αυτοκίνητο, πάρκινγκ

Έρχεται το «έξυπνο» πάρκινγκ - Θα βρίσκει και θα κρατάει θέση!

Τελευταία Ενημέρωση
Οι οδηγοί θα ενηµερώνονται σε πραγµατικό χρόνο για τις διαθέσιµες θέσεις, ενώ θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη ώστε να σταθµεύουν απρόσκοπτα τα άτοµα µε αναπηρία

Τη δηµιουργία ενός νέου συστήµατος «έξυπνης» ελεγχόµενης στάθµευσης, η οποία θα υποστηρίζεται από εφαρµογές που θα ενηµερώνουν τους οδηγούς σε πραγµατικό χρόνο για τις κενές θέσεις και θα τους κατευθύνουν σε αυτές, ενώ παράλληλα θα είναι συνδεδεµένα µε τους φορείς αστυνόµευσης ώστε να «προφυλάσσουν» τις θέσεις των ΑµεΑ από το παράνοµο παρκάρισµα έχει ως στόχο το νέο έργο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η διαβούλευση για το οποίο ολοκληρώθηκε χθες στον ιστότοπο www. promitheus.gov.gr.

Το σύστηµα που θα διαµορφωθεί θα βασίζεται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και συγκεκριµένα σε λύσεις που θα χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο των πραγµάτων (Internet of Things) στις έξυπνες εφαρµογές σε κινητά τηλέφωνα και στους εναλλακτικούς µηχανισµούς πληρωµών.

Πιλοτική εφαρµογή

Θα εφαρµοστεί πιλοτικά για τουλάχιστον 20.000 θέσεις στάθµευσης σε δήµους σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες συγκοινωνιακές µελέτες ώστε να έχει προκύψει ο διαθέσιµος αριθµός θέσεων στάθµευσης. Η ανίχνευση της κατάστασης των θέσεων στάθµευσης θα πραγµατοποιείται από εξειδικευµένους αισθητήρες που θα τοποθετηθούν στο οδόστρωµα ή/και από οπτικούς αισθητήρες.

Ο κάθε δήµος θα µπορεί να εποπτεύει τις θέσεις στάθµευσης που είναι διαθέσιµες ή όπου απαγορεύεται η στάθµευση, ενώ θα αποφασίζει για την ανάπτυξη συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης είτε µε πληρωµή είτε µε µέγιστο χρονικό όριο στάθµευσης. Στόχος του προγράµµατος είναι η συνδροµή στην επίλυση της καθηµερινής αναζήτησης θέσης στάθµευσης κυρίως στις µεγάλες πόλεις, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς επιβαρυντικούς παράγοντες του κυκλοφοριακού.

Διεθνείς συγκοινωνιακές έρευνες καταδεικνύουν ότι το 30% της κυκλοφοριακής συµφόρησης οφείλεται στους οδηγούς που αναζητούν θέση στάθµευσης µε συνέπεια τον εκνευρισµό, τη σπάταλη καύσιµων και χρόνου, τη ρύπανση και την ηχορύπανση του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα οι ανάγκες των πολιτών για θέσεις στάθµευσης είναι συνεχώς αυξανόµενες, ενώ η έλλειψη ελεύθερων θέσεων σε συνδυασµό µε την ελλιπή αστυνόµευση συχνά δηµιουργούν τις «ιδανικές» συνθήκες για την παράνοµη στάθµευση.

Το έργο που σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής έχει εκτιµώµενο προϋπολογισµό 20 εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ και διάστηµα υλοποίησης τριάντα µηνών και θα περιλαµβάνει:

  1. Τεχνολογία Geo-Location: Ο οδηγός θα βρίσκει θέση στάθµευσης µέσω smartphone. 
  2. Εφαρµογή PDA: Ο δηµοτικός αστυνοµικός λαµβάνει στο PDA του αυτόµατα εντολές για παράνοµη στάθµευση, για την περιοχή επέµβασής του και µόνο, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται οι µετακινήσεις του.
  3. Εφαρµογές για smartphone: ∆ίαυλος επικοινωνίας µεταξύ του εµπορικού κόσµου της περιοχής και οδηγών-επισκεπτών που θα δίνει πληροφορίες για προσφορές, νέες αφίξεις προϊόντων κ.λπ., χωρίς χρέωση.
  4. Ευελιξία πληρωµών: Πληρωµή µε πολλούς εναλλακτικούς τρόπους (ξυστή κάρτα, αγορά προπληρωµένου χρόνου στάθµευσης, χρήση κινητού, µέσω SMS ή εφαρµογών πληρωµής για smartphone, φωνητικής πύλης IVR).
  5. Αισθητήρες στάθµευσης: Αισθητήρες στάθµευσης που ελέγχουν τη θέση στάθµευσης και µπορούν να τοποθετηθούν στο οδόστρωµα ή στο πεζοδρόµιο και θα λειτουργούν µε µπαταρία.
  6. Τεχνολογία Loyalty Scheme: Το σύστηµα θα προβλέπει ενέργειες επιβράβευσης για όσους το χρησιµοποιούν συχνά, ενισχύοντας τη σχέση του δήµου µε τους πολίτες αλλά και την εικόνα του συστήµατος σε νέους χρήστες.

Οι µόνιµοι κάτοικοι

Το σύστηµα θα περιλαµβάνει ειδικές προδιαγραφές τόσο για τους µόνιµους κατοίκους όσο και για τους ευάλωτους χρήστες, όπως είναι τα άτοµα µειωµένης κινητικότητας. Ειδικά για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, το σύστηµα θα φροντίζει για τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας των θέσεων στάθµευσης µε ειδικούς αισθητήρες. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα δίνει τη δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης των ειδικών οµάδων χρηστών (µόνιµοι κάτοικοι περιοχής, ΑµεΑ, δικαιούχοι ειδικών τιµολογίων κ.λπ.).

Η επιτήρηση των ειδικών θέσεων αλλά και όσων απευθύνονται σε µόνιµους κατοίκους θα γίνεται µε συσκευή ελέγχου. Οι δικαιούχοι θα είναι εφοδιασµένοι µε ειδική κάρτα ή σήµα µόνιµου κατοίκου µε barcode ή RFID που θα εκδίδεται από τον δήµο, ενώ ο έλεγχος της κάρτας θα γίνεται αυτόµατα και θα υπάρχει σχετική ενηµέρωση του κέντρου ελέγχου της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, καθώς επίσης και προβολή των παραβάσεων σε ψηφιακό χάρτη.

Βάσει των διεθνών προδιαγραφών, το σύστηµα θα µπορεί να ανιχνεύει σε πραγµατικό χρόνο την κατάσταση µιας θέσης στάθµευσης που βρίσκεται είτε στον δρόµο είτε σε εξωτερικό, ανοικτό χώρο είτε µε τη χρήση αισθητήρα είτε µε τη χρήση τεχνολογιών οπτικών αισθητήρων (αφορά και τις περιπτώσεις αποτροπής στάθµευσης σε διασταυρώσεις και γενικά σε σηµεία όπου απαγορεύονται η στάση και η στάθµευση).

Μοναδική αρίθµηση

Θα υπάρχει είτε µοναδική αρίθµηση της κάθε θέσης ή αρίθµηση ενός τοµέα του Ελεγχόµενου Συστήµατος Στάθµευσης που περιλαµβάνει έναν περιορισµένο αριθµό θέσεων στάθµευσης. Τα δεδοµένα θα συγκεντρώνονται και θα αποθηκεύονται σε µια κεντρική εφαρµογή, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα υπολογισµού της εισόδου και αποχώρησης ενός µεµονωµένου οχήµατος από µια θέση στάθµευσης και των ελεύθερων θέσεων σε πραγµατικό χρόνο.

Παράλληλα θα αναπτυχθεί εφαρµογή κινητών τηλέφωνων, η οποία θα επιτρέπει την απεικόνιση σε χάρτη των διαθέσιµων θέσεων στάθµευσης. Επίσης η πλατφόρµα «έξυπνης πόλης» σχεδιάζεται να υποστηρίζει τον εξ αποστάσεως έλεγχο του παρόδιου ηλεκτροφωτισµού αλλά και των δεδοµένων σχετικά µε τη διαχείριση της καθαριότητας (π.χ. µέσω αισθητήρων σε κάδους απορριµµάτων) και απορριµµατοφόρων.

Μέριμνα για τα ΑμεΑ

Τα ελεγκτικά όργανα θα ενηµερώνονται για σχετικές παραβάσεις σε θέσεις ειδικές για άτοµα µειωµένης κινητικότητας και θα εκδίδουν πράξεις βεβαίωσης παράβασης. Επίσης, εφαρµογή για φορητές συσκευές θα επιτρέπει στους οδηγούς να δηλώνουν την έναρξη/λήξη της στάθµευσής τους.

Σήμα στους ελεγκτές

Ο δηµοτικός αστυνοµικός λαµβάνει στο PDA του αυτόµατα εντολές για παράνοµη στάθµευση, για την περιοχή επέµβασής του και µόνο, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται οι µετακινήσεις του. Προβλέπεται µάλιστα η δυνατότητα γρήγορης έκδοσης κλήσης σε περίπτωση παράβασης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ