Ειδικά μισθολόγια: Σήμερα ψηφίζεται... αύριο πληρώνονται σε μια δόση

Τελευταία Ενημέρωση
Ψηφίζεται σήµερα η τροπολογία του υπουργείου Οικονοµικών. Ο αριθµός των δικαιούχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 250.000 άτοµα και η δαπάνη ανέρχεται σε 820 εκατ. ευρώ

Στην εφάπαξ καταβολή των αναδροµικών των δικαιούχων ενστόλων, καθώς και όλων των υπόλοιπων κατηγοριών που ανήκουν στα ειδικά µισθολόγια, θα προχωρήσει η κυβέρνηση, όπως αναφέρεται στη σχετική τροπολογία του υπουργείου Οικονοµικών, η οποία αναµένεται να ψηφιστεί σήµερα.

Αν και στο κείµενο της τροπολογίας δεν προσδιορίζεται ο χρόνος της εφάπαξ καταβολής των αναδροµικών, αξιόπιστες πληροφορίες την τοποθετούν το αργότερο έως το τέλος ∆εκεµβρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Βάσει του προγραµµατισµού, η συγκεκριµένη τροπολογία κατατέθηκε χθές το βράδυ, ώστε να ακολουθήσει ψήφιση-εξπρές προκειµένου να επισφραγιστεί άµεσα η έναρξη εφαρµογής των µέτρων που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την οµιλία του στη ∆ΕΘ τον περασµένο Σεπτέµβριο.

Η ιδιαίτερη σηµασία που δίνει η κυβέρνηση στην ψήφιση της τροπολογίας καταδεικνύεται και από το γεγονός πως έχει κληθεί το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεδοµένου ότι πρόκειται για το πρώτο µέτρο που ψηφίζεται. Στην πεντασέλιδη αιτιολογική έκθεση αναλύονται σε έξι άρθρα οι οµάδες των δικαιούχων, αλλά και τα διαστήµατα για τα οποία θα καταβληθούν αναδροµικά βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των δικαιούχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 250.000 άτοµα, µε την προκαλούµενη δαπάνη από την εφαρµογή των διατάξεων να ανέρχεται σε 820 εκατ. ευρώ.

Αρχίζει η εφαρµογή των µέτρων που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ

Συγκεκριµένα προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ χρηµατικού ποσού προς τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, το ιατρικό προσωπικό, τα µέλη ∆ΕΠ των πανεπιστηµίων της χώρας, τα µέλη ΕΠ των ΤΕΙ, τους δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και τα µέλη του µόνιµου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ανάλογες προβλέψεις για την καταβολή αναδροµικών περιλαµβάνονται και για τους συνταξιούχους των συγκεκριµένων επαγγελµατικών κλάδων.

Οπως επισηµαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, το καταβαλλόµενο ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ των µηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν αυτές οι κατηγορίες προσωπικού µε βάση τις ισχύουσες κατά την 31η Ιουλίου 2012 µισθολογικές διατάξεις, δηλαδή εάν δεν είχαν θεσπιστεί οι µισθολογικές ρυθµίσεις του Ν. 4093/2012 (A’ 222), και των µηνιαίων αποδοχών που πράγµατι τους κατεβλήθησαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και του ν. 4307/2014 (A’ 246).

Η περίοδος για την οποία θα πληρωθούν αναδροµικά ποικίλλει ανά κλάδο, καθώς ορίζεται από τις δικαστικές κρίσεις που αφορούν καθεµία από αυτές, ενώ µε κοινές αποφάσεις των συναρµόδιων υπουργών θα καθορίζονται κατά περίπτωση ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα σχετικά µε την καταβολή των αναδροµικών.

Στην αιτιολογική έκθεση αναλύονται οι οµάδες των δικαιούχων αλλά και τα διαστήµατα για τα οποία θα καταβληθούν αναδροµικά βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ολοµέλειας του ΣτΕ

Ξεκαθαρίζεται, πάντως, ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις δεν επηρεάζουν το ύψος των τακτικών µηνιαίων αποδοχών ή των συντάξεων των συγκεκριµένων κατηγοριών προσωπικού, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τις ισχύουσες από την 1η Ιανουαρίου 2017 νοµοθετικές διατάξεις (Ν. 4472) ούτε το ύψος της προσωπικής διαφοράς αποδοχών.

Αναλυτικά, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της τροπολογίας:

  1. Στα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Αυγούστου 2012 έως και τις  31 ∆εκεµβρίου 2016, καταβάλλεται εφάπαξ χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
  2. Στους ιατρούς του ΕΣΥ, ιατρούς ∆ηµόσιας Υγείας ΕΣΥ, επικουρικούς ιατρούς και ειδικευόµενους ιατρούς, και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστηµα από τις 13 Νοεµβρίου 2014 έως και τις 31 ∆εκεµβρίου 2016, καταβάλλεται, πλην της αποζηµίωσης εφηµεριών, εφάπαξ χρηµατικό ποσό για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
  3. Στα µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε∆ΙΠ) των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ, στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) και το Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε∆ΙΠ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στα µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) και του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (ΕΕ∆ΙΠ) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), στα µέλη του ∆ιδακτικού και Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (ΑΕΑ), στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες (ΕΛΕ) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό για το διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 (για όσο απ’ αυτό ήταν εν ενεργεία).
  4. Στους δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Αυγούστου 2012 έως και τις 30 Ιουνίου 2014 καταβάλλεται εφάπαξ χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ήµισυ της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τις διατάξεις του νόµου 4270/2014.
  5. Στα µέλη του µόνιµου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα καταβληθούν αναδροµικά για το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και τις 31 ∆εκεµβρίου 2016.
  6. Στους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των παραπάνω κλάδων καταβάλλεται εφάπαξ χρηµατικό ποσό για τα χρονικά διαστήµατα που προβλέπονται ανά κλάδο. Το ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ της µηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν εάν δεν είχαν µεσολαβήσει οι µισθολογικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 και αυτής που, πράγµατι, τους κατεβλήθη.

Σκεπτικό-κλειδί για διεκδικήσεις

Μέσα από την αιτιολογική έκθεση των αναδροµικών που δίνονται στους συνταξιούχους των ειδικών µισθολογίων -επειδή η σύνταξή τους εξαρτιόταν από τους εν ενεργεία µισθούς- αναπτύσσεται στη χθεσινή τροπολογία ένα σκεπτικό που θα µπορούσε ενδεχοµένως και να «δείχνει» τον δρόµο για τις διεκδικήσεις που εγείρονται από τον γενικό πληθυσµό των συνταξιούχων. Ειδικότερα, στη χθεσινή αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως τον Μάιο του 2016 προβλέφθηκε ότι οι ήδη καταβαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου Κατρούγκαλου συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2014.

«Εισάγοντας την εν λόγω µη γνήσια παραποµπή, ο νοµοθέτης έλαβε ως σηµείο αναφοράς τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του ∆ηµοσίου όπως ίσχυαν στις 31/12/2014, αποκλειόµενης εφεξής κάθε έµµεσης τροποποίησης του ύψους του καταβαλλόµενου ποσού λόγω µεταγενέστερης τροποποίησης των διατάξεων στις οποίες παραπέµπει».

Κατά την αιτιολογική, η πρόβλεψη αυτή εξυπηρετεί πρώτιστα λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στη διασφάλιση της βιωσιµότητας του Ασφαλιστικού. Στη διάταξη άλλωστε αναφέρεται ρητά πως η καταβολή των αναδροµικών δεν επηρεάζει τον επανυπολογισµό και τα αναδροµικά δίνονται µέχρι το χρονικό σηµείο υπαγωγής στον νόµο Κατρούγκαλου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ