εργασία, εργαζόμενοι
(copyright: pixabay)

Πώς θα έπρεπε να είναι οι εργοδότες - 10 σημεία για μια σωστή επιχείρηση

Τελευταία Ενημέρωση
Μέσω πλήθους παρεµβάσεων, οι εταιρείες επενδύουν στη δηµιουργική κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, όπως αναφέρει η Ημερησία στο Έθνος της Κυριακής

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το σηµαντικότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και, ως σύνολο, τον κυριότερο εκπρόσωπο κάθε επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη της. Αντιµετωπίζοντας το ανθρώπινο δυναµικό µε συνέπεια και κοινωνική συνείδηση, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν τη φήµη τους ως προτιµητέοι εργοδότες αλλά και ενισχύουν τη δηµιουργική κινητοποίηση των εργαζοµένων τους στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.

Η εφαρµογή της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας στον Πυλώνα Εργαζόµενοι µπορεί να περιλαµβάνει πλήθος παρεµβάσεων και προβλεπτικών ενεργειών, όπως:

1) Παροχή Αξιοπρεπούς Εργασίας

Η µη ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών εργασίας συχνά σχετίζεται µε τη φτώχεια, την ανισότητα και τις διακρίσεις. Η αξιοπρεπής εργασία έχει θετικές επιδράσεις τόσο για την κοινωνία όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

2) Αποφυγή ∆ιακρίσεων 

Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εστιάσουν στην καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων, στην ισότητα ευκαιριών και µεταχείρισης και στην ελευθερία έκφρασης επί εργασιακών θεµάτων. Με την ενίσχυση της ποικιλοµορφίας έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση σε ειδικευµένο, παραγωγικό δυναµικό και ταλέντο, ενώ αντιµετωπίζουν µικρότερο κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στη φήµη τους και νοµικής έκθεσής τους.

3) ∆ιασφάλιση Υγείας και Ασφάλειας

Η ύπαρξη πολιτικών που διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζοµένων, η παροχή προγραµµάτων προληπτικού ελέγχου υγείας και η ενθάρρυνση πρακτικών που δηµιουργούν υγιές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν θέµατα προτεραιότητας στην ενσωµάτωση της υπευθυνότητας στη στρατηγική ανθρωπίνου δυναµικού.

4) ∆υνατότητα Εξέλιξης και Κατάρτισης

Η ύπαρξη πολιτικών που περιλαµβάνουν µετρήσιµους στόχους για προώθηση των ίσων ευκαιριών και ενδυνάµωσης του προσωπικού, µέσω της προσφοράς δυνατοτήτων κατάρτισης, και η µεγιστοποίηση της συµµετοχής των εργαζοµένων στην εταιρική διακυβέρνηση είναι παράγοντες βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος.

5) Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής Ζωής

Η ανάπτυξη και ενθάρρυνση πολιτικών που στοχεύουν στην ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής ταυτίζεται µε την υπεύθυνη διοίκηση, ενώ από την πλευρά των εργαζοµένων εκλαµβάνεται ως ουσιαστική υποστήριξη προς τον εργαζόµενο από την επιχείρηση και συνδέεται άµεσα µε την εργασιακή του ευτυχία, µε προεκτάσεις στην οικογενειακή ζωή.

6) ∆ίκαιο Εισόδηµα για όλους

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν κοινά αποδεκτά πρότυπα εργασίας σε όλη τους τη δραστηριότητα, αλλά και σε εκείνη των αλυσίδων αξίας. Η αξιοπρεπής εργασία περιλαµβάνει την απασχόληση που είναι παραγωγική και αποδίδει δίκαιο εισόδηµα ανεξάρτητα από τον τόπο που πραγµατοποιείται. Η οικονοµική ανάπτυξη από µόνη της δεν είναι αρκετή για να διασφαλιστούν η ισότητα, η κοινωνική πρόοδος, η ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου και τελικά η εξάλειψη της φτώχειας.

7) Μη Καταπάτηση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη µη συµµετοχή τους σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που προκαλούνται από µια άλλη επιχείρηση, φορείς της πολιτείας, φυσικά πρόσωπα ή άλλες οµάδες. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να εντοπίζουν και να προλαµβάνουν τους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα τους οποίους η επιχείρηση ενδέχεται να αντιµετωπίσει σε συνάρτηση µε τα προϊόντα, τις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες της.

Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό βίντεο δηµιούργησε το αδελφό γερµανικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ECONSENCE, καθώς ένα πιθανό σκάνδαλο στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην αλυσίδα εφοδιασµού θα µπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την επιχείρηση.

Αυτό το βίντεο βοηθά τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τις προκλήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και παρέχει µερικά πρώτα βήµατα για το πώς να τα διαχειριστούν.

8) Σεβασµός Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα επιµέλεια προκειµένου να αποφεύγουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να αντιµετωπίζουν τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώµατα σε δραστηριότητες στις οποίες εµπλέκονται. Επιπλέον, εκτός από τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να αναλάβουν δράση για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

9) Εταιρικός Εθελοντισµός Εργαζοµένων

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ενεργά µέλη των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας ευρύτερα υλοποιούν συστηµατικά εθελοντικές δράσεις που πραγµατοποιούνται από το ανθρώπινο δυναµικό τους, στο πλαίσιο του εργασιακού χρόνου, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε εθελοντή. Οι εργαζόµενοι από την πλευρά τους έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τρόπους ενεργής συµµετοχής και συµβολής στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες.

10) Προάσπιση των Επαγγελµατικών Συµφερόντων

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίζουν το δικαίωµα όλων των εργοδοτών και όλων των εργαζοµένων να συγκροτούν και να συµµετέχουν ελεύθερα και οικειοθελώς σε οµάδες για την προώθηση και την προάσπιση των επαγγελµατικών τους συµφερόντων.

Επιπλέον, πρέπει να έχουν επίγνωση των µορφών και αιτίων της καταναγκαστικής εργασίας, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο αυτή µπορεί να υφίσταται σε διάφορους κλάδους. Η καταναγκαστική εργασία χαρακτηρίζεται από έλλειψη συγκατάθεσης στην εκτέλεσή της, η οποία τελικά εκτελείται υπό την απειλή ποινής.

Τέλος, ο όρος «παιδική εργασία» δεν πρέπει να συγχέεται µε την «απασχόληση των νέων» ή την «εργασία των φοιτητών». Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εκτεταµένες εφοδιαστικές αλυσίδες προµηθειών και υπηρεσιών είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν περιστατικά οικονοµικής εκµετάλλευσης παιδιών από κάποιον εταιρικό συνεργάτη, µε αποτέλεσµα την πρόκληση ζηµίας στην εικόνα, στην κερδοφορία και στη χρηµατιστηριακή τους αξία.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ