ΕΡΓΑΝΗ: Πολλές οι νέες δουλειές, χαµηλοί οι µισθοί
(Free-Photos/pixabay)

ΕΡΓΑΝΗ: Πολλές οι νέες δουλειές, χαµηλοί οι µισθοί

Τελευταία Ενημέρωση
Σύµφωνα µε το ετήσιο τεύχος για το 2018, προκύπτει αύξηση των απασχολουµένων σε σχέση µε το 2017, αλλά µε δύο στους τρεις να εισπράττουν έως 1.000 ευρώ µεικτά

Aύξηση 4,58% εµφάνισε η µισθωτή απασχόληση στην Ελλάδα το 2018 σε σύγκριση µε το 2017, καθώς φέτος δηµιουργήθηκαν 83.508 νέες θέσεις εργασίας.

Από τις νέες θέσεις του 2018 το 72% (60.117) είναι πλήρους απασχόλησης και το 28% (23.391) µερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, ενώ στο σύνολο των εργαζοµένων το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2018 ανέρχεται σε 68,60%, ενώ το 2017 ήταν 68,44%.

Τα στοιχεία του ειδικού ετήσιου τεύχους της «Εργάνης» για το 2018 «ακτινογραφούν» τη µισθωτή απασχόληση στην Ελλάδα. Αναλυτικά, κατά το τρέχον έτος οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1,907 εκατ. έναντι 1,824 εκατ. το 2017.

Αναφορικά µε το εύρος των µηνιαίων αποδοχών, το 22,13% του συνόλου (422.150 άτοµα) εργάστηκαν µε καθεστώς µερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης το 2018, έναντι 22,65% πέρυσι. Την ίδια στιγµή, το 42,27% του συνόλου των µισθωτών εργάστηκε φέτος µε πλήρη απασχόληση και µισθούς 500-1.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 35,61% εντάσσεται στη µισθολογική κλίµακα από 1.000 ευρώ έως και πάνω από 3.000 ευρώ.

4,58% αυξήθηκε η µισθωτή απασχόληση στην Ελλάδα το 2018 σε σύγκριση µε το 2017

Οι µισθολογικές κλίµακες

Εκτός από τη µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, οι πολυπληθέστερες κατηγορίες εργαζοµένων εντοπίζονται στις µισθολογικές κλίµακες 501-600 ευρώ (216.150 άτοµα, δηλαδή 11,33% του συνόλου) και 1.001-1.200 ευρώ (200.508 άτοµα, δηλαδή 10,51% του συνόλου).

Συγκρίνοντας τις αποδοχές του 2018 και του 2017 προκύπτει πως από τις 83.508 νέες θέσεις εργασίας το 67% δηµιουργήθηκε για µισθωτούς που εισπράττουν µισθούς έως 1.000 ευρώ µεικτά. Αναλυτικά οι 15.391 νέες θέσεις δηµιουργήθηκαν µε µισθό 501-600 ευρώ, οι 11.122 θέσεις µε µισθό 601-700 ευρώ, οι 7.575 µε µισθό 701-800 ευρώ, οι 8.130 νέες θέσεις µε µισθό 801-900 ευρώ και οι 4.931 θέσεις µε µισθό 901-1.000 ευρώ.

83.508 νέες θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν µέσα στο 2018

Αξίζει πάντως να σηµειωθεί πως 9.580 νέες θέσεις δηµιουργήθηκαν µε µισθό 1.0001-1.200 ευρώ. Παράλληλα, το 2018 καταγράφηκε  αύξηση 9,37% στον µέσο όρο των µεικτών µηνιαίων αποδοχών έναντι του 2017.

Δηλαδή οι µέσες µηνιαίες αποδοχές για το 2018 υπολογίζονται σε 1.071,9 ευρώ, αυξηµένες κατά 47 ευρώ σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Το υπουργείο Εργασίας συγκρίνει τα στοιχεία των ετών 2014 και 2018, επισηµαίνοντας πως προκύπτει σωρευτική αύξηση της απασχόλησης κατά 376.766 νέες θέσεις εργασίας ή ποσοστό 24,60% στην τετραετία.

72% των νέων θέσεων εργασίας (60.117) είναι πλήρους απασχόλησης

Από τις εν λόγω 376.766 νέες θέσεις εργασίας, το 65% (244.996) είναι πλήρους απασχόλησης και το 35% (131.770) µερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

untitled.png

Υπερσυγκέντρωση

Το 44% του συνόλου των εργαζόµενων απασχολείται σε µόλις 4.337 επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 1,68% του συνόλου των επιχειρήσεων ανά την επικράτεια. Υπερσυγκέντρωση δεν παρατηρείται µόνο στις λίγες µεγάλες επιχειρήσεις αλλά και σε γεωγραφικό επίπεδο. Ετσι, ένας στους δύο εργαζόµενους απασχολούνται στην Αττική, ενώ αν σε αυτούς προστεθούν και οι εργαζόµενοι στην Κεντρική Μακεδονία, προκύπτει ότι σε δύο περιφέρειες της χώρας απασχολούνται τα 2/3 του συνόλου των εργαζόµενων.

Αύξηση και στον αριθµό των επιχειρήσεων

Δέκα χιλιάδες περισσότερες επιχειρήσεις καταγράφηκαν το 2018 σε σύγκριση µε το 2017. Η «Εργάνη» κατέγραψε  10.077 νέες επιχειρήσεις το 2018, δηλαδή ετήσια αύξηση 4%. Συνεπώς οι επιχειρήσεις που απασχολούν µισθωτούς έφτασαν τις 257.313, ενώ µε τα παραρτήµατά τους ανέρχονται σε 303.696 (έναντι 291.876 το 2017). Το 88% απασχολούν 1-10 εργαζοµένους, ενώ το 72,8% απασχολεί έως 4 εργαζοµένους.

28% των νέων θέσεων εργασίας (23.391) είναι µερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης 

Το 57,5% είναι ατοµικές επιχειρήσεις, ενώ ακολουθούν οι Οµόρρυθµες Εταιρείες (36.026), οι Ανώνυµες (20.532) και οι Ετερόρρυθµες Εταιρείες (13.714). Το 49,23% δραστηριοποιείται στους κλάδους λιανικού εµπορίου, υπηρεσιών εστίασης, χονδρικού εµπορίου, δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας, νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων. Συνεχίζεται η δηµιουργία νέων, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), µε αποτέλεσµα από 6.387 το 2017 να ανέρχονται πλέον σε 8.537 (αύξηση κατά 2.150 µέσα σε ένα έτος).

400.000 θα επηρεάσει η αύξηση του κατώτατου

Πάνω από 150.000 µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών και θα επωφεληθούν από την κατάργηση του υποκατώτατου µισθού το 2019. Αναλυτικά, 153.827 µισθωτοί, δηλαδή το 8% του συνόλου των ιδιωτικών υπαλλήλων, ήταν ηλικίας έως 24 ετών το 2018 έναντι 144.850 (7,94%) το 2017.

Πρόκειται για τον πληθυσµό των µισθωτών που θα έχουν τη µεγαλύτερη αύξηση το 2019, άνω του 15%-20%, καθώς θα οδηγηθούν από τα 510 ευρώ µεικτά στον νέο κατώτατο που θα ισχύει για όλους. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η επικείµενη αύξηση του Ιανουαρίου αναµένεται να επηρεάσει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον 400.000 µισθωτούς.

Οι 216.150 εξ αυτών αµείβονται σήµερα µε µισθούς 500 έως 600 ευρώ, ενώ τουλάχιστον άλλοι 200.000 εργάζονται µε µερική απασχόληση και υπολογίζεται πως εισπράττουν µισθό που εξαρτάται από τον κατώτατο ή εµπίπτει στην περιοχή του. Τη µερίδα του λέοντος από τις νέες θέσεις εργασίας του 2018 κατέλαβαν µισθωτοί ηλικίας 45-64 ετών.

9,37% αύξηση στον µέσο όρο των µεικτών µηνιαίων αποδοχών έναντι του 2017 καταγράφηκε το 2018

Οπως δείχνουν τα στοιχεία του ειδικού ετήσιου τεύχους της «Εργάνης», οι 47.462 νέες θέσεις του 2018, δηλαδή το 56,8%, καταλήφθηκε από εργαζόµενους ηλικίας 45-64 ετών. Η αµέσως επόµενη σε πλήθος εργαζοµένων ηλικιακή κατηγορία είναι οι µισθωτοί 30-44 ετών, οι οποίοι κατέλαβαν 20.769 νέες θέσεις, δηλαδή το 25% των θέσεων που δηµιουργήθηκαν. Οσον αφορά στους κλάδους, στο λιανικό εµπόριο απασχολείται το 13,34% του συνόλου των εργαζοµένων, δηλαδή 261.555 µισθωτοί.

Ακολουθούν οι υπηρεσίες εστίασης, όπου απασχολείται το 10,8% των µισθωτών, δηλαδή 211.777 εργαζόµενοι. Στο χονδρικό εµπόριο απασχολούνται 198.550 άτοµα, δηλαδή το 10,12% των εργαζοµένων ανά την επικράτεια. Επονται οι εργαζόµενοι στον κλάδο της βιοµηχανίας τροφίµων, όπου απασχολούνται 91.500 εργαζόµενοι (4,67%), της Εκπαίδευσης µε 89.289 απασχολούµενους (4,55%) και των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας µε 69.186 εργαζόµενους (3,53%).

10.077 νέες επιχειρήσεις καταγράφηκαν στο σύστηµα «Εργάνη» το 2018 (αύξηση 4%)

Αντίστοιχα, στο λιανεµπόριο δραστηριοποιούνται 45.519 επιχειρήσεις (17,69%), στην εστίαση 32.307 επιχειρήσεις (12,56%), στο χονδρικό εµπόριο 25.449 επιχειρήσεις (9,89%) κ.ο.κ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ