υπολογιστής
Copyright: Pixabay

Κορονοϊός: Πώς θα γίνεi ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση και παροχή εξουσιοδότησης μέσω του gov.gr

Τελευταία Ενημέρωση
Αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης κάθε υπηρεσία του Δημοσίου που ψηφιοποιείται. Στόχος το Δημόσιο να αποκτήσει ενιαίο πρόσωπο

Χωρις επικύρωση από κάποια υπηρεσία αλλά και χωρίς εκτύπωση θα μπορούν οι πολίτες να στέλνουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και τις εξουσιοδοτήσεις που λαμβάνουν από τη νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr, η οποία εγκαινιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Επιπλέον στο εξής κάθε υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία θα ψηφιοποιείται, θα παρέχεται αποκλειστικά από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, όπως επισημαίνεται στις διευκρινιστικές εγκυκλίους που εξέδωσε σήμερα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβερνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, η πρώτη εγκύκλιος αναφέρεται στην υποχρεωτικότητα παροχής όλων των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου μέσω του gov.gr με ενιαίο σχεδιασμό, ενώ με τη δεύτερη παρέχονται σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες και τους δημόσιους φορείς για τις εξουσιοδοτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις που εκδίδονται μέσω της Πύλης.

Στο εξής κάθε υπηρεσία του Δημοσίου που ψηφιοποιείται θα παρέχεται αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Επιπλέον, προβλέπεται ανασχεδιασμός όλων των ήδη υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών που εντάχθηκαν στο gov.gr, ώστε να ανταποκρίνονται και αυτές στις προδιαγραφές του. Έτσι, όλες οι νέες υπηρεσίες θα έχουν ενιαίο σχεδιασμό και φιλοσοφία, διευκολύνοντας τους πολίτες οι οποίοι δεν θα χρειάζεται να αναζητούν οδηγίες χρήσης κάθε επιμέρους πλατφόρμας.

Με τη δεύτερη εγκύκλιο ρυθμίζονται οι διαδικασίες έκδοσης, αποστολής, ελέγχου και αποδοχής των εξουσιοδοτήσεων και των υπεύθυνων δηλώσεων του gov.gr. Αναλυτικά, παρέχονται οδηγίες προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι δεν απαιτείται καμία επικύρωση των εγγράφου που εκδίδονται μέσω του gov.gr. Οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να στέλνουν απευθείας τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση στην αρμόδια υπηρεσία που την ζητά, χωρίς να χρειάζεται εκτύπωση.

Επιπλέον, δίνονται λεπτομερείς οδηγίες προς τους δημόσιους φορείς αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας των εγγράφων αυτών μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης και του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού που φέρει κάθε έγγραφο, ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα άσκοπων αμφισβητήσεων.

Το υπουργείο ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η διαδικασία βήμα - βήμα

Αναλυτικά βάσει των προβέψεων της εγκυκλίου ορίζεται ότι δικαίωμα χρήσης της ΕΨΠ έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή με την ιδιότητα νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου (χρήστης), ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης τρίτου προσώπου που θα ορίζεται από το χρήστη ρητά στο σώμα του εγγράφου και δύναται να εκδίδει έγγραφα, όπως υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση και αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η δυνατότητα έκδοσης των ανωτέρω εγγράφων παρέχεται μέσα από αντίστοιχες υπηρεσίες-ηλεκτρονικές εφαρμογές που λειτουργούν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη.

Αυθεντικοποίηση χρηστών της ΕΨΠ

Για την πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Στον ιστότοπο της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ο χρήστης επιλέγει μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) Υπεύθυνη δήλωση, β) Εξουσιοδότηση, γ) Αίτηση. Στη συνέχεια, το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στο περιβάλλον της ΓΓΠΣΔΔ, προκειμένου να λάβει χώρα η αυθεντικοποίηση του χρήστη, δηλαδή η επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητάς του, με χρήση των διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί taxisnet).

Διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης (e-dilosi)

  • Ενέργειες πολιτών

Αφού ολοκληρωθεί η αυθεντικοποίηση, ο χρήστης προβαίνει στην επιλογή του επιθυμητού μεταξύ των προσυμπληρωμένων προτύπων ή του γενικού προτύπου με ελεύθερο κείμενο. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην υπεύθυνη δήλωση. Στην περίπτωση που στο επιλεγέν πρότυπο δεν εμφανίζονται προσυμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του χρήστη,τα κενά πεδία συμπληρώνονται από τον ίδιο τον χρήστη. Τέλος, ο χρήστης συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση με βάση το πρότυπο που επέλεξε.

Ο χρήστης, αφού προβεί σε επισκόπηση της συνταχθείσας υπεύθυνης δήλωσής του, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία συναίνεσης/αποδοχής του περιεχομένου της. Η διαδικασία αυτή διενεργείται μέσω της αποστολής από το σύστημα ενός μοναδικού κωδικού, που του αποστέλλεται με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναίνεσης/αποδοχής, ολοκληρώνεται η έκδοση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, η οποία, πλέον, φέρει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και την ηλεκτρονική σφραγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα.

Ο χρήστης μπορεί είτε να αποθηκεύσει τοπικά στον υπολογιστή του το αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης ή να επιλέξει να του σταλεί ο υπερσύνδεσμος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms).

Η αναγραφόμενη στην ηλεκτρονική σφραγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ημερομηνία αντιστοιχεί και λογίζεται ως ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της.

Στο σημείο αυτό, ο χρήστης έχει τις εξής δυνατότητες:

  • Είτε αποστέλλει τον υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της συνταχθείσας ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσής του στον φορέα-λήπτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email)
  • ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms),
  • είτε ενημερώνει τηλεφωνικά τον φορέα-λήπτη για τον ως άνω αναγνωριστικό αριθμό
  • είτε εκτυπώνει την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωσή του, με σκοπό να την προσκομίσει στον φορέα-λήπτη. Συνιστάται, πάντως, να μην ακολουθείται η εκτύπωση παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται επικύρωση της εκτυπωμένης υπεύθυνης δήλωσης ούτε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του χρήστη, καθώς η διαδικασία της αυθεντικοποίησης ισοδυναμεί με τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

  • Ενέργειες δημοσίων φορέων

Ο φορέας-λήπτης της υπεύθυνης δήλωσης υποχρεούται να αποδέχεται την κατά τα ανωτέρω εκδοθείσα υπεύθυνη δήλωση σε μία από τις ανωτέρω περιγραφείσες μορφές.

Στην περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να αποστείλει ηλεκτρονικά την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος του φορέα-λήπτη θα λάβει ένα email ή ένα sms με έναν υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης. Μέσω του υπερσυνδέσμου, ο υπάλληλος του φορέα-λήπτη μπορεί να αποκτήσει εικόνα της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Συγκεκριμένα, πατώντας τον υπερσύνδεσμο ο υπάλληλος μεταφέρεται στο περιβάλλον αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ, όπου καλείται να αυθεντικοποιηθεί με κωδικούς taxisnet. Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο υπάλληλος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης.

Επιπλέον, με τη χρήση του υπερσυνδέσμου κάνει ταυτόχρονα και επαλήθευση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης συγκρίνοντας τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης με αυτόν που έλαβε στο email ή με sms.

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος λαμβάνει την εκτυπωμένη υπεύθυνη δήλωση, έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης του gov.gr πληκτρολογώντας τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της υπεύθυνης δήλωσης.

Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος όταν εισέρχεται στην υπηρεσία επαλήθευσης μεταφέρεται στο περιβάλλον αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ, όπου καλείται να αυθεντικοποιηθεί με κωδικούς taxisnet.

Μετά την αυθεντικοποίησή του, μπορεί να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο και τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό της υπεύθυνης δήλωσης. Επισημαίνεται ότι ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης ενυπάρχει τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της υπεύθυνης δήλωσης.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε κάθε φορέα να δημιουργεί μέσω της εφαρμογής πρότυπα υπεύθυνης δήλωσης, διαμορφώνοντας το κείμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις υπηρεσιακές ανάγκες, με σκοπό την διευκόλυνση των πολιτών και την άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης ή της ταυτότητας του δηλούντα αυτής (άρνησης της αποδοχής υποβολής), η ΓΓΠΣΔΔ, υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της δήλωσης και να κοινοποιεί αυτά είτε στον δηλούντα είτε στον αποδέκτη της υπεύθυνης δήλωσης είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον. Για τον σκοπό αυτό, η ΓΓΠΣΔΔ τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά ετών.

Διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης.

  • Ενέργειες πολιτών

Αφού ολοκληρωθεί η αυθεντικοποίηση, ο χρήστης προβαίνει στην επιλογή του επιθυμητού μεταξύ των προσυμπληρωμένων προτύπων ή του γενικού προτύπου με ελεύθερο κείμενο. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση που στο επιλεγέν πρότυπο δεν εμφανίζονται προσυμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του χρήστη, τα κενά πεδία συμπληρώνονται από τον ίδιο. Τέλος, ο χρήστης συντάσσει την εξουσιοδότηση με βάση το πρότυπο που επέλεξε.

Ο χρήστης, αφού προβεί σε επισκόπηση της συνταχθείσας εξουσιοδότησής του, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία συναίνεσης/αποδοχής του περιεχομένου της. Η διαδικασία αυτή διενεργείται μέσω της αποστολής από το σύστημα ενός μοναδικού κωδικού, που του αποστέλλεται με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναίνεσης/αποδοχής, ολοκληρώνεται η έκδοση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, η οποία, πλέον φέρει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και μορφή QR code καθώς και την ηλεκτρονική σφραγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα.

Ο χρήστης μπορεί είτε να αποθηκεύσει τοπικά στον υπολογιστή του το αρχείο της εξουσιοδότησης ή να επιλέξει να του σταλεί ο υπερσύνδεσμος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms).Η αναγραφόμενη στην ηλεκτρονική σφραγίδα του πουργείου ημερομηνία αντιστοιχεί και λογίζεται ως ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο, ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της.

Στο σημείο αυτό, ο χρήστης έχει τις εξής δυνατότητες:

  • Αποστέλλει στον εξουσιοδοτούμενο τον υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης του μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms), είτε ενημερώνει τηλεφωνικά τον εξουσιοδοτούμενο για τον ως άνω αναγνωριστικό αριθμό είτε εκτυπώνει την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του, με σκοπό να την προσκομίσει στον εξουσιοδοτούμενο.
  • Αποστέλλει ηλεκτρονικά τον υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης του στον φορέα-λήπτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email),ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms), είτε ενημερώνει τηλεφωνικά τον φορέα-λήπτη ή εκτυπώνειτην ηλεκτρονική εξουσιoδότησή του, με σκοπό να την προσκομίσει στον φορέα-λήπτη. Ιδιαιτέρως συνιστάται να μην ακολουθείται η εκτύπωση παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας.

Τονίζεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση επικύρωση της εκτυπωμένης ξουσιοδότησης ούτε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του χρήστη, καθώς η αυθεντικοποίησή του ισοδυναμεί με τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Ενέργειες δημοσίων φορέων

Ο φορέας-λήπτης της εξουσιοδότησης υποχρεούται να αποδέχεται την κατά τα ανωτέρω εκδοθείσα εξουσιοδότηση σε μία από τις ανωτέρω περιγραφείσες μορφές.

Στην περίπτωση που ο χρήστης (εξουσιοδοτών ή εξουσιοδοτούμενος) αποφασίσει να αποστείλει ηλεκτρονικά την ως άνω εξουσιοδότηση, ο αρμόδιος υπάλληλος του φορέα-λήπτη θα λάβει ένα email ή ένα sms με έναν υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης. Μέσω του υπερσυνδέσμου, ο υπάλληλος του φορέα-λήπτη μπορεί να αποκτήσει εικόνα της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης.

Συγκεκριμένα, πατώντας τον υπερσύνδεσμο ο υπάλληλος μεταφέρεται στο περιβάλλον αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ, όπου καλείται να αυθεντικοποιηθεί με κωδικούς taxisnet. Μετά την αυθεντικοποίησή του, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο της

ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Επιπλέον, με τη χρήση του υπερσυνδέσμου κάνει ταυτόχρονα και επαλήθευση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης συγκρίνοντας τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης στο σώμα της εξουσιοδότησης με αυτόν που έλαβε στο email ή με sms.

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος λαμβάνει την εκτυπωμένη εξουσιοδότηση, ο αρμόδιος υπάλληλος του φορέα-λήπτη καθώς έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης του gov.gr πληκτρολογώντας τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της εξουσιοδότησης.

Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος όταν εισέρχεται στην υπηρεσία επαλήθευσης μεταφέρεται στο περιβάλλον αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ, όπου καλείται να αυθεντικοποιηθεί με κωδικούς taxisnet. Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο υπάλληλος μπορεί να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο και τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό της εξουσιοδότησης. Επισημαίνεται ότι ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης ενυπάρχει τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της εξουσιοδότησης.

  • Ανάκληση εξουσιοδότησης

Ο εξουσιοδοτών έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση οποτεδήποτε μέσα από την εφαρμογή.

Σημειώνεται η δυνατότητα κάθε φορέα να δημιουργεί μέσω της εφαρμογής πρότυπα εξουσιοδοτήσεων, διαμορφώνοντας το κείμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις υπηρεσιακές ανάγκες, με σκοπό την διευκόλυνση των πολιτών και την άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης ή της ταυτότητας του συντάκτη αυτής (άρνησης της αποδοχής υποβολής), η ΓΓΠΣΔΔ, υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της εξουσιοδότησης και να κοινοποιεί αυτά είτε στον εξουσιοδοτούντα είτε στον εξουσιοδοτούμενο είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον. Για τον σκοπό αυτό, η ΓΓΠΣΔΔ τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά ετών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ