σπίτι, ακίνητα

Εξοικονομώ κατ' οίκον για 20.000 νοικοκυριά

Τελευταία Ενημέρωση
Το υπουργείο Ενέργειας αναµένεται να δηµοσιεύσει πριν από το Πάσχα τον οδηγό εφαρµογής του νέου προγράµµατος για την ενεργειακή αναβάθµιση χιλιάδων κατοικιών σε όλη την Ελλάδα, µε συνολικό προϋπολογισµό 250 εκατ. ευρώ

Την προκήρυξη µέσα στον Απρίλιο, νέου προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» για την ενεργειακή αναβάθµιση 20.000 κατοικιών σε όλη την Ελλάδα σχεδιάζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Το πρόγραµµα θα προκηρυχθεί µόλις υπάρξει συµφωνία µε τις τράπεζες, οι οποίες θα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία. Πρόκειται µάλιστα τις επόµενες ηµέρες να υπάρξει συνάντηση του κ. Σταθάκη µε τη διοίκηση της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών για τη διευθέτηση λεπτοµερειών ως προς το πρόγραµµα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το υπουργείο Ενέργειας πρόκειται πριν από το Πάσχα να δηµοσιεύσει τον οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος, µε προϋπολογισµό 250 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή σε κάθε νοικοκυριό που θα λάβει µέρος θα του αναλογεί ποσό επιχορήγησης λίγο πάνω από 10.000 ευρώ για την εκτέλεση επιλέξιµων εργασιών που θα προσδιορίζονται σαφώς και δεσµευτικά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής δεν θα διαφοροποιούνται σηµαντικά σε σχέση µε το «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ», το οποίο ξεκίνησε να «τρέχει» σταδιακά από τον Μάρτιο του 2018 ανά οµάδα περιφερειών και σήµερα βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης. Επίσης, θα χρησιµοποιηθεί και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρµα που λειτούργησε και πέρυσι για την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής. Η µεγάλη συµµετοχή που είχε δηµιουργήσει προβλήµατα στη λειτουργία της πλατφόρµας έχει τώρα προβλεφθεί. Και σε αυτό το πρόγραµµα το ύψος της επιχορήγησης των συνολικών δαπανών θα κυµαίνεται µέχρι το ποσοστό του 70%, ανάλογα µε τα εισοδήµατα του αιτούντος. Θα υπάρχουν και πάλι επτά εισοδηµατικές κατηγορίες. Το υπόλοιπο, πέραν της επιδότησης, ποσό θα καλύπτεται είτε µε ίδια κεφάλαια είτε µε τη σύναψη δανείου, στο οποίο το επιτόκιο µελετάται να είναι επιδοτούµενο κατά 100%. Οι παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται είναι τέσσερις:

 • Αντικατάσταση κουφωµάτων.
 • Τοποθέτηση ή αναβάθµιση θερµοµόνωσης.
 • Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης ή ψύξης.
 • Σύστηµα ζεστού νερού χρήσης µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.

Οι επιλέξιµες για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα κατοικίες είναι η µονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το µεµονωµένο διαµέρισµα. Επισηµαίνεται ότι σε καµία περίπτωση δεν είναι επιλέξιµες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιµοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστηµαστο ισόγειο κτιρίου). Θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία, να υφίσταται νόµιµα, να έχει καταταχθεί βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία ίση ή χαµηλότερη της «Δ» και να µην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ενεργειακός επιθεωρητής

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο έλεγχος από ενεργειακό επιθεωρητή, η επιλογή του οποίου θα γίνεται από το σχετικό µητρώο που έχει συσταθεί. Ο ενεργειακός επιθεωρητής καθορίζει τις απαιτούµενες οικοδοµικές εργασίες προκειµένου το οίκηµα να αναβαθµιστεί όσον αφορά την ενεργειακή απόδοσή του. Πριν από την υποβολή της αίτησης ο επιθεωρητής θα πρέπει να καταγράψει τις αναγκαίες παρεµβάσεις, εκδίδοντας το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων, οι ωφελούµενοι απευθύνονται εκ νέου στον ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). Βάσει αυτού και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου καταβάλλονται στους δικαιούχους τα ωφελήµατα του προγράµµατος. Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συµβούλου έργου, καθώς και τυχόν δαπάνες µελετών καλύπτονται από το πρόγραµµα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράµµατος.

untitled.png

Προκαταβολή

Οσοι επιλεγούν για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα έχουν τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής εφόσον έχουν πάρει δάνειο. Εκταµιεύεται το 70% του συνολικού ποσού. Εκείνοι που θα επιλέξουν να καλύψουν οι ίδιοι, µε δικά τους κεφάλαια, τη διαφορά από το ποσό επιδότησης µέχρι το τελικό ύψος των δαπανών µπορεί να πάρουν προκαταβολή. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί κατάθεση ιδίων κεφαλαίων, µόνο όµως µέσω τραπεζικού συστήµατος, στον προµηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραμμα έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιµη κατοικία και πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια της κατηγορίας στην οποία υπάγονται. Με βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες και µε άξονα τα όσα ίσχυαν κατά το «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ», τα εισοδηµατικά κριτήρια διακρίνονται σε επτά κατηγορίες.

Οσο χαµηλότερο είναι το εισόδηµα, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης, το οποίο ανέρχεται έως και στο 70%. Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών µε παιδιά (5% για κάθε ανήλικο µέλος, έως και δύο παιδιά) και νοικοκυριών µε χαµηλά εισοδήµατα. Η 7η και τελευταία κατηγορία, αν και δεν µπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραµµα µέσω της λήψης άτοκου δανείου. Η συγκεκριµένη περιλαµβάνει τα νοικοκυριά µε ατοµικό εισόδηµα από 35.000 έως 40.000 ευρώ και οικογενειακό από 45.000 έως και 50.000 ευρώ. Η πρώτη -η χαµηλότερηκατηγορία αφορά στις οικογένειες µε ατοµικό εισόδηµα έως 10.000 ευρώ και µε οικογενειακό έως 20.000 ευρώ. Να σηµειωθεί ότι στο προηγούµενο «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ» το ανώτατο ποσό των δαπανών που µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί ανερχόταν σε 25.000 ευρώ. Στο πρόγραµµα που πρόκειται να προκηρυχθεί δεν έχει γίνει µέχρι στιγµής γνωστό το ανώτατο ποσό. Επιφύλαξη πρέπει να υπάρχει και σε ό,τι αφορά τα εισοδηµατικά κριτήρια, καθώς µέχρι να βγει ο οδηγός του προγράµµατος δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθούν.

Βήμα βήμα η υποβολή της αίτησης

 1. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρµα https://exoikonomisi.ypen.gr.
 2. Γίνεται διασταύρωση των στοιχείων από το Τaxisnet και µόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση µπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόµενο στάδιο. Η οριστική υποβολή της αίτησης πραγµατοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόµενο.
 3. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόµενος καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστηµα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεµβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει µετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων. Επισυνάπτονται και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
 4. Το πληροφοριακό σύστηµα ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία. Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να την υποβάλει λαµβάνοντας στη συνέχεια µοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθµό πρωτοκόλλου.Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται για τον επιλέξιµο προϋπολογισµό, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιµο κόστος των παρεµβάσεων, του σύµβουλου έργου, τυχόν µελετών, καθώς και των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. Το ποσό δεσµεύεται µε την υποβολή της αίτησης για χρονικό διάστηµα 130 ηµερών, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να «θέσει» την αίτηση σε κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου.
 5. Ο ενδιαφερόµενος, εφόσον επιθυµεί τη λήψη δανείου, επιλέγει την τράπεζα που θέλει για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας. Ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 30 ηµέρες.
 6. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα εκδίδονται αποφάσεις για την υπαγωγή ή απόρριψη των αιτήσεων κ.λπ.
 7. Ο ωφελούµενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συµµετοχής του στο πρόγραµµα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα εντός διαστήµατος δύο µηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Αν έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύµβασης από τον ωφελούµενο πραγµατοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος.
 8. Οι προµηθευτές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα καταχωρίζουν τα στοιχεία τους στο σύστηµα ώστε να ενεργοποιηθούν τα ΑΦΜ τους. Με την υπογραφή της δανειακής σύµβασης υπάρχει δυνατότητα εκταµίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου. Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί η λήψη δανείου, δύναται να δοθεί προκαταβολή µε κατάθεση ιδίων κεφαλαίων, µόνο όµως µέσω τραπεζικού συστήµατος, στον προµηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων.
 9. Υλοποίηση παρεµβάσεων.
 10. ∆εύτερη ενεργειακή επιθεώρηση. Εκδοση δεύτερου πιστοποιητικού (Β’ ΠΕΑ).
 11. Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ ο ωφελούµενος ή ο σύµβουλος έργου καταχωρίζει στο σύστηµα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεµβάσεων.
 12. Ο ωφελούµενος καταχωρίζει τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράµµατος στο πληροφοριακό σύστηµα, επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά. Ο ωφελούµενος ενηµερώνεται για τον τελικό συνολικό επιλέξιµο προϋπολογισµό, καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προµηθευτές, στην περίπτωση που το άθροισµα των υποβαλλόµενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιµο προϋπολογισµό ή και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράµµατος.
 13. Οταν καταβληθούν τα ίδια κεφάλαια για την εξόφληση των δαπανών, ενηµερώνεται η τράπεζα ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταµίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών και την καταβολή στον ωφελούµενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφληµένα παραστατικά δαπάνης.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ