ΦΑΜΑΡ: Επιχειρεί το «μεγάλο κόλπο» με τον Μαρινόπουλο

Εκτός από τις ενδοεταιρικές ανακατατάξεις που αποµακρύνουν την Pillarstone από την ελληνική αγορά, καθιστώντας δυσκολότερο το έργο ανασυγκρότησης της φαρµακευτικής, η πλατφόρµα αντιµετωπίζει πλέον και τον παλιό ιδιοκτήτη, που θέλει να ανατρέψει τη συµφωνία.

Αβεβαιότητα προκύπτει για το µέλλον µίας από τις πλέον σηµαντικές επιχειρηµατικές συµφωνίες αναδιάρθρωσης των τελευταίων χρόνων -αυτή του φαρµακευτικού οµίλου ΦΑΜΑΡ-, τόσο λόγω των εξελίξεων στη διαχειρίστρια πλατφόρµα Pillarstone (η οποία ελέγχει πλέον πλήρως τον όµιλο) αλλά και της «σφήνας» που επιχειρεί ο παλιός ιδιοκτήτης, η οικογένεια Μαρινόπουλου.

Υπενθυµίζεται ότι ο φαρµακευτικός όµιλος ΦΑΜΑΡ, µε εµπορική και παραγωγική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, πέρασε στον έλεγχο των εγχώριων συστηµικών τραπεζών το 2014, ως αποτέλεσµα της κατάρρευσης του οµίλου Μαρινόπουλου. Η Αlpha Βank κατείχε το 47% του µετοχικού κεφαλαίου της, η Eurobank το 23,55%, ενώ µικρότερα ποσοστά κατείχαν Πειραιώς και Εθνική. Η απόκτηση του 100% έγινε τότε µέσω της γαλλικής προπτωχευτικής διαδικασίας, στην οποία εισήλθε η εταιρεία Famar µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της.

Κατόπιν οι τράπεζες διαπραγµατεύτηκαν τη µεταβίβαση των µετοχών στην Pillarstone, την πανευρωπαϊκή πλατφόρµα διαχείρισης προβληµατικών περιουσιακών στοιχείων τραπεζών που ανήκει στο fund ΚΚR, προκειµένου αυτή να τρέξει την αναδιάρθρωση του οµίλου και να την αξιοποιήσει στο µέλλον, «καθαρή» από τα βάρη του παρελθόντος. Η Pillarstone ανέλαβε ρόλο στον όµιλο ΦΑΜΑΡ από το 2017, συνεχίζοντας παράλληλα τη διαπραγµάτευση µε τις τράπεζες για την απαραίτητη αναδιάρθρωση δανεισµού του οµίλου αλλά και την εισφορά ρευστότητας. Η όλη διαδικασία κατέληξε σε συµφωνία τον περασµένο Σεπτέµβριο και υλοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο.

Την ίδια εποχή, ωστόσο, συντελέστηκαν σηµαντικές αλλαγές στην ίδια την Pillarstone στην Ελλάδα. Ο John Davison παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συµβούλου στην Pillarstone (την οποία ίδρυσαν από κοινού ο κ. Davison και η KKR Credit το 2015). Εκτοτε συντελούνται σηµαντικές αλλαγές στη στελέχωση και τη διοίκηση της πλατφόρµας, µε όλα τα στοιχεία να δείχνουν πως αυτή σταδιακά αποµακρύνεται από την ελληνική αγορά.

Με βάση τη συµφωνία που ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο η Pillarstone αποτελεί βεβαίως το απόλυτο αφεντικό του οµίλου ΦΑΜΑΡ και έχει να αντιµετωπίσει αφενός το δύσκολο έργο ανασυγκρότησής της αλλά και την παρέµβαση της οικογένειας Μαρινόπουλου, η οποία, σύµφωνα µε διασταυρωµένες πληροφορίες, επιχειρεί να µπλοκάρει την αναδιάρθρωση.

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, µέλη της οικογένειας Μαρινόπουλου (που ασκούσαν διοίκηση και έλεγχαν µετοχικά τη ΦΑΜΑΡ έως ότου αυτή ενεχυριάστηκε έναντι δανείων στις τράπεζες) έχουν προσφύγει στη γαλλική ∆ικαιοσύνη -αρµόδια για την προπτωχευτική διαδικασία που άνοιξε τον δρόµο εισόδου της Pillarstone-, επιχειρώντας να ανατρέψουν τη συµφωνία αναδιάρθρωσης. Αξιώνουν µάλιστα αποζηµίωση 10.000 ευρώ ηµερησίως (!) από τη στιγµή της συµφωνίας αναδιάρθρωσης. Αν και τα αιτήµατα έχουν απορριφθεί δις, σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, η πλευρά Μαρινόπουλου επιµένει και µε τρίτη προσφυγή.

Πέραν της παραπάνω παραµέτρου, η αντικειµενική δυσκολία αναδιάρθρωσης αποδίδεται, σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς αλλά και πηγές του χρηµατοπιστωτικού χώρου, στη διάρθρωση του ίδιου του οµίλου. Ειδικότερα, αναφέρουν πως στο γκρουπ ΦΑΜΑΡ το µεγάλο «αγκάθι» αποτελούν τα γαλλικά εργοστάσια, τα οποία είναι και έντονα ζηµιογόνα. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, τα γαλλικά εργοστάσια του γκρουπ υπολογίζεται πως συνεισφέρουν σχεδόν το 40% του τζίρου ολόκληρου του οµίλου (υπολογίζεται ότι αθροιστικά αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ), χωρίς να αποδίδουν ωστόσο στην κάτω γραµµή της κερδοφορίας. Παράλληλα, η εργασιακή νοµοθεσία στη χώρα δηµιουργεί σηµαντικά προσκόµµατα στις επιδιωκόµενες κινήσεις αναδιάρθρωσης των συγκεκριµένων εργοστασίων, περιπλέκοντας την κατάσταση.

Αντιθέτως, ο ελληνικός βραχίονας -η ΦΑΜΑΡ ΑΒΕΕ- αλλά και τα εργοστάσια του οµίλου σε Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία και Καναδά θεωρούνται τα καλά assets του οµίλου, τα οποία θα µπορούσαν σε δεύτερο χρόνο να ενδιαφέρουν πιθανούς νέους επενδυτές. Σηµειώνεται ότι το 2017 η ΦΑΜΑΡ ΑΒΕΕ σηµείωσε αύξηση κύκλου εργασιών στα 125,6 εκατ. ευρώ έναντι 120 εκατ. ευρώ το 2016 και καθαρά κέρδη στα περίπου 5 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 16,3 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά στοιχεία

Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία, στα µέσα ∆εκεµβρίου 2018 ο όµιλος ΦΑΜΑΡ -και κατόπιν της σχετικής συµφωνίας- πέρασε από τον έλεγχο των συστηµικών τραπεζών στην Pillarstone. Στο πλαίσιο της υλοποιηθείσας αναδιάρθρωσης, οι υποχρεώσεις του οµίλου µειώθηκαν σε 118 εκατ. ευρώ από 234 εκατ. ευρώ, µε την Pillarstone να δεσµεύεται για παροχή νέων κεφαλαίων της τάξης των 57,6 εκατ. ευρώ. Οπως προκύπτει, όµως, από τις οικονοµικές καταστάσεις των συστηµικών τραπεζών, ο φαρµακευτικός όµιλος δεν άλλαξε απλώς χέρια αλλά και µορφή, ως αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσης.

Ειδικότερα, στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρεται ότι η Famar S.A. «κατέστη ανενεργή και άνευ δραστηριότητας, καθώς έπαψε να κατέχει µετοχική συµµετοχή στον όµιλο επιχειρήσεων ΦΑΜΑΡ». Σε σηµείωση άλλης τράπεζας επισηµαίνεται ότι τον ∆εκέµβριο του 2018 αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της Famar SA η εκκαθάρισή της.

Με δεδοµένο ότι η Famar SA αποτελούσε την εταιρεία συµµετοχών, µέσω της οποίας οι εγχώριες συστηµικές τράπεζες έλεγχαν το 100% του οµίλου ΦΑΜΑΡ, προκύπτει µια σειρά από ερωτήµατα τόσο για τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης όσο και για τις αλλαγές που επήλθαν στη δοµή του φαρµακευτικού οµίλου. Οι τράπεζες δεν διευκρινίζουν πώς επήλθε η παραπάνω αλλαγή. Αν, δηλαδή, η αναδιάρθρωση του οµίλου έγινε µέσω προπτωχευτικής διαδικασίας, ώστε η Pillarstone, σε συµφωνία µε την πλειοψηφία των πιστωτών του οµίλου, απέκτησε τα βασικά περιουσιακά στοιχεία της FAMAR SA και τα πέρασε σε νέα εταιρεία µε άλλο ΑΦΜ. Ολα τα στοιχεία, πάντως, συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι υποχρεώσεις του οµίλου ΦΑΜΑΡ «κουρεύτηκαν» κατά 116 εκατ. ευρώ, οι εγχώριες συστηµικές τράπεζες που έλεγχαν αθροιστικά το 100% του µετοχικού κεφαλαίου του οµίλου δεν κατέχουν πλέον κοινές µετοχές, ενώ η Pillarstone εµφανίζεται ως το απόλυτο νέο αφεντικό. Επιπρόσθετα, οι εγχώριες τράπεζες πήραν ως αντάλλαγµα για τη µερική διαγραφή απαιτήσεων και την επιµήκυνση του εναποµείναντος δανεισµού προνοµιούχες µετοχές (σ.σ.: κοινές µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου) και δικαιούνται µερίδιο, σε περίπτωση που πωληθεί ο όµιλος από την Pillarstone και επιτευχθεί τίµηµα που ξεπερνά κάποια προκαθορισµένα επίπεδα βάσει της συµφωνίας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ