Πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών στα σχολεία ειδικής αγωγής
Φωτογραφία αρχείου (Eurokinissi)

Πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών στα σχολεία ειδικής αγωγής

Τελευταία Ενημέρωση
Από 8 έως 24 Μαΐου οι ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Ειδικής Αγωγής, ενώ τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τις 2 έως τις 30 Μαΐου

Το καλύτερο δώρο Πάσχα πήραν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι περιµένουν να διοριστούν σε µόνιµες θέσεις Ειδικής Αγωγής στα δηµόσια σχολεία.

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε τη σχετική προκήρυξη για την πρόσληψη 4.500 ατόµων, µε την οποία καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις συµµετοχής τους, στο διάστηµα από 8 έως 24 Μαΐου, ενώ η υποβολή των δικαιολογητικών µπορεί να γίνει από τις 2 έως τις 30 Μαΐου. Η προκήρυξη αφορά µόνο στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και θα ακολουθήσει προκήρυξη για το ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών στο «Εθνος», ο αριθµός των αιτήσεων µόνο από την πλευρά δασκάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών αναµένεται να ξεπεράσει τις 40.000 και αναµένεται να εκτοξευθεί όταν εκδηλώσει ενδιαφέρον το ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

Η πρόσκληση αφορά τη διαδικασία κατάταξης µε σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα.

'Εντυπη

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών την οποία συµπληρώνει ο υποψήφιος και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, σε ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Στην πολυσέλιδη προκήρυξη του ΑΣΕΠ παρέχονται όλες οι λεπτοµέρειες για τους υποψήφιους οι οποίες πρέπει να µελετηθούν προσεκτικά καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη.

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούµενα προσόντα διορισµού-συµµετοχής, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης (πίνακας Β’ - εκπαιδευτικών ΕΑΕ και Επικουρικός εκπαιδευτικών ΕΑΕ) κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των σχετικών κριτηρίων.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων στον συνολικό βαθµό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες µονάδες:

Στα κοινωνικά κριτήρια, και αν και αυτές συµπίπτουν, ο υποψήφιος που έχει περισσότερες µονάδες στο κριτήριο αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαµος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα έτη, ή τέκνου.

Στα ακαδηµαϊκά κριτήρια, και αν και αυτές συµπίπτουν, ο υποψήφιος µε τον µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου.

Στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια, διενεργείται από το ΑΣΕΠ κλήρωση µεταξύ των υποψηφίων που ισοβάθµησαν. Αν οι λειτουργικές ανάγκες της ΕΑΕ δεν καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγµένοι στον αξιολογικό πίνακα Β’, µπορεί να προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικό αξιολογικό πίνακα.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά µε τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι µε την αίτηση συµµετοχής τους στη διαδικασία κατάταξης µε σειρά προτεραιότητας, για τον διορισµό τους ως µονίµων ή και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, υποβάλλονται στις οικείες ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ευκρινή φωτοαντίγραφα

Τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται αρµοδίως σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ηµεροµηνία, η χρονολογία και ο βαθµός κτήσης του πτυχίου.

Αν δεν αναγράφεται η ηµεροµηνία και η χρονολογία κτήσης, απαιτείται συµπληρωµατική βεβαίωση κτήσης και βαθµού πτυχίου από το πανεπιστήµιο ή το ΤΕΙ. Σε περίπτωση που εκκρεµεί η ορκωµοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί βεβαίωση κτήσης από το πανεπιστήµιο ή το ΤΕΙ στην οποία να αναφέρεται η ηµεροµηνία κτήσης και ο βαθµός του πτυχίου.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και οι πίνακες αξιολόγησης

Ο κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής και διορισμού, βαθμολογείται με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων. Το ΑΣΕΠ καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Παιδείας.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων καταρτίζονται από την Κεντρική Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας, και καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Παιδείας.

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών. Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (eΠαράβολο).

Μάλιστα, προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος, με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ». Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμό του μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης υποψηφίων.

Υστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Β και επικουρικός) οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πίνακες θα ισχύσουν για τα τρία σχολικά έτη που θα ακολουθήσουν τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων. Κατά τη διάρκεια της ισχύος των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν σε αυτούς μπορεί:

  • να διορίζονται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
  • να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ GEORGE FLOYD

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ