Εξώδικη διαμαρτυρία της Planet ΑΕ
Το δημοσίευμα του Έθνους στις 2/11/2018

Η εξώδικη διαµαρτυρία της εταιρείας Planet AE

Με εξώδικη δήλωσή της η εταιρεία Planet AE διαµαρτυρήθηκε για το δηµοσίευµα της εφηµερίδας µας της 2/11/2018 µε τίτλο «Μνηµεία-φιλέτα στον... πλανήτη Υπερταµείο». Ειδικότερα, εκθέτει τα εξής: Η εταιρεία µας ουδέποτε ανέλαβε µε απευθείας ανάθεση ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο «να επεξεργαστεί τα δεδοµένα του Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου». Επίσης, ουδέποτε ανέλαβε να δηµιουργήσει οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστηµα, ούτε ασφαλώς παρέδωσε στο υπουργείο Πολιτισµού «µε δύο χρόνια καθυστέρηση» «ένα πληροφοριακό σύστηµα το οποίο, σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, όταν δόθηκε θεωρήθηκε άκρως δυσλειτουργικό».

Πολύ περισσότερο, η εταιρεία µας δεν προκάλεσε µε οποιονδήποτε τρόπο καθυστερήσεις στο έργο του Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου και δεν έδωσε ούτε µπορούσε να δώσει στο Υπερταµείο οποιαδήποτε πληροφορία για µνηµεία και ακίνητα του Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου, τόσο επειδή οι επίµαχες καταχωρίσεις δεν υπάρχουν όσο και επειδή δεν είχε ούτε µπορούσε να έχει οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτό (…)

1. Η εταιρεία µας ουδέποτε απασχολήθηκε στην καταγραφή αρχαιολογικών χώρων και µουσείων ή µε οποιονδήποτε τρόπο επόπτευσε την καταγραφή τους ή εν γένει ενήργησε ώστε να περιέλθουν σε γνώση της αυτά. Εξ όσων γνωρίζουµε και ο κάθε πολίτης µπορεί ευχερώς να πληροφορηθεί (και ασφαλώς ο κάθε δηµοσιογράφος και ο κάθε υπεύθυνος εντύπου που παρέχει πληροφόρηση) ότι η καταγραφή αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, δηλ. το λεγόµενο «Αρχαιολογικό Κτηµατολόγιο» (που άρχισε µετά την ολοκλήρωση του έργου δηµιουργίας της αναγκαίας ψηφιακής υποδοµής) είναι έργο σε εξέλιξη, υλοποιείται εν µέρει από το ίδιο το ΥΠΠΟ µε αυτεπιστασία (για την Αττική και Βοιωτία) και εν µέρει από Ανάδοχο, ο οποίος ανέλαβε το έργο µετά τη λήξη οποιασδήποτε σχέσης της εταιρείας µας µε το ΥΠΠΟ. Εποµένως ο ισχυρισµός σας ότι τάχα γνωρίζαµε τα µνηµεία και µουσεία του ΥΠΠΟ, που περιελήφθησαν στον κατάλογο του Υπερταµείου και µετείχαµε «σε µεθόδευση» προς τούτο είναι προδήλως ψευδής και κακόβουλος.

2. Η εταιρεία µας δεν έχει οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε το ΥΠΠΟ και οπωσδήποτε δεν είχε οποιαδήποτε σχέση µε αυτό κατά τον χρόνο ενασχόλησής της µε το Έργο του Υπερταµείου. Εποµένως, και εκ του λόγου αυτού ούτε είχαµε ούτε έχουµε οποιαδήποτε πρόσβαση στο «Αρχαιολογικό Κτηµατολόγιο» και στα περιεχόµενά του, όπως αναληθώς ισχυρίζεται το δηµοσίευµά σας.

3. Σηµειωτέον ότι το «Αρχαιολογικό Κτηµατολόγιο» ήταν και είναι έργο ανολοκλήρωτο και σε εξέλιξη, τόσο κατά τον χρόνο υλοποίησης της σύµβασής µας µε το Υπερταµείο όσο και κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Εκ περισσού και µόνο για την κατάδειξη της έκτασης της αναλήθειας του δηµοσιεύµατος επισηµαίνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε στο παραπάνω («Αρχαιολογικό Κτηµατολόγιο») έχουν καταχωριστεί ελάχιστα µόνο µνηµεία που βρίσκονται σε δύο µόνο περιφέρειες της χώρας και συνεπώς δεν υπάρχει εξ αντικειµένου η δυνατότητα άντλησης των επίµαχων στοιχείων από αυτό.

4. Η εταιρεία µας υπήρξε κατά το παρελθόν (µέχρι τις 30.6.2017) σύµβουλος του υπουργείου Πολιτισµού αποκλειστικά για τα θέµατα συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ, δηλαδή είχε ως αποκλειστική ενασχόληση την υποστήριξη του ΥΠΠΟ στη συµµόρφωσή του προς την ενωσιακή νοµοθεσία και τη νοµοθεσία ΕΣΠΑ για τα έργα που συγχρηµατοδοτούνταν από αυτό ( ΕΣΠΑ) και υλοποιούνταν είτε από το ΥΠΠΟ είτε από Αναδόχους.

5. Το έργο, που υλοποιήσαµε ως σύµβουλοι του Υπερταµείου, εξαντλείτο στην επεξεργασία και εκκαθάριση καταλόγων ακινήτων, που µας παρείχε το Υπερταµείο βάσει των πληροφοριών και ΜΟΝΟ που περιλάµβαναν οι παραπάνω κατάλογοι. Τα παραπάνω ορίζονται ρητά στη σύµβασή µας µε το Υπερταµείο, στην οποία χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «ο Σύµβουλος θα λάβει αποκλειστικά υπόψη του τα προσκοµιζόµενα από την Εταιρεία στοιχεία αναφορικά µε κάθε υπό εξέταση ακίνητο και δεν θα έχει καµία ευθύνη για τυχόν συµπλήρωσή τους ή για τυχόν έλεγχο της ακρίβειάς τους». Όπως είναι, εποµένως, φανερό δεν είχαµε ούτε δυνατότητα ούτε αρµοδιότητα να πραγµατοποιήσουµε οποιονδήποτε έλεγχο σε στοιχεία και πληροφορίες που δεν µας παρείχε το Υπερταµείο ούτε ασφαλώς να πραγµατοποιήσουµε οίκοθεν ελέγχους οπουδήποτε.

Τα επίµαχα στοιχεία που αναφέρονται σε µνηµεία και λοιπούς χώρους αρµοδιότητας του υπουργείου Πολιτισµού δεν περιλαµβάνονταν στους Καταλόγους που µας παρείχε το Υπερταµείο ούτε και οποιαδήποτε ένδειξη για τον χαρακτήρα αυτών ως µνηµείων, µουσείων κ.λπ. και ως εκ τούτου ζητήσαµε (µέσω του Υπερταµείου) επανειληµµένα να µας χορηγηθούν από το υπουργείο Πολιτισµού τόσο όλα τα στοιχεία εξατοµίκευσης των ακινήτων αρµοδιότητάς του (π.χ. ΚΑΕΚ κ.λπ.) όσο και χαρακτηρισµού του είδους τους (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία, µνηµεία κ.λπ.) χωρίς αποτέλεσµα όπως προκύπτει από την αλληλογραφία µας µε το Υπερταµείο. Για το λόγο αυτόν άλλωστε (καθώς και για άλλες ελλείψεις στα στοιχεία) στα Παραδοτέα του έργου µας ρητά επισηµάναµε ότι εν όψει αυτών των ελλείψεων απαιτείτο εξατοµικευµένη προσέγγιση κάθε ακινήτου προεχόντως αυτών του υπουργείου Πολιτισµού πριν από την ένταξή τους στους Καταλόγους των ακινήτων προς αξιοποίηση.

(…) Τέλος σηµειώνουµε για την πληροφόρηση των αναγνωστών σας ότι η εταιρεία µας είναι η µεγαλύτερη εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, έχει µέτοχο την Εθνική Τράπεζα και απασχολεί περί τα εκατό άτοµα, που στο σύνολό τους έχουν υψηλότατα µορφωτικά και επαγγελµατικά προσόντα και εργάζονται σκληρά για την παροχή υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου, που αναγνωρίζονται για την ποιότητά τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου δραστηριοποιείται αναλαµβάνοντας ιδιαίτερα απαιτητικά έργα από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς κύρους .

Η αποκατάσταση της αλήθειας

Η εταιρεία Planet ΑΕ πράγµατι δεν είχε αναλάβει το έργο της ψηφιοποίησης των δεδοµένων του Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου, ούτε είχε αναλάβει µε απευθείας ανάθεση να επεξεργαστεί τα δεδοµένα αυτά. Ούτε είχε οποιαδήποτε σχέση µε την καθυστέρηση της παράδοσης του πληροφοριακού συστήµατος, έργο το οποίο είχε αναλάβει άλλη εταιρεία και όχι η Planet, ούτε η ένωση εταιρειών «Στάδιον ΑΕ και Planet ΑΕ». Κατά τη σύµπτυξη των παραγράφων του ρεπορτάζ, για λόγους οικονοµίας χώρου, ο «δαίµων του Τυπογραφείου» απέδωσε στην Planet τις ανωτέρω πληροφορίες, τις οποίες η εφηµερίδα µας ρητώς ανακαλεί. Ενώ αµέσως µόλις αυτό κατέστη αντιληπτό, η συντάκτρια του ρεπορτάζ επιµελήθηκε τάχιστα τη σχετική διόρθωση στο κείµενο του δηµοσιεύµατος που αναρτήθηκε στις 2/11/2018 στην ιστοσελίδα µας www.ethnos.gr.

Κατά τα λοιπά, το ρεπορτάζ µας είναι απόλυτα αληθές και ακριβές, βάσει στοιχείων που η εφηµερίδα µας έχει στη διάθεσή της, πολλά εκ των οποίων είναι αναρτηµένα στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Ενώ ρητώς αρνούµαστε ότι τόσο στο δηµοσίευµα της 2/11/2018 όσο και στο προηγούµενο της 11/10/2018 ισχυριστήκαµε ότι η Planet απέγραψε στο Αρχαιολογικό Κτηµατολόγιο τα µνηµεία που «µεταβιβάστηκαν» στο Υπερταµείο και στη συνέχεια ως σύµβουλος του Υπερταµείου τα γνωστοποίησε σε αυτό για να λάβει χώρα η «µεταβίβασή» τους, ούτε ότι «απασχολήθηκε στην καταγραφή αρχαιολογικών χώρων και µουσείων». Ούτε, πολλώ µάλλον, ισχυριστήκαµε ότι η Planet «είναι ο αυτουργός ενός τόσο προκλητικού λάθους».

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ