copyright: Pixabay

Ρυθμίσεις - ανάσα από την κυβέρνηση για όσους έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια

Τελευταία Ενημέρωση
Δύο νέες ρυθμίσεις από το υπουργείο Οικονομικών - Τι περιλαμβάνουν

Οι δύο πρώτες ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους επιτεύχθηκαν σήμερα, εν μέσω θερινής περιόδου, γεγονός που χαιρετίζεται από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, ότι συνεχίζεται απρόσκοπτα και αδιάλειπτα η προσπάθεια για την ανακούφιση των πραγματικά ευάλωτων νοικοκυριών.

Ειδικότερα:

  1. *Η πρώτη ευνοϊκή ρύθμιση για ένα πραγματικά ευάλωτο νοικοκυριό, περιλαμβάνει την εξόφληση του δανείου σε 24 έτη, με επιτόκιο 2% και επιπλέον 40% επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος.
  2. *Η δεύτερη ευνοϊκή ρύθμιση, επίσης για ένα πραγματικά ευάλωτο νοικοκυριό, περιλαμβάνει την εξόφληση του δανείου σε 25 έτη, με επιτόκιο 2% και επιπλέον 50% επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος.

Οι πολίτες οι οποίοι είναι κάτοχοι στεγαστικού, καταναλωτικού ή επιχειρηματικού δανείου, μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους παρέχει η συγκεκριμένη πλατφόρμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης έχει δηλώσει σχετικά με το θέμα ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα αφορά 180.000 σπίτια που μπορούν να διασωθούν. Μέσω αυτής ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βρει και την επιδότηση του Δημοσίου που μπορεί να ανέρχεται στο 50% της δόσης. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση υπάρχουν περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Η αντικειμενική αξία του σπιτιού δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ και το ετήσιο εισόδημα τα 36.000 ευρώ.

Περίπου ένα μήνα, είπε ο κ. Κουρμούσης, μετά την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα, οι τράπεζες στην οποία υπάρχουν τα «κόκκινα δάνεια» θα προτείνουν μια ευνοϊκή ρύθμιση. Στη συνέχεια ο πολίτης θα έχει ένα μήνα να αποφασίσει το κατά πόσο επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση και στη συνέχεια υπογράφει τη σχετική σύμβαση και ξεκινά η διαδικασία της επιδότησης.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1) Πού και μέχρι πότε μπορεί να υποβληθεί η αίτηση;

 Ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://www.keyd.gov.gr/a-katoikia/ έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

2) Ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της αίτησης;

– Πλήρη στοιχεία του αιτούντος, του ή της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του, εισοδήματα των παραπάνω από οποιαδήποτε πηγή και αιτία, κατάλογος των πιστωτών με ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα στην κύρια κατοικία του αιτούντος, κατάλογος των πιστωτών με οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης, δήλωση του αιτούντος ότι, πρώτον, δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση που απέρριψε αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση κατά την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 και, δεύτερον, ότι οι οφειλές των οποίων ζητεί τη ρύθμιση δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις για εξυγίανση επιχειρήσεων ούτε υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές.

3) Πρέπει ο αιτών να συνυποβάλει δικαιολογητικά για τα παραπάνω;

– Αρκετά από τα παραπάνω στοιχεία αντλούνται αυτομάτως από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς ήδη είναι συνδεδεμένη με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της «Τειρεσίας Α.Ε.» Τα δικαιολογητικά που πρέπει οπωσδήποτε να συνυποβάλει ο αιτών είναι τα ακόλουθα: α) πιστοποιητικό βαρών της κύριας κατοικίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου αυτής, β) αν ο οφειλέτης ή ο/η σύζυγός του είναι κύριος ή επικαρπωτής γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦΙΑ, συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο, γ) εκτίμηση εκτιμητή εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του, σε περίπτωση που ο αιτών διαφωνεί με την καταχωρισμένη εμπορική αξία της κύριας κατοικίας στα βιβλία των πιστωτών.

4) Ενημερώνεται ο αιτών για το εάν πληροί τα κριτήρια που θέτει ο νόμος προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του;

– Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη.

5) Πώς ξεκινάει η διαδικασία συνεννόησης με τους πιστωτές;

Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρμα κοινοποιεί την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφά της στους πιστωτές. Μέσα σε ένα μήνα, ο κάθε πιστωτής μπορεί να υποβάλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του. Ο αιτών μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει. Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση, η αποδοχή του επέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής του σχεδίου σύμβασης που έχει αναρτηθεί. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός, θεωρείται ότι ο αιτών απέρριψε την πρόταση.

6) Σε περίπτωση που ο πιστωτής ισχυρισθεί ότι ο αιτών είναι μη επιλέξιμος, μπορεί να αρνηθεί να υποβάλει πρόταση;

– Ναι. Στην περίπτωση αυτή όμως προσδιορίζει τον λόγο της μη επιλεξιμότητας και μεταφορτώνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, αν αυτό υπάρχει. 

Τι ισχύει για τις εκκρεμείς υποθέσεις του ν. Κατσέλη

Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας και η υποβολή αίτησης σε αυτήν δεν αναιρεί υπό προϋποθέσεις και την προσπάθεια προστασίας της α΄ κατοικίας μέσω δικαστικής ρύθμισης. Ας δούμε τι συμβαίνει σε διάφορες περιπτώσεις και κατά πόσον λειτουργούν ή όχι παράλληλα τα δύο είδη ρύθμισης.

7) Εάν έχει κατατεθεί αίτηση στον προηγούμενο νόμο (νόμος Κατσέλη) και είναι εκκρεμής, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για τη συναινετική ρύθμιση των οφειλών και την προστασία της κύριας κατοικίας, βάσει του νέου νόμου, του νόμου 4605/2019;

– Φυσικά πρόσωπα, που έχουν ασκήσει αίτηση του ν. Κατσέλη και αυτή είναι εκκρεμής είτε ενώπιον του Ειρηνοδικείου είτε, κατ’ έφεση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, χωρίς να έχει συζητηθεί η αίτηση ή η έφεση (δηλ. ακόμα και αν έχουν λάβει προσωρινή διαταγή), μπορούν να υποβάλουν αίτηση συναινετικής ρύθμισης των οφειλών τους. Εάν οποιαδήποτε από τις οφειλές ρυθμιστεί συναινετικά, τότε η δίκη που έχει ανοιχτεί με την αίτηση του νόμου Κατσέλη καταργείται. Εάν ο οφειλέτης έχει και λοιπές οφειλές, τις οποίες επιθυμεί να ρυθμίσει μέσω της υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, θα πρέπει να επανέλθει με νέα αίτηση υπαγωγής στον εν λόγω νόμο.

8) Εάν ο αιτών έχει λάβει προσωρινή διαταγή βάσει αίτησης που έχει καταθέσει με το ν. Κατσέλη, τι γίνεται;

– Μέχρι η αίτηση να συζητηθεί στην τακτική δικάσιμο, εξακολουθεί να έχει την προστασία της προσωρινής διαταγής. Στο διάστημα αυτό, μπορεί να επιδιώξει να ρυθμίσει συναινετικά τις οφειλές του με τους πιστωτές του βάσει του 4605/2019. Εάν η συναινετική ρύθμιση αποτύχει, τότε, για να υποβάλει δικαστικά την αίτηση ρύθμισης, πρέπει να παραιτηθεί από την αίτηση του ν. Κατσέλη και άρα παύει η προστασία του μέσω της προσωρινής διαταγής. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ