Τα κριτήρια για επιχορηγήσεις σε επιχειρηματίες που έβαλαν λουκέτο

Τελευταία Ενημέρωση
Τουλάχιστον 8 πόντους µε άριστα το 25 πρέπει να συγκεντρώσουν επιχειρηµατίες που έπεσαν έξω λόγω της κρίσης, προκειµένου να στηρίξει ο ΟΑΕΔ ένα νέο επενδυτικό σχέδιο µε 12.000 έως 36.000 ευρώ

Πέντε κριτήρια «κλειδώνουν» τη γενναία επιχορήγηση από 1 2.000 έως 36.000 ευρώ, την οποία δίνει ο ΟΑΕΔ σε άνεργους επιχειρηµατίες για να δραστηριοποιηθούν ξανά επιχειρηµατικά. Η επιχορήγηση απλώνεται σε δύο χρόνια και καλύπτει µια µεγάλη γκάµα επιλέξιµων δαπανών, παρέχοντας µια δεύτερη επιχειρηµατική ευκαιρία σε επαγγελµατίες που έπεσαν έξω λόγω της κρίσης.

Προσοχή, στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν και επιχειρηµατίες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές στα Ταµεία, λόγω των οποίων στερούνται ασφαλιστικής ενηµερότητας. Το πρόγραµµα έχει δεχτεί ήδη 1.800 αιτήσεις και παραµένει ανοιχτό µέχρι τη συµπλήρωση των 5.000 προβλεπόµενων θέσεων επιχορήγησης. Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραµµα είτε ως ατοµικοί επιχειρηµατίες είτε ως µέλη ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ ή συνεταιρισµού εργαζοµένων.

Η τελική έγκριση εξαρτάται από ένα «point system» 5 κριτηρίων, στο οποίο ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει βαθµολογία τουλάχιστον 8. Αναλυτικά τα βήµατα είναι:

1ο ΣΤΑΔΙΟ

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής - επιχειρηµατικού σχεδίου στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆. Προσοχή, πριν από την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν προηγηθεί η έναρξη νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην αρµόδια ∆ΟΥ (η οποία θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από τις 7/2/2019 και µετά). Ειδικά οι άνεργοι που δεν έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην αρµόδια ΔΟΥ, προβαίνουν σε έναρξη το αργότερο εντός 2 µηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης και υποβάλλουν στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) όπου ανήκουν συµπληρωµατική αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα. Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

2ο ΣΤΑΔΙΟ

Τα προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικά σχέδια αξιολογούνται από τριµελή επιτροπή αξιολόγησης, µε βάση την πληρότητα της αίτησης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο λαµβάνει προέγκριση µε βάση δύο οµάδες κριτηρίων. Κατ’ αρχάς γίνεται έλεγχος πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής, ως προς:

 • Τη χρήση της τυποποιηµένης αίτησης, µε συµπληρωµένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία
 • Το ότι ο ενδιαφερόµενος έχει την ιδιότητα του ανέργου κατά την ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ
 • Το ότι ο ενδιαφερόµενος έχει την ιδιότητα του ανέργου κατά την υποβολή του επιχειρηµατικού σχεδίου στην περίπτωση που δεν έχει προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, την οποία πρέπει να διατηρεί και κατά την έναρξη δραστηριότητας µετά την προέγκριση. Προσοχή, η µη ορθή συµπλήρωση της αίτησης αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το πρόγραµµα.

Τα κριτήρια της βαθµολογίας

Εκτός από την πληρότητα της υποβαλλόµενης αίτησης, η επιτροπή ελέγχει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού σχεδίου και εξετάζει την ποιότητα, πληρότητα και ωριµότητα του σχεδίου σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια:

 1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης. Μια απόλυτα σαφής, πλήρης και ολοκληρωµένη περιγραφή της επιχειρηµατικής ιδέας βαθµολογείται µε 5 ή 4. Αντίστοιχα µια µέτρια βαθµολογείται µε 3 ή 2, ενώ µια ελλιπής µε 1 ή 0.
 2. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφεροµένου µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επαρκής τεκµηρίωση µε ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/και επαγγελµατικής εµπειρίας. Εξετάζεται η συνάφεια του αντικειµένου δραστηριότητας της επιχείρησης µε το περιεχόµενο σπουδών ή/και κατάρτισης ή/και επιµόρφωσης, καθώς και µε τη σχετική επαγγελµατική εµπειρία του δυνητικά δικαιούχου. Η ύπαρξη βεβαιωµένων σχετικών σπουδών σε συνδυασµό µε τουλάχιστον διετή επαγγελµατική εµπειρία βαθµολογείται µε 5 ή 4, η ύπαρξη λιγότερων προσόντων και εµπειρίας µε 3 ή 2 και η έλλειψη αυτών µε 1 ή 0.
 3. Οικονοµοτεχνική επάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηµατοδοτικών πόρων, π.χ. µέσω τραπεζικού δανεισµού). Εξετάζεται και βαθµολογείται η πιο ρεαλιστική προσέγγιση της πρότασης από πλευράς:  κόστους αρχικής επένδυσης,  δυνατότητας χρηµατοδότησης και περιγραφής τυχόν απαιτούµενου τεχνικού εξοπλισµού. Μια επένδυση µε ρεαλιστικό κόστος και επαρκή τεκµηρίωση χρηµατοδότησης, βαθµολογείται µε 5 ή 4, η λιγότερο επαρκής τεκµηρίωση µε 3 ή 2 και η έλλειψη αυτής 1ή 0.
 4. Υπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις µε υφιστάµενες επιχειρήσεις και/ή συµπράξεις µεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης. Εξετάζεται και βαθµολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηµατικές συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχηµάτων. Με υψηλό βαθµό (5, 4) βαθµολογούνται οι συµπράξεις δύο ή και περισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία επιχείρησης, καθώς και η οριζόντια ή κάθετη δικτύωση µε άλλες επιχειρήσεις. Η απλή ύπαρξη επιχειρηµατικών σχέσεων βαθµολογείται µε 3 ή 2 και η απουσία των παραπάνω µε 1ή 0.
 5. Συνάφεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε τοµείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ενδεικτικά: αγροδιατροφή, βιοµηχανία τροφίµων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες, περιβάλλον, τουρισµός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά-κατασκευές, υγεία-φάρµακα). Οι ιδέες που σχετίζονται µε δηµιουργία επιχειρήσεων στους επιµέρους τοµείς των ανωτέρω κλάδων βαθµολογούνται µε 5, ενώ η απουσία συσχέτισης µε 1ή 0.

Προέγκριση

Από την αξιολόγηση και βαθµολόγηση (από 0 έως 5) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του υποβεβληµένου επιχειρηµατικού σχεδίου εξαρτάται η προέγκριση. Το επιχειρηµατικό σχέδιο του δυνητικά ωφελούµενου θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον 8. Η τριµελής επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα αναζήτησης πρόσθετων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τα αναφερθέντα στο επιχειρηµατικό σχέδιο του δικαιούχου (ενδεικτικά: δικαιολογητικά απόδειξης προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας, τίτλους σπουδών). Η αρµόδια υπηρεσία ενηµερώνει τους επαγγελµατίες των οποίων η αίτηση δεν επελέγη µε απαντητικό έγγραφο, κατά του οποίου µπορεί να υποβληθεί ένσταση, εντός 30 ηµερών.

3ο ΣΤΑΔΙΟ

Η υπαγωγή στο πρόγραµµα πραγµατοποιείται ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στον χώρο της επιχείρησης) από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕ∆. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγµατοποιείται εντός ενός µήνα από την ηµεροµηνία της θετικής προέγκρισης της αίτησης-επιχειρηµατικού σχεδίου από την επιτροπή (ή εντός ενός µήνα από την υποβολή της συµπληρωµατικής αίτησης ένταξης όταν η έναρξη δραστηριότητας πραγµατοποιήθηκε µετά την ηµεροµηνία της θετικής αξιολόγησης).

Στον πρώτη επίσκεψη ελέγχονται:

 • Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ∆ΟΥ, καθώς και εκτύπωση ενεργών ΚΑ∆ από το Taxisnet
 • Παραστατικά τιµολόγησης ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας καταχωρισµένα στα επίσηµα βιβλία της επιχείρησης καθαρής αξίας έως του ποσού που αναλογεί στην πρώτη δόση.
 • Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για εταιρεία στην οποία συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος
 • Μισθωτήριο συµβόλαιο επαγγελµατικής στέγης ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου από συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθµού συγγένειας σε ισχύ ή για τους συνεταιρισµούς εργαζοµένων δωρεές ή/και παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων από τρίτους.
 • Αδεια για την άσκηση του επαγγέλµατος, εάν απαιτείται, καθώς και εγγραφή στο αρµόδιο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο.
 • ∆ραστηριοποίηση σε οργανωµένο αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο.
 • Υπεύθυνη δήλωση, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η έκθεση επιτόπιου ελέγχου αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή ή µη του δικαιούχου στο πρόγραµµα και είναι δεσµευτική για την έκδοση σύµφωνης µε αυτήν απόφασης από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας. Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του επιτόπιου ελέγχου, ο προϊστάµενος του αρµόδιου ΚΠΑ2 εκδίδει την απόφαση υπαγωγής ή απόρριψης στο πρόγραµµα. Ως ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής από τον προϊστάµενο του αρµόδιου ΚΠΑ2.

Σε περίπτωση παρέλευσης 2 µηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηµατικού σχεδίου από την επιτροπή χωρίς οι ενδιαφερόµενοι να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ, ανακαλείται αυτοδικαίως η προέγκριση

Τα ποσά και οι όροι για την επιχορήγηση

Η επιχορήγηση διαρκεί κατ’ αρχάς για 12 µήνες. Μετά τη λήξη του πρώτου 12µήνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις µήνες. Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

 • έως 12.000 ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/ επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις)
 • έως 9.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος (σύνολο 18.000 ευρώ)
 • έως 8.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος (σύνολο 24.000 ευρώ)

Τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • Η πρώτη δόση, έως 4.000 ευρώ (έως 3.000 ανά δικαιούχο στην περ. β και γ), καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
 • Η δεύτερη δόση, έως 4.000 ευρώ (έως 3.000 ανά δικαιούχο στην περ. β και γ), καταβάλλεται µετά τη λήξη του α’ 6µήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος.
 • Η τρίτη δόση, έως 4.000 ευρώ (έως 3.000 ανά δικαιούχο στην περ. β και έως 2.000 της περίπτωσης γ), µετά τη λήξη του β’ εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος.

Προσοχή, η επιχορήγηση µπορεί να είναι µικρότερη από 4.000 ευρώ ανά 6µηνο και διαµορφώνεται ανάλογα µε τις δαπάνες που πραγµατοποιεί ο δικαιούχος. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια των επιµέρους 6µήνων, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των επιµέρους δόσεων, δεν µεταφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επόµενα εξάµηνα για τυχόν κάλυψη επόµενων δόσεων. Πριν από τη λήξη της τρίµηνης δέσµευσης µπορεί να υποβληθεί αίτηση για επέκταση του διαστήµατος επιχορήγησης για 12 επιπλέον µήνες.

Το δεύτερο 12µηνο ξεκινά µετά το 15µηνο του προγράµµατος (επιχορήγηση και δέσµευση). Το ποσό επιχορήγησης για τους µήνες αυτούς είναι:

 • έως 8.000 ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/ επιτηδευµατίες
 • έως 5.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος (σύνολο 10.000 ευρώ) και
 • έως 4.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος (σύνολο 12.000 ευρώ)

Τα ποσά καταβάλλονται σε δύο δόσεις στους δικαιούχους, η πρώτη (4.000 για ατοµικούς επιχειρηµατίες) µετά τη λήξη του α’ εξαµήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος και η δεύτερη ισόποση δόση µετά τη λήξη του β’ εξαµήνου της επέκτασης.

Οι κρίσιµες ηµεροµηνίες

Προσοχή, δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν µόνο όσοι είχαν στο παρελθόν επιχειρηµατική δραστηριότητα και την έχουν διακόψει από 1/1/2012 έως 6/8/2018. Οι δικαιούχοι πρέπει σωρευτικά:

 • Να έχουν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και µέχρι 6/8/2018
 • Να µην έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το µερίδιο τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε (από 1/1/2012 έως 6/8/2018) σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθµού συγγένειας

Ενοίκια, αµοιβές, εισφορές και αναλώσιµα στις επιλέξιµες δαπάνες

Οι επιχειρηµατίες πρέπει να µην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα από 7/8/2018 έως 6/2/2019

 • Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ΟΥ από 7/2/2019 και µετά. Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός 2 µηνών από τη γνωστοποίηση της προέγκρισης του επιχειρηµατικού σχεδίου.
 • Να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας των ελεύθερων επαγγελµατιών τη µηνιαία εισφορά 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος
 • Να έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις τυχόν οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές. Προσοχή, όσοι οφείλουν εισφορές που αφορούν σε προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, αποκτούν ασφαλιστική ενηµερότητα λόγω της υπαγωγής στο πρόγραµµα και παραµένουν ενήµεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης που λαµβάνουν παρακρατείται το 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.
 • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι και την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ)

Επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος λογίζονται οι εξής:

 • Λειτουργικά έξοδα (π.χ. ενοίκια επαγγελµατικού χώρου, δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελµατικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρµανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες)
 • ∆απάνες για αµοιβές τρίτων
 • ∆απάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συµµετοχής σε εκθέσεις
 • Προµήθεια αναλωσίµων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία/εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, από προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα του δικαιούχου.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ