Copyright: Eurokinissi

Βρύσες µε νερό-δηλητήριο για επτά χρόνια στο Πετρωτό Δομοκού

Σύµφωνα µε έκθεση των ελεγκτών, αν και οι αναλύσεις καταδείκνυαν την ύπαρξη συγκεντρώσεων νιτρικών και παθογόνων µικροοργανισµών, οι τοπικές Αρχές δεν πήραν µέτρα για να εξασφαλίσουν διαρκή παροχή υγιεινού νερού

Άφησαν επί επτά χρόνια τους κατοίκους ενός ολόκληρου χωριού στην ορεινή περιοχή του ∆οµοκού Φθιώτιδας να πίνουν νερό µολυσµένο µε βακτηρίδια (Ε.coli), εντερόκοκκους και νιτρικά, και παρά τις οχλήσεις και τις µετρήσεις δεν έκαναν όσα προβλέπουν οι νόµοι και οι διατάξεις. Το πόρισµα, όµως, που συνέταξε έπειτα από έρευνα το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) στο χωριό Πετρωτό παραπέµπει την όλη υπόθεση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και ζητά τον πειθαρχικό έλεγχο πρώτιστα του δηµάρχου ∆οµοκού ∆ηµήτρη Τζιαχρήστα αλλά και της διευθύντριας ∆ηµόσιας Υγείας Φθιώτιδας Αλεξάνδρας Πλατιά. Στο αναλυτικό πόρισµα του ΣΕΕ∆∆ καταγράφεται µια εικόνα ουσιαστικής εγκατάλειψης του δικτύου ύδρευσης αλλά και των κατοίκων στο Πετρωτό. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:

 • Οι τρεις γεωτρήσεις που είχαν ανοιχτεί για να τροφοδοτείται η δεξαµενή του χωριού ήταν για πότισµα χωραφιών (αρδευτική χρήση).
 • Ο ∆ήµος ∆οµοκού δεν κατήρτισε προγράµµατα παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του δήµου για κανένα από τα έτη της εξεταζόµενης περιόδου 2013-2017.
 • Στις αναλύσεις χηµικών και µικροβιολογικών παραµέτρων του νερού ύδρευσης του Πετρωτού, που πραγµατοποίησε ο ∆ήµος ∆οµοκού, παρουσιάστηκαν υπερβάσεις των επιτρεπόµενων ορίων των νιτρικών ιόντων και διαπιστώθηκε εµφάνιση παθογόνων µικροοργανισµών (κολοβακτηρίδια, εντερόκοκκοι) κατά τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017. Οµως, δεν έλαβε επί µακρύ χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα µέτρα για τη διαρκή παροχή υγιεινού νερού σε µόνιµη βάση.
 • Την περίοδο 2014-2016, κατά την οποία παρατηρήθηκαν οι µεγάλες υπερβάσεις σε συγκεντρώσεις νιτρικών και παθογόνων µικροοργανισµών, ο ∆ήµος ∆οµοκού δεν µερίµνησε να προµηθεύσει τους κατοίκους του Πετρωτού µε κατάλληλο πόσιµο νερό, απαλλαγµένο τόσο από µικροβιακούς όσο από χηµικούς παράγοντες.
 •  Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων από το 2011 έως και το 2016 καταδεικνύουν τη διαρκή ύπαρξη συγκεντρώσεων παθογόνων µικροοργανισµών (κολοβακτηριοειδή, E.coli και εντερόκκοκοι). Ταυτόχρονα δεν ανιχνεύεται υπολειµµατικό χλώριο ή είναι χαµηλότερο του ορίου των 0,2 mg/lt που ορίζουν οι διατάξεις. Αυτό σηµαίνει ότι η χλωρίωση του νερού είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη. Παρά ταύτα, έρευνα στη «∆ιαύγεια» του δήµου έδειξε ότι µε τέσσερις αποφάσεις του (µεταξύ Μαρτίου 2015 και Ιουλίου 2016) ο δήµαρχος είχε δώσει µε απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη την εργασία χλωρίωσης των δεξαµενών και των υδροµαστεύσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆οµοκού, στην οποία ανήκει η Τοπική Κοινότητα Πετρωτού.
 • Ο δήµος γνώριζε από το 2008 ότι τα υπόγεια ύδατα της περιοχής βρίσκονται σε περιοχή ευπρόσβλητη από τη νιτρορύπανση (εντατικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία), καθώς η περιοχή είχε ενταχθεί σε ζώνη κινδύνου και «θα έπρεπε να είχε λάβει σχετικά µέτρα για την προστασία και ενηµέρωση των κατοίκων της εν λόγω τοπικής κοινότητας, προκειµένου να τους εφοδιάζει µε νερό κατάλληλης ποιότητας, δεδοµένων των υπερβάσεων που παρατηρήθηκαν».
 • Ο ∆ήµος ∆οµοκού ισχυρίστηκε ότι επειδή το νερό των γεωτρήσεων δεν επαρκεί, λόγω εξάντλησης του υδροφόρου ορίζοντα, η υδροδότηση της ΤΚ Πετρωτού πραγµατοποιείται µέσω υδροφόρων οχηµάτων του δήµου. Οταν όµως του ζητήθηκε εγγράφως η αποστολή παραστατικών χρήσεως υδροφόρων για την κάλυψη υδροδοτικών αναγκών της ΤΚ Πετρωτού, ο δήµος δεν απέστειλε σχετικά στοιχεία.
 • Ο ∆ήµος ∆οµοκού δεν πραγµατοποίησε υγειονοµικές αναγνωρίσεις, προκειµένου να εντοπιστούν τα αίτια των υπερβάσεων των χηµικών και µικροβιολογικών παραµέτρων.
 • Το σύνολο των µετρήσεων του δήµου δεν εστάλησαν στη ∆ιεύθυνση Υγείας Φθιώτιδας, κατά παράβαση των υγειονοµικών διατάξεων.
 • Από την πλευρά της, η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας Φθιώτιδας, σε γνώση της οποίας είχαν έρθει τα προβλήµατα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Πετρωτού, όφειλε να αναζητήσει από τον ∆ήµο ∆οµοκού την αποστολή του αρχείου των εργαστηριακών εξετάσεων και το ηµερολόγιο ύδρευσης, τα οποία δεν προέκυψε να έγιναν για τα έτη 2013 έως 2017.
 • Από το έτος 2015, και ιδιαίτερα το 2016, που παρουσιάζονται οι µεγαλύτερες υπερβάσεις στις χηµικές και µικροβιολογικές παραµέτρους στις µετρήσεις, η ∆ιεύθυνση στέλνει έγγραφα στον δήµο και συστήνει συστηµατικότερη και αποτελεσµατικότερη χλωρίωση του πόσιµου νερού, διακοπή υδροδότησης από µία γεώτρηση και άµεσο καθαρισµό της δεξαµενής και του δικτύου. Ωστόσο, στο σηµείο αυτό το ΣΕΕ∆∆ αναφέρει ότι «οι παραπάνω ενέργειες της ∆/ νσης ∆ηµ. Υγείας, δηλαδή οι µετρήσεις που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 2016, έγιναν αφού είχαν προηγηθεί τρεις εισαγγελικές παραγγελίες του εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαµίας, στο πλαίσιο διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης».
 • Τον Νοέµβριο του 2016 πραγµατοποιήθηκε νέα δειγµατοληψία στο Πετρωτό από υπαλλήλους της ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας. Λόγω υπερβάσεων που διαπιστώθηκαν, συντάχθηκε έκθεση υγειονοµικής επιθεωρήσεως, η οποία εστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαµίας για την άσκηση ποινικής δίωξης στον ∆ήµο ∆οµοκού, καταδεικνύοντάς τον ως υπαίτιο για την κακή ποιότητα του πόσιµου νερού.
 • Στις µετρήσεις τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο του 2017 διαπιστώθηκαν και πάλι συγκεντρώσεις µικροβιολογικών παραγόντων και προτάθηκε ο έλεγχος της παροχής σε συγκεκριµένο σηµείο του δικτύου. «Η ∆/νση Υγείας Φθιώτιδας, παρά το γεγονός ότι στο δείγµα ανιχνεύθηκε συγκέντρωση µικροοργανισµών (κολοβακτηριοειδή), δέχθηκε το πόσιµο νερό ως κατάλληλο» αναφέρει το πόρισµα. «Αποτέλεσµα των ανωτέρω, δηλαδή της µη επαρκούς εποπτείας εκ µέρους της ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας Φθιώτιδας, ήταν η παροχή µη υγιεινού νερού, τόσο µικροβιολογικά όσο και χηµικά, στους κατοίκους της ΤΚ Πετρωτού επί σειρά ετών, από το 2011 έως και το 2017» καταλήγει το πόρισµα του ΣΕΕ∆∆. Επισηµαίνεται ότι ο δήµαρχος ∆οµοκού ∆ηµήτρης Τζιαχρήστας είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Κεντρικής Ενωσης ∆ήµων Ελλάδας στην παράταξη του προέδρου Γ. Πατούλη και πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕ∆Ε
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ