Φωτογραφία Αρχείου: Pixabay

Ξεχωριστή φορολογική δήλωση ζευγαριών: Τα υπέρ και κατά - Χρηστικός οδηγός

Τελευταία Ενημέρωση
Ολοκληρωµένος οδηγός για τα ζευγάρια που επιθυµούν να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση - Ποια τα υπέρ και τα κατά - Αναλυτικά παραδείγµατα

Μια νέα δυνατότητα στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων το 2019 για τα εισοδήµατα του 2018 είναι να µπορούν τα ζευγάρια, αν το επιθυµούν, να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Η ενέργεια αυτή γίνεται µε αίτηση του ενός εκ των δύο ή και των δύο, στο site της ΑΑ∆Ε έως 28 Φεβρουαρίου 2019. Στις πρώτες εργάσιµες ηµέρες είχαν µπει στη διαδικασία να υποβάλουν αίτηση 2.500 φορολογούµενοι πολίτες και συνολικά 7.100 φορολογούµενοι εισήλθαν στην εφαρµογή προκειµένου να ενηµερωθούν.

Η εφαρµογή θα µείνει ανοιχτή και µετά τις 28 Φεβρουαρίου και µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της εµπρόθεσµης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, αλλά αποκλειστικά και µόνο για τους φορολογούµενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάµο µετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων είναι αρκετό να κάνει τη διαδικασία γνωστοποίησης στην ΑΑ∆Ε της επιλογής του αυτής, µέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στον σύνδεσµο: https://www.aade.gr/ polites/eisodema/gnostopoiesechoristes-deloses, είτε µε τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης είτε µέσω ειδικώς για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτηµένου λογιστή φοροτεχνικού µε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του τελευταίου.

Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για τη γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται µέσω του TAXISnet. Η εφαρµογή αυτή δεν αφορά τα µέρη συµφώνου συµβίωσης ούτε όσους φορολογούµενους βρίσκονται σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συµπαράσταση.

Από την ενέργεια αυτή συνεπάγονται οι παρακάτω θετικές επιπτώσεις:

 • O κάθε σύζυγος πληρώνει αποκλειστικά και µόνο τον φόρο που του αναλογεί
 • Μπορεί να εισπραχθεί επιστροφή φόρου και να µη γίνει συµψηφισµός µε τυχόν οφειλή φόρου του άλλου συζύγου
 • Ο σύζυγος που δεν οφείλει στην Εφορία µπορεί να λάβει φορολογική ενηµερότητα χωρίς κανένα πρόβληµα. Αυτό το οποίο ισχύει έως σήµερα είναι ότι εάν ένας από τους δυο συζύγους έχει χρέη προς την Eφορία, τότε ο άλλος σύζυγος δεν µπορεί να εκδώσει φορολογική ενηµερότητα αν δεν ρυθµιστεί η οφειλή του συζύγου του.

Αρνητικές επιπτώσεις της υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους:

 • ∆εν συµφέρει τα ζευγάρια όταν ένας από τους δυο φορολογείται στα τεκµήρια. Με υποβολή κοινής δήλωσης, ο ένας σύζυγος µπορεί να καλύψει τεκµήρια του άλλου.
 • Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων το ελάχιστο τεκµήριο διαβίωσης κάθε συζύγου είναι 3.000€. Με κοινή δήλωση, το ελάχιστο τεκµήριο διαβίωσης είναι 2.500€ για τον καθένα σύζυγο, συνολικά και για τους δύο 5.000€.
 • Ελάχιστο ποσό ανάλωσης κεφαλαίου είναι 3.000€ για κάθε σύζυγο αντί 5.000€ αθροιστικά.  
 • Εάν ένας από τους δύο δεν καλύπτει το ποσό των αποδείξεων που απαιτούνται µε πλαστικό χρήµα, για την κάλυψη του αφορολόγητου, τότε θα πρέπει να πληρώσει 22% φόρο για το ποσό που δεν έχει καταφέρει να δαπανήσει. Στην κοινή φορολογική δήλωση ο ένας συµπληρώνει αυτόµατα τις αποδείξεις που του λείπουν επικολλώντας το ποσό αυτό από τον άλλον.

Θα σας αναφέρω δύο πολύ κυρίαρχα παραδείγµατα προκειµένου να καταλάβετε τη σοβαρότητα των αποτελεσµάτων µιας τέτοιας ενέργειας:

 • Εστω σύζυγος άνεργη, µε τεκµήρια διαβίωσης 11.000 ευρώ Και ο σύζυγος έχει ετήσιο εισόδηµα ως µισθωτός 20.000, εάν κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, τότε η σύζυγος θα καλύψει τα τεκµήριά της από το εισόδηµα του συζύγου της. Αν όµως υποβάλουν χώρια, τότε θα πρέπει να διαθέτει ανάλωση κεφαλαίου για να καλύψει τα τεκµήριά της και, αν δεν έχει, θα φορολογηθεί.
 • Έστω σύζυγοι 50 ετών όπου ο σύζυγος χρειάζεται 1.500 ευρώ για να καλύψει το αφορολόγητο και η σύζυγος 750 ευρώ. Ο σύζυγος έχει χρησιµοποιήσει την κάρτα του για αγορές συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, η σύζυγος το αµέλησε, πλήρωνε µε µετρητά και δεν έχει καθόλου δαπάνες µε πλαστικό χρήµα ή διατραπεζικές. Εάν υποβάλουν κοινή δήλωση, δεν θα υπάρξει φόρος για την κάλυψη του αφορολόγητου, εάν υποβάλουν χώρια, τότε η σύζυγος θα πρέπει να πληρώσει φόρο 750Χ22%=165 ευρώ.

Σηµαντικά στοιχεία που πρέπει να έχουµε υπόψη µας, πριν προσχωρήσουµε στην επιλογή των ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων µε τον ή τη σύζυγό µας, είναι τα εξής:

 • ∆εν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδοµάτων από την υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους.
 • Εάν µε τον ή τη σύζυγό σας έχετε διαφορετική φορολογική κατοικία, βεβαίως δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων διότι προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιµετώπιση στις κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία. Άρα µπορείτε να συνεχίσετε κοινή δήλωση και το σύστηµα θα σας δώσει σωστή εκκαθάριση.
 • Η κύρια κατοικία, στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων, δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συµπληρώνει απλά το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως µισθωτής σε περίπτωση µισθωµένης κατοικίας και το σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων το ελάχιστο τεκµήριο διαβίωσης κάθε συζύγου είναι 3.000€. Με κοινή δήλωση, το ελάχιστο τεκµήριο διαβίωσης είναι 2.500€ για καθένα σύζυγο, συνολικά και για τους δύο 5.000€. ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης στην αντίστοιχη περίπτωση.
 • Εάν ο σύζυγος όµως δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, τότε θα πρέπει να συµπληρώσει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση µε σύζυγο». Και σε αυτή την περίπτωση ο άλλος σύζυγος δεν χρειάζεται να συµπληρώσει καµία ένδειξη στη φορολογική του δήλωση.
 • Ένα εξίσου σηµαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να γνωρίζουµε είναι ότι τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάµο καθώς και τα αναγνωρισµένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώµενα µέλη και από τους δύο συζύγους, και όχι µόνο από τον έναν.
 • Εάν υπάρχει ανήλικο τέκνο στην οικογένεια µε εισόδηµα, τότε το εισόδηµα του ανηλίκου που δεν φορολογείται στο όνοµά του, προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα, εκ των δύο συζύγων, και δηλώνεται αποκλειστικά και µόνο από αυτόν τον γονέα.
 • Η διαδικασία της αίτησης για χωριστή φορολογική δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο, για όσα χρόνια επιθυµούµε να υποβάλλουµε χωριστές φορολογικές δηλώσεις.
 • Πρέπει και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν δικό τους κλειδάριθµο προκειµένου να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, κατά συνέπεια σύζυγος που δεν έχει µέχρι τώρα κλειδάριθµο οφείλει να αποκτήσει, προκειµένου και αυτή να µπορέσει να υποβάλει τη δική της δήλωση. Ειδικές συνθήκες για όσους τελέσουν γάµο µετά την 28η Φεβρουαρίου 2019, που είναι και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης:
 • Εάν πρόκειται να τελέσετε γάµο τον Μάρτιο του 2019, µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της γνωστοποίησης στην ΑΑ∆Ε στο TAXISnet, µπορείτε να υποβάλετε χωριστή φορολογική δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2018. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρµογή θα µείνει ανοιχτή ως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της εµπρόθεσµης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
 • Επίσης και στην περίπτωση που πρόκειται να τελέσετε γάµο τον Φεβρουάριο 2019 και δηλώσετε τον γάµο σας στο µητρώο της Εφορίας που ανήκετε µετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019, µπορείτε και πάλι να υποβάλετε ξεχωριστή δήλωση για το φορολογικό έτος 2018.
 • Και τέλος να προσέξετε ότι έχετε δικαίωµα µόνο µία φορά ανά έτος να αλλάξετε την επιλογή δήλωσης χωριστών δηλώσεων, στην περίπτωση που τελεσθεί ο γάµος σας µετά την 28η Φεβρουαρίου 2019. 

*Tης Φιλοθέης Μακριδάκη, Φοροτεχνικός, σύµβουλος επιχειρήσεων

Ακολουθήστε το ethnos.gr στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ