Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» για 149 εποχικούς

Τελευταία Ενημέρωση
Ο Δήµος Αθηναίων ενέκρινε τις προσλήψεις για τη στελέχωση Πολυδύναµων και Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης, δηµοτικών ιατρείων, καθώς και για την αντικατάσταση δύο κτηνιάτρων

Συνολικά 149 προσλήψεις εποχικών περιλαµβάνονται σε σειρά αποφάσεων που έλαβε το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Αθηναίων στη συνεδρίαση της περασµένης Πέµπτης και αφορούν στη µεγάλη τους πλειονότητα ειδικότητες που σχετίζονται µε την ιατρική επιστήµη.

Το δηµοτικό συµβούλιο έλαβε τις συγκεκριµένες αποφάσεις συµµορφωνόµενο και µε τις οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς οι δήµοι πρέπει να έχουν έγκαιρα τον προγραµµατισµό των προσλήψεων προκειµένου να γίνουν όλες οι προετοιµασίες πριν από την 26η Απριλίου, οπότε και αρχίζει επίσηµα η προεκλογική περίοδος των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου. Με βάση τα εισηγητικά έγγραφα των αποφάσεων, οι προσλήψεις αφορούν τη στελέχωση Πολυδύναµων Κέντρων και Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, δηµοτικών ιατρείων καθώς και την αντικατάσταση δύο κτηνιάτρων των οποίων οι συµβάσεις πρόκειται να λήξουν.

Ειδικότερα:

1) Στελέχωση της επιχορηγούµενης από το ΕΣΠΑ πράξης «Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναµα Κέντρα)» στο πλαίσιο της εγκεκριµένης Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του ∆ήµου Αθηναίων που είναι ενταγµένη στο ΠΕΠ «Αττική».

Μέσα από το πρόγραµµα αυτό θα λειτουργήσουν Πολυδύναµα Κέντρα στα ∆ηµοτικά Ιατρεία τα οποία βρίσκονται στη Σόλωνος, στην Κυψέλη, στα Πετράλωνα και στον Νέο Κόσµο. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν συµβάσεις ετήσιας διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της Πράξης. Θα προσληφθούν 91 άτοµα µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) και ακόµη 7 µε σύµβαση µίσθωσης έργου. Οι 91 θέσεις των Ι∆ΟΧ κατανέµονται ως εξής:

 • 4 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα Παιδιάτρου
 • 4 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα Γυναικολόγου
 • 4 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα Καρδιολόγου
 • 4 ΠΕ Οδοντίατροι
 • 4 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα Οφθαλµιάτρου
 • 4 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα Γενικού Ιατρού
 • 4 ΠΕ Ιατροί Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου
 • 4 ΠΕ Ψυχίατροι
 • 1ΠΕ Ιατρός µε ειδικότητα Ενδοκρινολόγου
 • 1 ΠΕ Ιατρός µε ειδικότητα Ορθοπεδικού
 • 2 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα Φυσιάτρου ή Ορθοπεδικού
 • 4 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα ∆ερµατολόγου
 • 7 ΤΕ Νοσηλευτές/τριες
 • 8 ΠΕ Ψυχολόγοι
 • 4 ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας
 • 4 ΤΕ Μαιευτές/Μαίες
 • 4ΤΕ Φυσικοθεραπευτές
 • 12 ΠΕ Ψυχολόγοι ή Κοινωνικών Επιστηµών ή ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για τις θέσεις Συµβούλων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης
 • 4 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστηµών για τη θέση Συµβούλου Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας
 • 4 ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστηµών για τη θέση Εργασιακού Συµβούλου
 • 4 ΠΕ Νοµικοί Οι προσλήψεις των 91 Ι∆ΟΧ θα γίνουν σταδιακά ανάλογα µε την ωρίµανση της λειτουργίας του κάθε Πολυδύναµου Κέντρου και θα ολοκληρωθούν µέσα σε ένα έτος από την έγκριση των προσλήψεων.

Τίτλοι και εµπειρία

Οι 7 που θα προσληφθούν µε σύµβαση µίσθωσης έργου θα εργασθούν για πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, 27 έως 29 µηνών, ένας ΠΕ ως Συντονιστής Πράξης, ένας ΠΕ ως Υπεύθυνος Οργανωτικής Υποστήριξης, ένας ΠΕ Κοινωνικών Επιστηµών (Ψυχολογία, Κοινωνική Εργασία, Κοινωνιολογία) ως Επόπτης Κοινωνικών Επιστηµόνων και τέσσερις ΠΕ Επιστηµών Υγείας ή Κοινωνικών ή Παιδαγωγικών Επιστηµών ή Επιστηµών ∆ιοίκησης ή Οικονοµίας ως Συντονιστές ∆οµών.

Ο Συντονιστής Πράξης πρέπει εκτός από πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών να διαθέτει εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον 15 ετών στον σχεδιασµό, στον συντονισµό, στη διαχείριση, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και έργων, εµπειρία τουλάχιστον 8 ετών στον σχεδιασµό, στον συντονισµό, στη διαχείριση, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και έργων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), αποδεδειγµένη ανάληψη θέσης Υπευθύνου Εργου (Project Manager, Director κ.λπ.) σε τουλάχιστον τρία έργα που αφορούν παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον σχεδιασµό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ έργων και προγραµµάτων.

Ο Υπεύθυνος Οργανωτικής Υποστήριξης πρέπει να διαθέτει πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών και εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον σχεδιασµό, στη διαχείριση, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και έργων. Ο Επόπτης Κοινωνικών Επιστηµόνων να διαθέτει πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών Κοινωνικών Επιστηµών (Ψυχολογία, Κοινωνική Εργασία, Κοινωνιολογία), Μεταπτυχιακό Τίτλο ή πιστοποιηµένη εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις ή Εργασιακή Ψυχολογία ή ∆ιαχείριση Στρες, συνολική σχετική εργασιακή εµπειρία άνω των 10 ετών και εµπειρία άνω των 3 ετών σε εργασιακούς χώρους, φορείς και οργανώσεις κοινωνικών δοµών, και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2).

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Οι 4 Συντονιστές θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών Επιστηµών Υγείας ή Κοινωνικών ή Παιδαγωγικών Επιστηµών ή Επιστηµών ∆ιοίκησης ή Οικονοµίας, άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στις ειδικότητες που αυτό αποτελεί προαπαιτούµενο, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στους τοµείς της δηµόσιας υγείας ή της προαγωγής και αγωγής υγείας ή στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας, εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην επιστηµονική υποστήριξη (σχεδιασµό, οργάνωση, συντονισµό) έργων και δράσεων ή ακαδηµαϊκών προγραµµάτων σχετικών µε τη δηµόσια υγεία ή/και την προαγωγή υγείας ή/και τις υπηρεσίες υγείας, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2) και βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου µαζί µε βεβαίωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου εάν είναι πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών.

2) Δύο θέσεις ΠΕ Κτηνιάτρων για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας µε οκτάµηνες συµβάσεις εργασίας προκειµένου να αντικατασταθούν οι δύο κτηνίατροι που εργάζονται τώρα των οποίων οι συµβάσεις πρόκειται να λήξουν.

3) Δεκαοκτώ εποχικοί, εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό και διοικητικό-βοηθητικό προσωπικό, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα 5 αδειοδοτηµένα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) υπογράφοντας συµβάσεις οκτάµηνης διάρκειας. Οι θέσεις κατανέµονται ως εξής:5 ΠΕ ∆ασκάλων, 1 ΠΕ Καθηγητών Μουσικής, 1 ΠΕ Γυµναστών, 1 ΠΕ Θεατρολόγων, 1 ΠΕ Καλών Τεχνών, 1 ΠΕ Καθηγητών Πληροφορικής, 3 ΠΕ ∆ιοικητικού Προσωπικού και ελλείψει αυτών ∆ιοικητικό Προσωπικό ΤΕ, 5 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας - Βοηθητικών Εργασιών.

4) Τριάντα ένα άτοµα ιατρικών και συναφών ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν µε οκτάµηνες συµβάσεις τα έξι δηµοτικά ιατρεία που ήδη λειτουργούν και το νέο ιατρείο στο Παγκράτι. Αναλυτικά ζητούνται: 2 Ψυχίατροι, 2 ∆ερµατολόγοι, 4 Γενικοί Ιατροί, 3 Παιδίατροι, 2 Παθολόγοι, 3 Γυναικολόγοι, 2 Ορθοπεδικοί/Φυσίατροι, 2 Οφθαλµίατροι, 3 Καρδιολόγοι, 2 Ψυχολόγοι, 2 Φυσικοθεραπευτές, 2 Μαίες και 2 Νοσηλεύτριες 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ