DBRS: Αυτά είναι τα 4 κλειδιά για μια αναβάθμιση τον Απρίλιο

DBRS: Αυτά είναι τα 4 κλειδιά για μια αναβάθμιση τον Απρίλιο

Τελευταία Ενημέρωση
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης DBRS, που θα μιλήσει επισήμως για την αξιολόγησή του στις 24 Απριλίου, αποκαλύπτει στην «Ημερησία» τους τέσσερις παράγοντες που δυνητικά οδηγούν σε νέα αναβάθμιση

Η κυρία Nichola James, ανώτερο στέλεχος της DBRS Morningstar, εκτιμά πως η μεγάλη μείωση στα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων ενισχύει την ελληνική επιχειρηματολογία υπέρ μιας μείωσης των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων ενώ θεωρεί το  εξωτερικό περιβάλλον ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ελληνική οικονομία.

1.    Θεωρείτε πιθανή μια πολιτική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων για τη μείωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων στην περίοδο 2021 - 2022 και πότε θα περιμένατε μια τέτοια συμφωνία; Σε περίπτωση που δεν επιτυγχανόταν φέτος, αυτό θα επηρέαζε την αξιολόγησή σας;

Η απόφαση για πιθανή μείωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων θα βασιστεί στις υποθέσεις για την εξέλιξη των επιτοκίων και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, οι οποίες θα ληφθούν υπ' όψιν στην ανάλυση βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους που διενεργούν οι Ευρωπαίοι. Το ευνοϊκό περιβάλλον στις διεθνείς αγορές ομολόγων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία, έχουν ωθήσει τα επιτόκια των ομολόγων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό θα μπορούσε να υποστηρίξει την ελληνική επιχειρηματολογία υπέρ της μείωσης των στόχων για την περίοδο 2021 – 2022. Με ένα κατάλληλο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εξασφαλίσει επιπλέον χώρο για φιλοαναπτυξιακές πολιτικές, βελτιώνοντας την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας, κάτι που συνιστά θετική εξέλιξη από τη δική μας σκοπιά.

  1. Θα μπορέσει ο «Ηρακλής» να άρει πλήρως την αβεβαιότητα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο;

Η εκτίμησή μας είναι ότι η επιτυχής υλοποίηση του «Ηρακλή» θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο, υπό την έννοια ότι βοηθά τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους μέσω της απομάκρυνσης ενός σημαντικού όγκου κόκκινων δανείων από τα βιβλία τους. Αν και μένει ακόμη να προσδιοριστούν επισήμως, κάποιες ιδιαιτερότητες του σχήματος, οι πρόσφατες ανακοινώσεις από τις τράπεζες υποδεικνύουν ότι οι περισσότερες συστημικές τράπεζες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το σχήμα κατά τη διάρκεια του 2020 ενώ οι τιτλοποιήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι μεγάλες. Καθώς αυτές οι συναλλαγές θα επηρεάσουν αρνητικά τα κεφάλαια, είναι θετικό ότι κάποιες από τις τράπεζες έχουν επιστρέψει στις αγορές για να εκδώσουν χρεόγραφα μειωμένης εξασφάλισης, που στηρίζουν την  κεφαλαιακή τους θέση. Παρ' όλα αυτά και με δεδομένη την απομόχλευση των δανειακών χαρτοφυλακίων, τα έσοδα των τραπεζών θα παραμείνουν υπό πίεση, παρά το ότι έχει ξεκινήσει άνοδος στις νέες χρηματοδοτήσεις, τα τελευταία τρίμηνα. Παραμένει, επομένως, κρίσιμο οι τράπεζες να συνεχίσουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις δαπάνες τους και η ανάκαμψη του μακροοικονομικού περιβάλλοντος να συνεχίσει να μεταφράζεται σε βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού τους, καθώς αυτό θα τις βοηθήσει στην επίτευξη κερδοφορίας. 

  1. Θεωρείτε πιθανή την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας φέτος και υπό ποιες προϋποθέσεις;  

Η τρέχουσα αξιολόγηση της DBRS Morningstar για την Ελλάδα είναι BB (low) με θετική τάση. Θα την επανεξετάσουμε στις 24 Απριλίου με τους ακόλουθους παράγοντες, δυνητικά, να οδηγούν σε θετική μεταβολή της αξιολόγησης:

α.   Συνέχιση της υλοποίησης δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στο μέλλον,

β.    Συμμόρφωση με τη μεταμνημονιακή παρακολούθηση,

γ.    Επιπλέον παγίωση της πρόσβασης στις αγορές ομολόγων

δ.    Συνεχιζόμενη βελτίωση της χρηματοοικονομικής υγείας των τραπεζών.

H βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους, η διατηρήσιμη ανάπτυξη υποστηριζόμενη από την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και η αποκατάσταση της ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα, με ταυτόχρονη αποτροπή της εμφάνισης νέων μακροοικονομικών ανισορροπιών θα είναι κρίσιμης σημασίας για τις αξιολογήσεις της Ελλάδας, μελλοντικά.

4.    Υπάρχει επαρκής επενδυτική όρεξη στο εξωτερικό, ικανή να τροφοδοτήσει μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις επενδύσεις, όπως στοχεύει η ελληνική κυβέρνηση;

Η ανάκαμψη των επενδύσεων θα μπορούσε να είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει εντείνει τις προσπάθειες της για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, αίροντας γραφειοκρατικά εμπόδια, απλοποιώντας τις διαδικασίες και μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές. Έχει επίσης καταβάλει προσπάθειες για να ξεμπλοκάρει βασικά επενδυτικά σχέδια και να κάνει επανεκκίνηση ιδιωτικοποιήσεων που είχαν σταματήσει.

Όλες αυτές οι εξελίξεις, μαζί με ένα σταθερό πολιτικό σκηνικό, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ελλάδας να δώσει ώθηση στις αναπτυξιακές της προοπτικές. Η παραμονή στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος είναι βασικοί παράγοντες για να επιτευχθεί μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις επενδύσεις. Ωστόσο ένα λιγότερο ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην εξωτερική ζήτηση και, εφόσον διατηρηθεί, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ανάκαμψη που είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

5. Ποιος είναι ο βασικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει, σήμερα, η ελληνική οικονομία;  

Κατά την άποψη της DBRS, οι βασικοί κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον. Μια ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση και μια επιπλέον επιβράδυνση στις ευρωπαϊκές οικονομίες θα έθεταν σε κίνδυνο την προοπτική.

Εν τω μεταξύ, η προοπτική για την παγκόσμια οικονομία το 2020 βελτιωνόταν καθώς εξαφανίζονταν, στα τέλη του 2019 οι φόβοι για επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομία εξαιτίας της κλιμάκωσης των εμπορικών και ρυθμιστικών φραγμών. 

Όμως ο νέος κοροναϊός εξασθένισε αυτήν τη θετική προοπτική. Μια ασθενής παγκόσμια οικονομία εγείρει κινδύνους για τις αξιολογήσεις. Αυτό, όμως, θα μπορούσε να επηρεάσει λιγότερο την Ελλάδα που ήδη προσαρμόζει τη δημοσιονομική της θέση και άλλα θεμελιώδη μεγέθη. Η προσδοκία μας είναι ότι, ακόμη και στην περίπτωση μιας παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης, η Ελλάδα θα συνεχίσει να προοδεύει και εξ αυτού αποδίδουμε τη θετική τάση στην αξιολόγησή μας (Positive trend).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ