Το χρονοδιάγραµµα για 3.200 µόνιµες προσλήψεις
(Eurokinissi/αρχείο)

Το χρονοδιάγραµµα για 3.200 µόνιµες προσλήψεις

Τελευταία Ενημέρωση
Μέχρι τέλος του µήνα οι δήµοι µπορούν να υποβάλουν νέα οργανογράµµατα - Πώς εξασφαλίζεται ο διορισµός των ήδη εργαζοµένων στο πρόγραµµα

Αποφασιστικό βήµα για τις 3.200 προσλήψεις µόνιµων υπαλλήλων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» πραγµατοποιείται µέσα στην τρέχουσα εβδοµάδα, καθώς δεκάδες δήµοι, στους οποίους παρέχονται εδώ και χρόνια οι σχετικές υπηρεσίες σε ηλικιωµένους, προχωρούν σε σύσταση νέου οργανογράµµατος προκειµένου να δηµιουργήσουν θέσεις προσωπικού µε βάση τις ήδη υπάρχουσες εποχικές, αλλά αυξηµένες κατά 7%.

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του γενικού γραµµατέα Εσωτερικών Κ. Πουλάκη στις 24 Ιανουαρίου 2019 παρέχονται πρόσθετες οδηγίες και καλούνται όλοι οι δήµοι να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις προκειµένου να προχωρήσει απρόσκοπτα ο διορισµός όσων υποβάλουν αίτηση στην προκήρυξη που θα δηµοσιευθεί από το ΑΣΕΠ για την οποία έχει προβλεφθεί και παρέκκλιση από τους περιορισµούς της προεκλογικής περιόδου. Υπενθυµίζεται ότι η προκήρυξη θα βασιστεί στις ρυθµίσεις του νόµου 4583/2018 (άρθρο 91) που δηµοσιεύθηκε στις 18-12-2018 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Εκεί προβλέπεται «η ένταξη του Προγράµµατος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές µονάδες των δήµων και η στελέχωση αυτών µε µόνιµο προσωπικό, που: α) είτε άµεσα είτε µέσω νοµικών τους προσώπων συµβλήθηκαν, το έτος 2011, µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ), για την παροχή υπηρεσιών του Προγράµµατος “Βοήθεια στο Σπίτι” και β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απασχολούν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράµµατος, µε ενεργές συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου που έχουν παραταθεί µέχρι τις 31.12.2019».

Οι δήμοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μπορούν μέχρι τις 31/1/2019 να υποβάλλουν προς έγκριση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις («κρατικές περιφέρειες») αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

Στο νέο οργανόγραμμα συστήνουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού που ήδη απασχολούν. Προστίθενται θέσεις σε ποσοστό 7% σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του κάθε δήμου, αλλά πάντως συναφείς με την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ο Δήμος Αθηναίων, που αυξάνει τις θέσεις από 14 σε 15. Μέχρι τις 28/2/2019, ο συντονιστής της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, με πράξη του που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι μετά την 1η Μαρτίου 2019 ξεκινά το τελευταίο εξάμηνο για τις θητείες των σημερινών δημάρχων (όσοι εκλεγούν θα αναλάβουν από 1ης Σεπτεμβρίου 2019) στη διάρκεια του οποίου απαγορεύονται τροποποιήσεις στα οργανογράμματα. Πάντως, στον νόμο 4583 προβλέπεται εξαίρεση από τη συγκεκριμένη εξάμηνη απαγόρευση, αλλά για να ισχύσει θα πρέπει η αλλαγή στο οργανόγραμμα να αφορά μόνο θέσεις για το «Βοήθεια στο Σπίτι».

Τέλος έως τις 10 Μαρτίου, δηλαδή δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση του νέου οργανογράμματος, κάθε δήμος υποβάλλει αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού. Τα αιτήματα αυτά συγκεντρώνει το ΑΣΕΠ που εκδίδει τη σχετική προκήρυξη.

Oι ειδικότητες

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του γ.γ. Εσωτερικών, με τις υπουργικές αποφάσεις που ρύθμισαν τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», από την έναρξή του μέχρι σήμερα, παρασχέθηκε η δυνατότητα στους φορείς να απασχολούν προσωπικό (με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου) µε τις ειδικότητες:

  • Κοινωνικού Λειτουργού (πτυχιούχου ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άδεια άσκησης επαγγέλματος)
  • Ψυχολόγου ΑΕΙ ή πτυχιούχου ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης
  • Νοσηλευτή, µε άδεια άσκησης επαγγέλματος και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ (πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ) ή Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής µε άδεια άσκησης επαγγέλματος)
  • Επισκέπτη Υγείας (ΤΕΙ).

Στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων που προαναφέραμε, όπως καταγράφεται στην εισήγηση που συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Ιανουαρίου 2019, υπηρετούν σήμερα 14 υπάλληλοι και αναλυτικά:

  • 2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • 1 ΠΕ Κοινωνιολόγων
  • 2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • 5 ΔΕ Νοσηλευτών
  • 4 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών. 

Με βάση την εισήγηση, προτείνεται η προσθήκη μίας θέσης ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, οπότε το σύνολο του προσωπικού γίνεται 15 άτομα.

Προκειμένου να μην προκύψει κώλυμα με την προεκλογική περίοδο αλλά και να προσληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους ήδη εργαζόμενους εποχικούς στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στον νόμο 4583/2018 έχουν ψηφισθεί μια σειρά από παρεκκλίσεις σε ισχύοντες νόμους. Ετσι δεν ισχύουν: 

Η απαγόρευση έκδοσης πράξεων διορισμού, πρόσληψης και οποιαδήποτε μεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης στοδιάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Η διακοπή κάθε υπηρεσιακής μεταβολής που είχε κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών.

Οι διορισμοί προσωπικού δήμων στο χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργειά των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης (δηλαδή από τις 26/4/19) και έως την ημέρα που θα αναλάβουν οι νέες διοικήσεις (1/9/19).

Η υποχρέωση βάσει του νόμου 2643/98 για υποχρεωτική κάλυψη ποσοστού 5-10% των θέσεων απόπολυτέκνους, αναπήρους, Εθνική Αντίσταση και παλιννοστούντες Ποντίους.

Η υπερμοριοδότηση με 17 μόρια ανά μήνα για όσους διαθέτουνεμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον εργάζονται χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4583 σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους δήμους ή σε νομικά πρόσωπα των δήμων. Τα 17 μόρια ανά μήνα υπολογίζονται για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες.

Η ειδική εμπειρία που έχουν όσοι εργάζονται χωρίς διακοπή στο πρόγραμμα προτάσσεται ακόμη και της εντοπιότητας που μπορεί να διαθέτουν άλλοι υποψήφιοι.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ