(AP Photo/Francois Mori)

Thomas Cook: Πώς θα επιχορηγηθούν 4.500 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Με 31 εκ. ευρώ επιχορηγεί ο ΟΑΕΔ την εργοδοτική εισφορά για διάστημα ενός έτους - Τα βήματα για την ένταξη στο πρόγραμμα

Με ειδικό πρόγραμμα ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ για τη διατήρηση 4.500 θέσεων εργασίας, ενισχύει ο ΟΑΕΔ τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν από την πτώχευση των επιχειρήσεων του ομίλου Thomas Cook, όπως προβλέπει η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς στις συγκεκριμένες τουριστικές επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα ενός έτους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 31 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 21 εκατομμύρια για το 2020 και έως 9,9 εκατομμύρια για το 2021.

Να σημειωθεί ότι, όπως προβλέπει ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τουριστικές επιχειρήσεις: α) πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της "Thomas Cook" και η αξία των φορολογητέων εκροών τους κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 προς τις πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της "Thomas Cook" υπερβαίνει σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των εκροών του ιδίου διαστήματος, ή β) που συνδέονταν κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της "Thomas Cook".

Προϋπόθεση για την ενίσχυση είναι οι δικαιούχοι να διατηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος το προσωπικό που απασχολούσαν στην επιχείρηση τους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρους, μερικής ή /και εκ περιτροπής απασχόλησης) κατά την 23/9/2019.

Σε περίπτωση μείωσης του επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού, η επιχείρηση πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση των θέσεων, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, αλλιώς το πρόγραμμα διακόπτεται. Στο προϋπάρχον δεσμευόμενο προσωπικό ορίζεται ρητά ότι ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία - λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, εφόσον απασχολούνταν με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

Αντίθετα, δεν ανήκουν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ως μείωση προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, θεωρείται: α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, β) η οικειοθελής αποχώρηση, γ) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Επιπλέον η επιχείρηση δεσμεύεται για το σύνολο του προσωπικού της είτε αυτό απασχολείται στην έδρα είτε στα τυχόν υποκαταστήματα ή γραφεία της, που δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Επιπροσθέτως, στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266) ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, καθώς επίσης και πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% της εργοδοτικής εισφοράς, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% της εργοδοτικής εισφοράς του Δώρου Χριστουγέννων (με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ) και του Δώρου Πάσχα και των επιδομάτων αδείας (με ανώτατο όριο τα 250 ευρώ αντίστοιχα), για τους μήνες του προγράμματος που αυτά καταβάλλονται.

Τα βήματα για την ένταξη στο πρόγραμμα

Οι σχετικές αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, ενώ η ακριβής διαδικασία θα εξειδικευτεί σε δημόσια πρόσκληση. Ενδεχόμενη ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Ωστόσο σε περίπτωση λάθους δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης με τις τροποποιήσεις και τις διορθώσεις έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων του προγράμματος, πριν την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% επί των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής.

Στη συνέχεια τα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης προβαίνουν στην άμεση αξιολόγηση των αιτήσεων αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

Πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, η αρμόδια υπηρεσία προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό ατόμων για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στο πλαίσιο του Κανονισμού.

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των συνολικών θέσεων δεν πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσά ενίσχυσης που υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ. Σε οριακές περιπτώσεις που το ποσό επιχορήγησης για τις αιτηθείσες θέσεις μαζί με τις τυχόν κρατικές ή κοινοτικές ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχείρηση, προσεγγίζουν το παραπάνω ποσό, η δικαιούχος επιχείρηση προσκομίζει ονομαστική κατάσταση μισθοδοσίας με τις μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές του προσωπικού, τον κλάδο ασφαλιστικής κάλυψης (μεικτή, ΒΑΕ, επαγγελματικός κίνδυνος) καθώς και τα ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης, προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Ακολουθεί η απόφαση ένταξης ή απόρριψης. Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, ο δικαιούχος υποβάλλει εντός ενενήντα ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος. Η συγκεκριμένη προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά τριάντα μέρες ύστερα από αίτηση της επιχείρισης.

Διαδικασία επαλήθευσης

Να σημειωθεί ότι κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης – πιστοποίησης, οι οποίες μπορεί να είναι διοικητικές ή και επιτόπιες. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση του προγράμματος διενεργούνται -τουλάχιστον- δύο επιτόπιες επαληθεύσεις από ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (ενδεικτικά: λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού).

Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστωθεί παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης, ενώ η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας 30 ημερών.

Τι γίνεται σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού

Σε περίπτωση μείωσης του επιχορηγούμενου προσωπικού, η επιχείρηση πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση των θέσεων, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, αλλιώς το πρόγραμμα διακόπτεται. Η συγκεκριμένη προθεσμία μπορεί να παραταθεί για ακόμα ένα μήνα.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες και τις δεσμευόμενες θέσεις εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της αλλά δεν το αντικαταστήσει εντός ενός μήνα, το πρόγραμμα διακόπτεται στο σύνολο του, και επιστρέφεται το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης.

Εάν η αδυναμία αντικατάστασης του προσωπικού οφείλεται σε διαπιστωμένη έλλειψη αντίστοιχης ειδικότητας, διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά για τις υπόλοιπες θέσεις.

Να σημειωθεί ότι δεν θεωρείται αντικατάσταση η μεταφορά προσωπικού από άλλο υποκατάστημα της επιχείρησης το οποίο δεν έχει ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα ή η μεταφορά προσωπικού από άλλη επιχείρηση συνδεδεμένη με την δικαιούχο επιχείρηση. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του προγράμματος πρέπει να διατηρείται το ίδιο καθεστώς απασχόλησης του επιχορηγούμενου και του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ