εργαζόμενοι,

Κορονοϊός: Όλα τα νέα μέτρα για τους μισθούς και την απασχόληση με παραδείγματα

Τελευταία Ενημέρωση
Πώς αποτυπώνεται η προστασία από τις απολύσεις. Ποιοι εξαιρούνται. Για πόσο χρονικό διάστημα δίνονται τα 800 ευρώ. Πώς λειτουργεί η αναστολή

Συνδυαστικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας θα μπορεί να εφαρμόζεται από τους εργοδότες το νέο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας (προσωπικό ασφαλείας), που επιτρέπει μειώσεις μισθών έως και 50%. Την ίδια στιγμή επιτρέπεται για τους εργαζόμενους σε αναστολή η τηλεργασία με επιμίσθιο, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να συμπληρώνει τα 800 ευρώ της έκτακτης αποζημίωσης έως το 100% του μεικτού μισθού. Η ΚΥΑ για τα “μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα” λόγω της έκτακτης συνθήκης από τα μέτρα για τον κορωνοιό COVID-19 με όλες τις λεπτομέρειες για την αποζημίωση των 800 ευρώ, τη διαδικασία των δηλώσεων και τον μηχανισμό αναστολής συμβάσεων εργασίας δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. 

Τα έκτακτα αυτά μέτρα, που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της γενικής καραντίνας λόγω κορωνοιού, έχουν κοινή αφετηρία αλλά διαφορετικό χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης και η εξέλιξή τους συνδυάζεται με την εξέλιξη της επέλασης του κορωνοιού. Όποιος κάνει χρήση των νέων αυτών πρωτόγνωρων μέτρων ευελιξίας απαγορεύεται να απολύσει. Οι αναστολές των συμβάσεων θα έχουν ανέκληττή και συνεχόμενη διάρκεια 45 ημέρες ανά μισθωτό με χρονικό σημείο έναρξης την περίοδο 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Αυτό σημαίνει πως 

 • το επίδομα των 800 ευρώ θα καλύπτει μια χρονική περίοδο 45 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή ενάμιση μήνα και

 • η προστασία των μισθωτών απέναντι στις απολύσεις διαρκεί συνολικά 3 μήνες, 45 ημέρες αναστολή σύμβασης και 45 ημέρες μετά την αναστολή. 

Μάλιστα όπως αναφέρεται στην επίμαχη ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης αναστολής συμβάσεων, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής. 

Αυτό σημαίνει πως μετά την αναστολή πρέπει να επιστρέψουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και με τους ίδιους όρους στις θέσεις εργασίας τους για τουλάχιστον 45 ημέρες. Από την προστασία ωστόσο εξαιρούνται όσοι:

 • παραιτούνται

 • αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης

 • εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων οι συμβάσεις λήγουν μετά την λήξη της αναστολής. 

Η εκ περιτροπής εργασία θα μπορεί να εφαρμόζεται ταυτόχρονα και συνδυαστικά για το τυχόν υπόλοιπο του προσωπικού που δεν μπαίνει σε αναστολή και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η κρίση, με μέγιστο χρονικό ορίζοντα τους 6 μήνες και επανεξέταση ανά μήνα (η υπουργική απόφαση που θα προβλέπει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου αναμένεται).

ΚΑΔ

Στα μέτρα μπαίνουν πλέον οι επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ όχι μόνο κύριας δραστηριότητας αλλά και δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Ως «κύρια δραστηριότητα» ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Αν ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων οκταψήφιών του.

Ως «δευτερεύουσα βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018», ορίζεται ο δευτερογενής ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη όπου τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

Στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, οι εργοδότες μπορούν μονομερώς να εφαρμόζουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά :

 • Αναστολή των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών τους για μια περίοδο 45 ημερών ανά μισθωτό και εντός του χρονικού διαστήματος 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Για το 45ήμερο της αναστολής δεν καταβάλλουν μισθό ούτε εισφορές και ο εργαζόμενος εισπράττει τα 800 ευρώ από το κράτος ενώ οι εισφορές του πληρώνονται επίσης από το κράτος. 

 • Σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, ώστε κάθε εργαζόμενος να απασχολείται κατ ελάχιστο 2 εβδομάδες το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, εισπράττοντας το αντίστοιχο τμήμα του μισθού του. 

 • Ενδο-ομιλική μεταφορά προσωπικού από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας. 

Αναστολή συμβάσεων 

Η αναστολή της σύμβασης εργασίας πρέπει να αφορά υποχρεωτικά συνεχόμενο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών ανά μισθωτό και μπορεί να εφαρμοστεί με έναρξη εντός της περιόδου 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Το ποσό των 800 ευρώ καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών από την στιγμή της αναστολής και μετά. Αυτό σημαίνει πως οι μισθωτοί που θα μπουν σε καθεστώς αναστολής στις 20 Απριλίου (απώτατη σήμερα ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου) θα βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης και θα καλύπτονται από τα 800 ευρώ για την περίοδο 21 Απριλίου έως 5 Ιουνίου

Για παράδειγμα :

Μισθωτός που μπαίνει σε αναστολή σύμβασης την 1ηΑπριλίου, για τον Μάρτιο πρέπει να πληρωθεί από τον εργοδότη. Θα λάβει τα 800 ευρώ από το κράτος για την περίοδο 1ηΑπριλίου έως 15 Μαίου. Για την ίδια περίοδο οι ασφαλιστικές του εισφορές θα καλυφθούν από το κράτος στο ύψος του ονομαστικού του μισθού. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ : 

 • οι εργοδότες μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων που είχαν την 21ηΜαρτίου. Προσοχή, η αναστολή ανά μισθωτό πρέπει να ισχύει για συνεχόμενο και ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Δηλαδή αν ο εργοδότης θέσει τον μισθωτό του στον “πάγο” δεν μπορεί μετά από ένα χρονικό διάστημα – για παράδειγμα 15 ημέρων – να “ξεπαγώσει” τη σύμβαση και να την παγώσει εκ νέου στη συνέχεια. Η έναρξη της αναστολής σηματοδοτεί αναστολή για 45 ημερολογιακές ημέρες. 

 • Όσοι αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους και όχι του συνόλου, μπορούν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που δεν μπαίνουν σε αναστολή να κάνουν χρήση των μέτρων εκ περιτροπής εργασίας (εργασία 2 εβδομάδες το μήνα και μισθός 50%) ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου (άρθρα 9 και 10 της ΠΝΠ 20ης Μαρτίου).  

 • Η αναστολή συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμόζεται από 21/03/2020 μέχρι και 20/04/2020 (δυνατότητα παράτασης ανάλογα με την πορεία εξέλιξης του φαινομένου). 

 • Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος (21/3-20/4) οι εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων

 • Οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο της Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας σε διαφορετικούς χρόνους και πάντα εντός του διαστήματος από 24 Μαρτίου (άνοιξε η πλατφόρμα) έως και 20 Απριλίου (χρόνος εφαρμογής του μέτρου), τμηματικά με ξεχωριστές υποβολές, ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας. 

 • Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου απαγορεύονται οι απολύσεις για το σύνολο του προσωπικού. Η «ομπρέλλα» προστασίας παραμένει ανοικτή για 45 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής των συμβάσεων (δηλαδή για συνολικό χρονικό διάστημα 3 μηνών) και αφορά τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, ενώ δεν αποκλείεται να αφορά τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας που ίσχυαν την 21ηΜαρτίου.

Για παράδειγμα  

Εργοδότης με 20 εργαζόμενους μπορεί να αναστείλει την σύμβαση εργασίας στους 10 για 45 ημέρες (παίρνουν τα 800 ευρώ) και ταυτόχρονα να θέσει τους υπόλοιπους 10 σε καθεστώς «ασφαλούς λειτουργίας» με αποτέλεσμα να εργάζονται εκ περιτροπής 2 εβδομάδες το μήνα ο καθένας και να εισπράττουν το 50% του μισθού τους. Δεν μπορεί να απολύσει όσο διαρκεί το μέτρο και για 45 μέρες μετά την λήξη της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

Αναστολή και τηλεργασία

Ειδική ρήτρα που επιτρέπει τον συνδυασμό αναστολής σύμβασης εργασίας και τηλεργασίας με επιμίσθιο για "πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης" περιλαμβάνει η επίμαχη ΚΥΑ. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους εργοδότες που πλήττονται και υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ να απασχολούν τους εργαζόμενούς τους κατά την αναστολή συμπληρώνοντας οι ίδιοι το υπολειπόμενο ποσό από τα 800 ευρώ έως και το συνολικό ύψος του μεικτού μισθού τους. Εναλλακτικά οι εργοδότες μπορούν να συμπληρώνουν τα 800 ευρώ της αποζημίωσης έως το συνολικό μισθό του εργαζομένου χωρίς να τον απασχολούν με τηλεργασία. 

Αναλυτικά προβλέπεται πως οι εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Ωστόσο : 

 • οι εργοδότες μπορούν να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους - που θέτουν σε αναστολή σύμβασης και οι οποίοι καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού - επιπλέον ποσό,  και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους, "εξ ελευθεριότητας" - δηλαδή χωρίς να είναι υποχρεωμένοι. Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔκαι καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • κατ‘ εξαίρεσηοι εργοδότες που πλήττονται μπορούν να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. 

 • Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

 • Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.      

 • Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ

Διαβάστε αναλυτικά τι δικαιούται κάθε κατηγορία εργαζομένων, εργοδοτών κι επιχειρήσεων και με πόσα κλικ θα το κατοχυρώσει στον οδηγό του "Έθνους της Κυριακής". 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ