Thomas Cook: Στο Eυρωκοινοβούλιο η συζήτηση για τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας

Τελευταία Ενημέρωση
Στη συζήτηση τοποθετήθηκαν και Έλληνες ευρωβουλευτές

Συγκεκριμένη στρατηγική για τον τουρισμό ζήτησαν από την επίτροπο Μάριαν Τάισεν οι ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο. Στη συζήτηση για τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook, που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τοποθετήθηκαν και Έλληνες ευρωβουλευτές. Σχετικό ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Η επίτροπος Marianne Thyssen σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή ανησυχεί βαθύτατα για την πρόσφατη αφερεγγυότητα της Thomas Cook. «Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την Ε.Ε. Συνεισφέρει -άμεσα και έμμεσα- στο 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολεί περισσότερα από 25 εκατομμύρια άτομα. Αυτό αντιστοιχεί στο 11% της απασχόλησης στην Ε.Ε. Για ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες, ο τουρισμός είναι η κύρια οικονομική δραστηριότητα» είπε.

«Ο τομέας του τουρισμού είναι επίσης αλληλένδετος με άλλες οικονομικές δραστηριότητες... από τις 2,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, το 90% είναι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων καθιστά την τουριστική βιομηχανία όχι μόνο πολύπλοκη, αλλά και στενά συνδεδεμένη με άλλους τομείς της οικονομίας, τους οποίους και επηρεάζει».

Σύμφωνα με την Επίτροπο, η αφερεγγυότητα της Thomas Cook αποτελεί παράδειγμα αυτού του φαινομένου. «Δείχνει για μια ακόμη φορά ότι ο τουρισμός και η ταξιδιωτική βιομηχανία απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές. Είμαστε σε επαφή με τα κράτη μέλη για να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων, τις θέσεις εργασίας και τους ταξιδιώτες που πλήττονται στην περιφέρειά τους και για να ανταλλάξουμε πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή στήριξη που είναι διαθέσιμη για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων. Τα ευρωπαϊκά μέσα διατίθενται σε διάφορους τομείς πολιτικής και μπορούν να κινητοποιηθούν για την υποστήριξη των κρατών μελών».

Περιέγραψε τα 4 μέτρα που προτείνει η Κομισιόν:

  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF) αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης: παρέχει βοήθεια στους απολυμένους εργαζομένους για να τους βοηθήσει να βρουν νέα απασχόληση, επιπλέον των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Μπορεί να ενεργοποιηθεί από τα κράτη μέλη υπό ορισμένους όρους και η Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα κμ. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει δράσεις που βοηθούν τους απολυθέντες εργαζόμενους για επανεκπαίδευση και παροχή συμβουλών εργασίας.
  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) μπορεί να συμβάλει στην παροχή βοήθειας στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιομηχανικής μετάβασης, ψηφιοποίησης, παγκοσμιοποίησης, απαλλαγής από εκπομπές άνθρακα, φυσικών καταστροφών ή στις περιφέρειες που πρέπει να διαφοροποιηθούν - πχ για την αποφυγή μεγάλης εξάρτησης από τον τομέα του τουρισμού. Η υποστήριξη του ERDF διατίθεται μέσω των αρμόδιων εθνικών και περιφερειακών αρχών, σύμφωνα με τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα.
  • Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δίνουν στα κμ ευελιξία να υποστηρίξουν τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις ρευστότητας λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Συγκεκριμένα, τα κμ μπορούν να δημιουργήσουν συστήματα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Κάθε σχέδιο πρέπει βεβαίως να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να εγκρίνεται.
  • Όσον αφορά το ζήτημα των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών, η Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια υποχρεώνει διοργανωτές όπως οι ταξιδιωτικοί πράκτορες να παρέχουν προστασία σε περίπτωση αφερεγγυότητας για να εξασφαλίζουν τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών στον τόπο αναχώρησής τους και αποζημίωση για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν πραγματοποιήθηκαν. Ο επαναπατρισμός λειτούργησε καλά για όλους τους ταξιδιώτες του Thomas Cook.

«Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τον τρόπο με τον οποίο τα κμ μετέφεραν την Οδηγία σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και επικεντρώνεται κυρίως στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων προστασίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Θα υποβάλουμε έκθεση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέχρι τον Ιανουάριο του 2021», δήλωσε η Επίτροπος Τάισεν.

«Με την προτεινόμενη αναθεώρηση του Κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών (261/2004) επιδιώκουμε τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής των δικαιωμάτων των επιβατών, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε καλύτερα υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες των αερομεταφορέων».

Αξίζει να επισημανθούν ορισμένα μέσα για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των αφερεγγυοτήτων απέναντι στους επιβάτες, όπως η δέσμευση του κλάδου να προσφέρει ναύλους διάσωσης (rescue fares), κάτι που πράγματι ενεργοποιήθηκε σε πολλές περιπτώσεις. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εθνικές αρχές δεσμεύτηκαν ενεργά να εξασφαλίσουν τον επαναπατρισμό επιβατών. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει επίγνωση των δυσκολιών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιβάτες για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους πριν ή κατά τη διάρκεια διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Στη συζήτηση τοποθετήθηκαν Έλληνες ευρωβουλευτές

«Η Ελλάδα είναι η δεύτερη αγορά της ThomasCookμετά την Ισπανία. Η εταιρεία διέθετε 68 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, το 12 % των ελληνικών ξενοδοχείων δηλαδή, κυρίως σε οκτώ νησιά και έφερνε τρία εκατομμύρια τουρίστες. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών και Προβλέψεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, θα έχουμε το 2020, εξαιτίας της κατάρρευσης της Thomas Cook, απώλεια εσόδων 2,5 δις ευρώ. Η κατάρρευση αυτή είναι πλέον συστημικός κίνδυνος για τον ελληνικό τουρισμό· κάποιοι μιλάνε για τη Lehman Brothers του ελληνικού τουρισμού» περιέγραψε η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη.

«Δεδομένου ότι υπάρχει η βούληση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής να επιτρέψει κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος και αφού είδαμε την αρχή που έκανε η Γερμανία, οφείλουμε, μέσω αυτού του ψηφίσματος που σήμερα συζητούμε εδώ, να πάμε παρακάτω, να εξετάσουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο υποστήριξης για τις οικονομίες των χωρών που πλήττονται, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει κρατικές ενισχύσεις, φοροελαφρύνσεις, ίσως και τη δημιουργία ενός Ταμείου Εγγυοδοσίας για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Κυρίως όμως, θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρόταση προς διερεύνηση ο έλεγχος αυτών των μεγάλων εταιρειών που δεσπόζουν στην αγορά του τουρισμού, όπως και άλλες μεγάλες εταιρείες», τόνισε.

Το λόγο πήρε και η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κουντουρά. «Η Ευρώπη είναι ένας ενιαίος κορυφαίος τουριστικός προορισμός και ο τουρισμός αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο κλάδο εισαγωγών με 27 δις ευρώ πλεόνασμα. Ποιος θα τον στηρίξει, αν όχι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν διαθέτουμε τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά κρίσεις που πλήττουν οριζόντια την τουριστική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Έχουμε μόνο μία οδηγία για τον επαναπατρισμό των τουριστών που είχαν αγοράσει ταξιδιωτικά πακέτα και μεμονωμένες κινήσεις κρατών μελών, με κριτήριο το εθνικό συμφέρον και χωρίς συντονισμό. Θέλω να είμαι σαφής· η κατάρρευση του Thomas Cook δεν αποτελεί τη μοναδική πρόκληση για τη βιωσιμότητα του τουρισμού», δήλωσε η Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL.

«Είμαστε αντιμέτωποι με την κλιματική κρίση και τα εντεινόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα και επίσης με το κρίσιμο θέμα της ασφάλειας στα ζητήματα όπου κυριαρχεί η ανάγκη για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το προσφυγικό. Ζητούμε, επομένως, την ενίσχυση της νομοθεσίας για την προστασία των ταξιδιωτών απέναντι σε έκτακτα γεγονότα, όπου ο ίδιος τουρίστας δεν φέρει καμία ευθύνη και επιβάλλεται να καταρτίσουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, για τους εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες και την εικόνα της Ευρώπης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού», πρόσθεσε.

«Σχεδόν έναν μήνα μετά την κήρυξη χρεοκοπίας της Thomas Cook, οι μεγάλοι γερμανικοί, γαλλικοί, βρετανικοί όμιλοι, με εφόδια επιδοτήσεις, προνόμια, φοροαπαλλαγές, διαγκωνίζονται, με όχημα τις θυγατρικές του χρεοκοπημένου ομίλου, για το ποιος θα καρπωθεί το πελατολόγιο, τα περιουσιακά στοιχεία, ως και τις χρονοθυρίδες Thomas βρετανικά αεροδρόμια», είπε στην τοποθέτησή του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης.

«Όμως, την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι τόσο της Thomas Cook, όσο και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών στην Ελλάδα, με μισθούς ψίχουλα και εξαντλητικά ωράρια χωρίς ρεπό, έβγαλαν τη σεζόν και σήμερα συνεχίζουν να βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, χωρίς καμιά ουσιαστική στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβεβαιώνεται ότι ο δρόμος ανάπτυξης που υπηρετεί τα κέρδη των ομίλων είναι πολλαπλά επιζήμιος για τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τον λαό που, και στις διακοπές του ακόμα, πληρώνει το μάρμαρο. Απαιτούμε τώρα να διασφαλιστούν άμεσα και χωρίς προϋποθέσεις τα πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που υφίστανται τις συνέπειες, με πλήρεις αποζημιώσεις σε όσους επλήγησαν».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ