Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, γιατρούς (Eurokinissi/Βερβερίδης Βασίλης)

Τα αναδρομικά για τα ειδικά μισθολόγια

Τελευταία Ενημέρωση
Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο για ενστόλους, γιατρούς, πανεπιστηµιακούς, καθηγητές ΤΕΙ και δικαστικούς λειτουργούς.

Τον δρόµο για την καταβολή των αναδροµικών σε χιλιάδες εργαζοµένους µε ειδικά µισθολόγια ανοίγει σχέδιο νόµου το οποίο αναµένεται να φέρουν τα συναρµόδια υπουργεία στη Βουλή την 1η Νοεµβρίου, µε στόχο έως το τέλος του ίδιου µήνα να αρχίσει η καταβολή των οφειλοµένων, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας

Το σχέδιο νόµου, το οποίο έφερε στο φως της δηµοσιότητας το militaire.gr, προβλέπει την καταβολή της διαφοράς αποδοχών σε περισσότερους από 250.000 δικαιούχους, και συγκεκριµένα σε στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, γιατρούς, πανεπιστηµιακούς, καθηγητές ΤΕΙ και δικαστικούς λειτουργούς, καθώς επίσης και σε όσους πρώην εργαζοµένους συνταξιοδοτήθηκαν τα συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα.

Το συνολικό ποσό το οποίο θα δοθεί για την κάλυψη των αναδροµικών και έχει ήδη εγγραφεί στο προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2019 φτάνει τα 800 εκατ. ευρώ (σε καθαρή βάση) για το τρέχον έτος. Αυτό σηµαίνει ότι τα αναδροµικά θα πρέπει να καταβληθούν το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε λήγει ο δηµοσιονοµικός χρόνος για το 2018.

Εκτιµάται ότι από το σύνολο των 800 εκατ. το µεγαλύτερο τµήµα, που υπολογίζεται σε περίπου 500-550 εκατ. ευρώ, αναµένεται να κατευθυνθεί στους ενστόλους. Ωστόσο, η περίοδος για την οποία θα πληρωθούν αναδροµικά ποικίλλει ανά κλάδο, καθώς είναι άµεσα εξαρτώµενη από την ηµεροµηνία των δικαστικών προσφυγών που έχουν προηγηθεί, οι οποίες λαµβάνονται ως αφετηρία για τον υπολογισµό τους.

Ως διαχωριστική γραµµή λήξης της περιόδου για την οποία δικαιούνται αναδροµικά οι περισσότερες κατηγορίες προσωπικού (πλην των δικαστικών) έχει οριστεί η 31η ∆εκεµβρίου 2016, καθώς έπειτα από αυτήν εφαρµόστηκαν νέα µισθολόγια. Το ύψος των ποσών ∆ιαφορετικών ταχυτήτων θα είναι και τα ποσά τα οποία θα καταβληθούν στους δικαιούχους, καθώς εξαρτώνται από το περιεχόµενο των δικαστικών αποφάσεων και κατά περίπτωση από παράγοντες όπως το ύψος των αποδοχών τους, ο βαθµός και τα χρόνια προϋπηρεσίας των δικαιούχων.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στους γιατρούς, στο σχέδιο νόµου ξεκαθαρίζεται ότι η καταβολή αναδροµικών δεν αφορά σε καµία περίπτωση τις εφηµερίες. Συγχρόνως υπογραµµίζεται ότι από τη ρύθµιση δεν τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, ενώ οι διατάξεις της δεν επηρεάζουν το ύψος των τακτικών µηναίων αποδοχών των συγκεκριµένων κατηγοριών προσωπικού, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από τον νόµο 4472 του 2017, και κυρίως το ύψος της προσωπικής διαφοράς.

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς τωνσυνδικαλιστών των δικαιούχων κλάδων, τα ποσά των αναδροµικών για τους εν ενεργεία υπηρετούντες στις Ενοπλες ∆υνάµεις κυµαίνονται κατά προσέγγιση ανά βαθµό από 2.500 ευρώ για τον λοχαγό έως 4.500 ευρώ για τον αντιστράτηγο ή 8.000 ευρώ για τον γενικό επιθεωρητή Στρατού και 12.500 ευρώ για τον Α/ΓΕΕΘΑ. Τα ετήσια αναδροµικά για τους γιατρούς ξεκινούν από 1.500 έως 10.000 ευρώ για τους ειδικευόµενους και κυµαίνονται από 5.000 έως 25.000 ευρώ για τους διευθυντές. 

Αν και αρκετοί από τους εκπροσώπους των συγκεκριµένων κλάδων κάνουν λόγο για εφάπαξ καταβολή των ποσών, στο νοµοσχέδιο δεν προσδιορίζεται αν αυτό θα γίνει σε µία ή περισσότερες δόσεις, ούτε γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στον χρόνο καταβολής. Αυ-τό παραπέµπεται σε κοινές υπουργικές αποφάσεις των υπουργών Οικονοµικών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών οι οποίες θα ακολουθήσουν και θα καθορίζουν το χρόνο και τη διαδικασία καταβολής των αναδροµικών.

Αναλυτικά, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του σχεδίου νόµου:

  • Στα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνική Ακτοφυλακή θα καταβληθούν αναδροµικά για το διάστηµα από την 1η Αυγούστου 2012 έως και τις 31 ∆εκεµβρίου 2016. Οι αποδοχές θα αντιστοιχούν στη διαφορά µεταξύ των αποδοχών που ελάµβαναν στις 31 Ιουλίου 2012 µε βάση τις τότε ισχύουσες µισθολογικές διατάξεις και των αποδοχών που πράγµατι τους κατεβλήθησαν. Οι λεπτοµέρειες της καταβολής θα προκύψουν από ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Αµυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας. Να σηµειωθεί ότι µόνο οι εν ενεργεία εργαζόµενοι στα Σώµατα Ασφαλείας υπολογίζονται σε περίπου 47.000, ενώ οι προβλέψεις αφορούν και 3.000-4.000 άτοµα, τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν την εν λόγω περίοδο.
  • Στους γιατρούς του ΕΣΥ, τους γιατρούς ∆ηµόσιας Υγείας του ΕΣΥ, τους επικουρικούς και ειδικευόµενους ιατρούς καταβάλλεται, πλην της αποζηµίωσης των εφηµεριών, η διαφορά των αποδοχών για το χρονικό διάστηµα από τις 13 Νοεµβρίου 2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 στο ύψος που είχε διαµορφωθεί την 31η Ιουλίου 2012. Οι λεπτοµέρειες για την καταβολή των αναδροµικών θα ανακοινωθούν µε κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Υγείας. Εκτιµάται ότι ο αριθµός των δικαιούχων ανέρχεται σε 20.000 άτοµα, εκ των οποίων οι ειδικευµένοι είναι 10.000.
  • Στα µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) Πανεπιστηµίων καταβάλλεται η διαφορά των αποδοχών για το διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί την 31η Ιουλίου 2012, βάσει των ισχυουσών µισθολογικών διατάξεων, µε την επιφύλαξη ότι η αναπροσαρµογή δεν επέρχεται αναλογικά και δεν εφαρµόζονται οι παρούσες διατάξεις σε όσες κατηγορίες προσωπικού κατά το χρονικό διάστηµα της ρύθµισης συνδέονταν µισθολογικά µε τα µέλη ∆ΕΠ. Ο τρόπος καταβολής των αναδροµικών θα ανακοινωθεί µε ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας. Σηµειώνεται ότι τα µέλη ∆ΕΠ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων δεν µπορούν να λάβουν τα ποσά των αποδοχών που έχασαν αναδροµικά από την 1η Αυγούστου 2012, δηλαδή από την ηµεροµηνία που τέθηκαν σε ισχύ οι αντισυνταγµατικές περικοπές του ν. 4093/2012 στους βασικούς µισθούς και τα επιδόµατά τους, αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2015, ηµεροµηνία που δηµοσιεύθηκε η απόφαση του ΣτΕ, µε την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή τριών καθηγητών κατά των περικοπών του ν. 4093/2013. Ωστόσο, οι τρεις καθηγητές οι οποίοι είχαν προσφύγει δικαιούνται πλήρους αποκατάστασης των αποδοχών τους, δηλαδή θα λάβουν αναδροµικά που θα αντιστοιχούν στην περίοδο από την 1η Αυγούστου 2012.
  • Για τους δικαστικούς λειτουργούς προβλέπεται ότι µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης θα καθοριστούν ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής του υπόλοιπου ηµίσεος της διαφοράς αποδοχών για το χρονικό διάστηµα από την  1η Αυγούστου 2012 έως και τις 30 Ιουνίου 2014 προς τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους όλων βαθµίδων και όσων εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν το εν λόγω χρονικό διάστηµα.
  • Για τους συνταξιούχους αυτών των κλάδων θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας που θα καθορίζει τον χρόνο, τη διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα σχετικά µε την καταβολή των διαφορών συντάξεων που προκύπτουν από την προβλεπόµενη καταβολή διαφοράς αποδοχών.

Οι δικαστικοί

Δικαστές εκτιµούν ότι τα αναδροµικά που οφείλονται σε συναδέλφους τους δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό, αφού ήδη οι περισσότεροι έχουν πάρει τα ποσά τα οποία διεκδικούσαν µέσω των δικαστικών αποφάσεων. Πρόκειται για τα υπόλοιπα των αναδροµικών που δόθηκαν σε 36 δόσεις παλαιότερα, αφού περικόπηκαν στο µισό. Σύµφωνα µε δικαστικές πηγές, τα ποσά που οφείλονται κυµαίνονται από 2.000 έως 9.000 ευρώ για κάθε δικαστή, ανάλογα µε τον βαθµό του.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

600€ για 6 μέρες με αεροπορικά και διαμονή με πρωινό: Το ταξίδι- όνειρο στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα που κοστίζει όσο 1 σαμπάνια στη Μύκονο (Pics)
600€ για 6 μέρες με αεροπορικά και διαμονή με πρωινό: Το ταξίδι- όνειρο στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα που κοστίζει όσο 1 σαμπάνια στη Μύκονο (Pics)
600€ για 6 μέρες με αεροπορικά και διαμονή με πρωινό: Το ταξίδι- όνειρο στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα που κοστίζει όσο 1 σαμπάνια στη Μύκονο (Pics)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

600€ για 6 μέρες με αεροπορικά και διαμονή με πρωινό: Το ταξίδι- όνειρο στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα που κοστίζει όσο 1 σαμπάνια στη Μύκονο (Pics)

TRAVEL
600€ για 6 μέρες με αεροπορικά και διαμονή με πρωινό: Το ταξίδι- όνειρο στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα που κοστίζει όσο 1 σαμπάνια στη Μύκονο (Pics)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ