Η Α΄προβλήτα του λιμανιού ΟΛΘ
Η Α΄προβλήτα του λιμανιού

ΟΛΘ: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

Τελευταία Ενημέρωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000) με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

προσκαλεί

τους Μετόχους της, σύμφωνα με τον Νόμο Ν.4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών”’ όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στην έδρα της Εταιρείας, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα λάβει χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δυνάμει του άρθρου 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ής Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α68/20-3-2020) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 • 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 20η εταιρική χρήση (01/01/2019-31/12/2019), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 • 2. Διάθεση των Ετήσιων Κερδών και απόφαση διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
 • 3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
 • 4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
 • 5. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
 • 6. Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019.
 • 7. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.
 • 8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2020 και έγκριση της αμοιβής της.
 • 9. Ανακοίνωση εκλογής του κ. Baiqiao (Leon) Fu στις 30.7.2019 ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Cedric Garnier κατά το άρθρο 82 παρ. 2 του ν.4548/201810.
 • 10. Τροποποιήσεις των άρθρων 4,6,7,9 και 11 του Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.
 • 11. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 & 2018 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
 • 12. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 • 13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • 14. Λύση της συμβάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 15η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας, εκτός και εάν με ρητή μεταγενέστερη πρόβλεψη του νόμου, δοθεί δυνατότητα διενέργειας με τηλεδιάσκεψη, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σύμφωνα με το άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6, 125, 128 και 141 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2020 των μετόχων της Εταιρείας, δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος των κινητών αξιών (μετοχές) της Εταιρείας, στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας 25.06.2020 πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημέρα Καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι’ αλληλογραφίας.

Εντούτοις, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των νομοθετικών μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι μέτοχοι θα συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Διαδικασία Συμμετοχής μετόχου με αυτοπρόσωπη παρουσία

Προς τον σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη, να επικοινωνήσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν, το αργότερο, εφόσον είναι δυνατόν, μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής (25/06/2020) και, σε κάθε περίπτωση, έως 48 ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Για τους μετόχους με αυτοπρόσωπη παρουσία (παρουσία του ίδιου του μετόχου στην τηλεδιάσκεψη), η αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση των μετόχων μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Είτε με χρήση της πλατφόρμας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr), μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi» (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses), με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, είτε μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking ) είτε μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Προδιατυπωμένο κείμενο υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή των μετόχων της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο ελεύθερο κείμενο της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi» διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr.

2. Για τους μετόχους χωρίς πρόσβαση στην ως άνω πλατφόρμα, με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, που βρίσκεται αναρτημένη με συγκεκριμένο λεκτικό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr και τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής).

Στην συνέχεια, η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης γίνεται στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας [email protected] είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Πύλη 11), κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, τ.κ. 54625, Θεσσαλονίκη, τηλ. +30 2310 593335.

Επισημαίνεται ότι σε οποιαδήποτε εκ των άνω (υπό 1 και 2) περιπτώσεων, ο μέτοχος θα πρέπει να δηλώνει τον αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του προκειμένου να του αποσταλεί ο μοναδικός (ατομικός) κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση. Άλλως, δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας [email protected] και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εφόσον μέτοχος, κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Στην Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο. Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να γίνει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

1. Είτε με χρήση της πλατφόρμας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr), μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exoudiotisi» (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses), με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, είτε μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking ) είτε μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Προδιατυπωμένο κείμενο εξουσιοδότησης για τη συμμετοχή αντιπροσώπου μετόχου της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο ελεύθερο κείμενο της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exoudiotisi» διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr.

2. Για τους μετόχους χωρίς πρόσβαση στην ως άνω πλατφόρμα με τη συμπλήρωση της εξουσιοδότησης (Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου) που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr και τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής)

H υποβολή της εξουσιοδότησης γίνεται στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας [email protected] είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Πύλη 11), κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, τ.κ. 54625, Θεσσαλονίκη, τηλ. +30 2310 593335.

Επισημαίνεται ότι σε οποιαδήποτε εκ των άνω (υπό 1 και 2) περιπτώσεων, ο μέτοχος θα πρέπει να δηλώνει τον αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου του προκειμένου να αποσταλεί στον αντιπρόσωπο ο μοναδικός (ατομικός) κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει αυτός να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση. Άλλως, δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που

ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ έως γ΄.

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018 ενημερώνουμε τους μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες 15/06/2020 πριν από την Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση δηλ. το αργότερο 23/06/2020.

Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 17/06/2020, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του N.4548/2018.

(β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες 24/06/2020 πριν από την Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες 23/06/2020 πριν από την Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με παραγράφους α και β, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(γ) από τον Πρόεδρο της συνέλευσης να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επίσης ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 24/06/2020 πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 24/06/2020 πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thpa.gr).

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του N. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα διορισμού αντιπροσώπου και τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thpa.gr) και σε έγχαρτη μορφή στην Μονάδα Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Σχέσεων στην διεύθυνση, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Πύλη 11), κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, τ.κ 54625, Θεσσαλονίκη τηλ.+30 2310 593335από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ