ευρώ, χρήματα
(EUROKINISSI//ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

«Τρέχει» ο Εξωδικαστικός για 30.000 ρυθµίσεις χρεών

Τελευταία Ενημέρωση
Αµεσα τα 6.000 νέα «κουρέµατα», καθώς το νέο πλαίσιο επιταχύνει τις διαδικασίες

Εχοντας εξασφαλίσει παράταση λειτουργίας για ακόµη έναν χρόνο, ο Εξωδικαστικός Μηχανισµός εκτιµάται ότι θα προσφέρει σε χιλιάδες επιχειρήσεις, οµόρρυθµους εταίρους, ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες τη δυνατότητα να ρυθµίσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες και στο ελληνικό Δηµόσιο.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία από την Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, οι αιτήσεις στον Εξωδικαστικό επιταχύνονται µε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς, µε τον αριθµό των ώριµων αιτήσεων προς υποβολή να αγγίζει πλέον τις 30.000. Λαµβάνοντας υπόψη τις σηµερινές… ταχύτητες µε τις οποίες τελεσιδικούν οι υποθέσεις, εκτιµάται ότι στους πρώτους µήνες του 2019 οι ολοκληρωµένες αιτήσεις που θα «χαρίσουν» στους οφειλέτες ευνοϊκούς όρους αποπληρωµής των χρεών αλλά και γενναία «κουρέµατα», µπορούν να φθάσουν τουλάχιστον τα 6.000.

Αθροιστικά από τον Αύγουστο του 2017 που ξεκίνησε τη λειτουργία της η πλατφόρµα του Εξωδικαστικού µέχρι το τέλος του 2018, ξεκίνησαν τη διαδικασία ετοιµασίαςτης αίτησης59.061επιχειρήσεις, οµόρρυθµοι εταίροι, ελεύθεροιεπαγγελµατίες και αγρότες. Από αυτούς υποβλήθηκαν 6.033 αιτήσεις και σύντοµα σε αυτό το στάδιο αναµένεται να βρεθούν περίπου 30.000.

300 χιλ. € από 50.000 είναι πλέον το όριο των οφειλών για τις οποίες µπορεί να τηρηθεί απλοποιηµένη (δηλ. αυτοµατοποιηµένη) διαδικασία ρύθµισης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η παροχή ρυθµίσεων µέσω του εξωδικαστικού συµβιβασµού προς περισσότερους αιτούντες οφειλέτες και µε ταχύτερους ρυθµούς, δηλαδή µια fast track διαδικασία. 

Ηδη ολοκλήρωσαν µε επιτυχία τη διαδικασίακαι ρύθµισαν τα χρέητους µε ευνοϊκό τρόπο 1.260 επιχειρήσεις, οµόρρυθµοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελµατίεςκαι αγρότες, δηλαδή περίπου 1 στους 4,8 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτησηστον Εξωδικαστικό Μηχανισµό την ολοκλήρωσαν µε επιτυχία, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. σε διαπραγµάτευση µε τους πιστωτές). Ετσι στους πρώτους µήνες του 2019 αναµένεται να ολοκληρωθούν επιτυχώς τουλάχιστον 6.000 αιτήσεις.

Πιο αναλυτικά, στις 73 εβδοµάδες λειτουργίας (03/08/2017 - 28/12/2018) του Εξωδικαστικού για επιχειρήσεις και οµόρρυθµους εταίρους, 38.803 εκκίνησαν τη διαδικασία, 8.950 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιµότητα, 2.293 αιτήσεις υποβλήθηκαν και εξ αυτών ήδη145 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθµίσει τα χρέη τους, προς ΑΑ∆Ε, ΕΦΚΑ, Τράπεζεςκαι προµηθευτές.

Εκτός από την παράταση προωθήθηκαν σηµαντικές βελτιώσεις προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στα ευνοϊκά οφέλη του νόµου

Στις 47 εβδοµάδες λειτουργίας του Μηχανισµού για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, 18.826 εκκίνησαν τη διαδικασία, 11.672 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιµότητα και υποβλήθηκαν 3.428 αιτήσεις, εκ των οποίων ήδη983 ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν πλέον ρυθµίσει τις οφειλές τους προς ΑΑ∆Ε και ΕΦΚΑ.

Τέλος, στις 26 εβδοµάδες που λειτουργεί η πλατφόρµα για τους αγρότες, 1.432 εκκίνησαν τη διαδικασία, 1.021 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιµότητα και υποβλήθηκαν312 αιτήσειςµε σκοπότη ρύθµισητων χρεώνπρος ΑΑ∆Ε, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κ.λπ. τράπεζες υπό εκκαθάριση). Εξ αυτών ήδη 132 αγρότες έχουν πλέον ρυθµίσει τις οφειλές τους προς ΑΑ∆Ε και ΕΦΚΑ.

983 ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν ήδη ρυθµίσει τις οφειλές τους προς ΑΑ∆Ε και ΕΦΚΑ. Επίσης έχουν τακτοποιήσει τα χρέη τους 145 επιχειρήσεις και 132 αγρότες, ενώ 8.950 αιτήσεις επιχειρηµατιών και  1.021 αιτήσεις αγροτών έχουν περάσει επιτυχώς το στάδιο της επιλεξιµότητας.

Θυµίζουµε ότι, εκτός από την παράταση που πήρε ο Εξωδικαστικός για ολόκληρο το 2019, προωθήθηκαν από την κυβέρνηση σηµαντικές βελτιώσεις στον Ν. 4469/2017 προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στα ευνοϊκά οφέλη του νόµου. Μεταξύ των βασικότερων αλλαγών αναφέρονται οι ακόλουθες:

  • επεκτείνεται η δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ρυθµίσουν διµερώς τις οφειλές τους προς το ∆ηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις περιπτώσεις που ο δηµόσιος τοµέας αντιπροσωπεύει έως το 15% επί του συνόλου των οφειλών τους ή σε περιπτώσεις που η διαδικασία διαπραγµάτευσης απέβη άκαρπη, λόγω άρνησης συµµετοχής από πιστωτές του ιδιωτικού τοµέα.
  • αυξάνεται το όριο των οφειλών από 50.000 σε 300.000 ευρώ, για τις οποίες µπορεί να τηρηθεί απλοποιηµένη (δηλ. αυτοµατοποιηµένη) διαδικασία ρύθµισης, µε τυποποιηµένη πρόταση ρύθµισης και τυποποιηµένη αξιολόγηση βιωσιµότητας.
  • δίνεται η δυνατότητα στον πιστωτή να εξαιρέσει τις µη επιχειρηµατικές οφειλές (π.χ. ύπαρξη στεγαστικού δανείου του επιχειρηµατία) που πολλές φορές οδηγούσε τις τράπεζες σε µη συµµετοχή στη διαδικασία, η οποία απέβαινε άκαρπη. Μπορεί δηλαδή πλέον να εξαιρέσει αυτή τη µη επιχειρηµατική οφειλή, εφόσον κρίνει ότι η ρύθµισή της δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας του οφειλέτη και να συνεχίσει τη διαδικασία µε τις υπόλοιπες επιχειρηµατικές οφειλές.
  • απαγορεύεται η επιβολή µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. κατασχέσεις και πλειστηριασµοί) από πιστωτές µεσούσης της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισµού και ενώ είναι ακόµα σε εκκρεµότητα, εξαιτίας της λήψης αλλεπάλληλων παρατάσεων επί των προθεσµιών του νόµου.
  • αναστέλλεται υποχρεωτικά η ποινική δίωξη για το αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο ή για τα αδικήµατα της µη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, όταν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγµάτευσης. Η ρύθµιση αποσκοπεί στη διασφάλιση οµαλού κλίµατος διαπραγµάτευσης.
  • απαλλάσσεται ο οφειλέτης από τυχόν ανατροπές της σύµβασης αναδιάρθρωσης από ιδιώτες πιστωτές και συνακόλουθα τον κίνδυνο αναβίωσης των οφειλών του προς το ∆ηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης όταν έχει ικανοποιήσει πλήρως τους πιστωτές αυτούς.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ