υπουργείο Οικονομικών
(copyright: Eurokinissi/Γιώργος Κονταρίνης)

Μια ανάσα από τα 7 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 11μηνο

Τελευταία Ενημέρωση
Τα νεότερα, αναλυτικά, στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού επιβεβαιώνουν την υπέρβαση έναντι των στόχων που είχαν τεθεί - Ποιες κατηγορίες εσόδων υπεραπέδωσαν

Η καλή πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού επιβεβαιώθηκε από τα νεότερα, αναλυτικά στοιχεία για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 τα οποία δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή, το υπουργείο Οικονομικών. Τι πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 6,945 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,715 δισ. ευρώ και αντί του πρωτογενούς πλεονάσματος 4,754 δισ. ευρώ στην ίδια περίοδο του 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,429 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά  380 εκατ. ευρώ ή 0,8 %  έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 52,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 346 εκατ. ευρώ ή 0,7 % έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

- Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 4,7%,   

- Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (Νομικά Πρόσωπα) κατά 27 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

- Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 54 εκατ. ευρώ ή 4,4%

    εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 36 εκατ. ευρώ ή 20,4%,

- Μεταβιβάσεις κατά 237 εκατ. ευρώ ή 8,0%,

-  Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 79 εκατ. ευρώ ή 4,5%

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 3,2%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

·        ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

·        ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 0,1%,

·        Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,3%,

·        Φόροι κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

·        Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 36 εκατ. ευρώ ή 2,1%,

·        Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 55,8%, λόγω αντιλογισμού από την κατηγορία αυτή ποσού 14 εκατ. ευρώ που αφορά την πώληση μετοχών της εταιρείας τουριστικής ανάπτυξης ακινήτου Νότιο Αφάντου Ρόδου και της καταχώρησής του στην κατηγορία «45.Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων».

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4,27 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 34 εκατ. ευρώ από το στόχο (4,3 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,924 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 222 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου -  Νοεμβρίου 2019 ανήλθαν στα 46,508 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,885 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (48,392 δισ. ευρώ ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι:

- η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 881 εκατ. ευρώ,

- οι μικρότερες έναντι του στόχου, πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 268 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι σύμφωνα με την μεθοδολογία ESA το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυσικές παραλαβές,

- οι μειωμένες μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης κατά 126 εκατ. ευρώ και

- η καθυστέρηση των αποδόσεων του Νοεμβρίου προς τους ΟΤΑ, οι οποίοι πληρώθηκαν στις αρχές του Δεκεμβρίου, δημιουργώντας απόκλιση 185 εκατ. ευρώ. 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου -  Νοεμβρίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 887 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω:

- των αυξημένων επιχορηγήσεων προς τους ΟΚΑ κατά 1.206 εκατ. ευρώ, κυρίως για τη χορήγηση της 13ης σύνταξης και την καταβολή οικογενειακών επιδομάτων τα οποία πλέον εμφανίζονται στις «Μεταβιβάσεις», ενώ το 2018 ήταν στην κατηγορία «Κοινωνικές Παροχές»,

- των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 557 εκατ. ευρώ και

- των αυξημένων δαπανών ΠΔΕ κατά 679 εκατ. ευρώ.

- Με αντίρροπο χαρακτήρα (μειωμένη δαπάνη σε σχέση με πέρυσι) κινήθηκαν οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων, κατά 828 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις προς τους ΟΤΑ κατά 831 εκατ. ευρώ.

 Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,06 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 285 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,398 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 251 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Νοέμβριο 2019, είναι οι κάτωθι:

- ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 14 εκατ. ευρώ,

- Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 13 εκατ. ευρώ,

- Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 11 εκατ. ευρώ,

- Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 37 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 35 εκατ. ευρώ,

- Μεταβιβάσεις κατά 251 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Νοέμβριο 2019 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 11 εκατ. ευρώ,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 23 εκατ. ευρώ,

γ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 13 εκατ. ευρώ

    εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 13 εκατ. ευρώ,

δ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 17 εκατ. ευρώ,

ε) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 11 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 339 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 222 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Νοεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 337 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 34 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (371 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.045 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 385 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, κυρίως λόγω:

α) της υποεκτέλεσης του ΠΔΕ κατά 71 εκατ. ευρώ και

β) της καθυστέρησης των αποδόσεων του Νοεμβρίου προς τους ΟΤΑ, οι οποίοι πληρώθηκαν στις αρχές του Δεκεμβρίου, δημιουργώντας απόκλιση ύψους 187 εκατ. ευρώ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ