Ενημέρωση για κορονοϊό
Τσιόδρας - Χαρδαλιάς/Eurokinissi

Συστήνεται «task force» για την οικονομία: Ποιος ο ρόλος Τσιόδρα - Χαρδαλιά

Τελευταία Ενημέρωση
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση για συναλλαγές, πληρωµές ∆ηµοσίου - ∆ΕΚΟ και εκθέσεις κινητικότητας από το ∆ιαδίκτυο, σύμφωνα με το Εθνος της Κυριακής

Μια «task force» - αποτελούµενη από κυβερνητικά στελέχη αλλά και ειδικούς, όπως ο Σωτήρης Τσιόδρας - θα αναλάβει την καθηµερινή παρακολούθηση όλων των πτυχών της πανδηµίας και θα εισηγείται κατά περίπτωση µέτρα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε περίπτωση που υπάρξουν εξάρσεις, είτε τοπικού είτε γενικότερου χαρακτήρα.

Η οµάδα αυτή θα καταγράφει σε καθηµερινή βάση όλους τους κρίσιµους υγειονοµικούς δείκτες αλλά και την οικονοµική δραστηριότητα, αφού βασικός στόχος, µετά την επιτυχηµένη πρώτη φάση της αντιµετώπισης της πανδηµίας, είναι η σταδιακή επάνοδος σε αναπτυξιακούς ρυθµούς.

Σύµφωνα µε τους κυβερνητικούς σχεδιασµούς, το άνοιγµα της αγοράς βήµα βήµα και η σταδιακή απελευθέρωση των µετακινήσεων θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση της οικονοµίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει δεύτερο κύµα έκθεσης των πολιτών στον κορονοϊό.

Ωστόσο, στην κυβέρνηση επεξεργάζονται αρκετά εναλλακτικά σενάρια, για τοπικού χαρακτήρα επαναφορά των περιοριστικών µέτρων, ώστε σε µια τέτοια περίπτωση να ελαχιστοποιηθούν, κατά το δυνατόν, οι αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία. Σύµφωνα µε το πλάνο του Μαξίµου, η «task force» θα ενηµερώνεται είτε σε καθηµερινή είτε σε εβδοµαδιαία βάση για τους δείκτες της οικονοµικής δραστηριότητας, προκειµένου να λαµβάνει υπόψη στις εισηγήσεις της προς τον πρωθυπουργό όλες τις παραµέτρους που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών.

Μάλιστα, προβλέπεται και η διεύρυνσή της, µε τη συµµετοχή στελεχών από τα οικονοµικά υπουργεία, ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστες λύσεις κατά περίπτωση. Στην οµάδα αυτή σηµαντικό ρόλο θα παίξει ο Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος σηκώνει ήδη το µεγαλύτερο βάρος από την πλευρά των ειδικών, αλλά και ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος κατάφερε να αναδείξει τον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας στην πρώτη, κρίσιµη φάση της αντιµετώπισης του ιού µε το «Μένουµε σπίτι».

Στοχευμένη επιβολή περιορισμών

Οπως τονίζουν στο «Εθνος της Κυριακής» κυβερνητικά στελέχη, η χάραξη της στρατηγικής για τη σταδιακή άρση των µέτρων εδράζεται στην παρακολούθηση και στη σωστή διαχείριση της πορείας της πανδηµίας στη χώρα. ∆εδοµένης της πρότερης εµπειρίας και της αποδεδειγµένης αποδοτικότητας των µέτρων περιορισµού, ένα ενδεχόµενο νέο εκθετικό κύµα κρουσµάτων, που θα εντοπίζεται είτε γεωγραφικά είτε στον γενικό πληθυσµό, µπορεί να απαιτήσει την εκ νέου στοχευµένη επιβολή κάποιων περιορισµών σε συγκεκριµένες περιοχές και δοµές.

Ο µικρός χρόνος αντίδρασης που απαιτείται υπό τέτοιες συνθήκες προϋποθέτει τη θέσπιση και λειτουργία ενός ευέλικτου και ολιγοµελούς οργάνου λήψης αποφάσεων, που θα ενεργεί άµεσα για την επιλεκτική επαναφορά µέτρων περιορισµού. Το όργανο αυτό θα αποκαλείται «Μηχανισµός Παρέµβασης».

Η λειτουργία του µηχανισµού θα διέπεται από τους ίδιους κανόνες που ισχύουν στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα. Θα υπάρχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη, ενώ τα µέλη του παράλληλα θα επεξεργάζονται ένα σταθερό θεσµοθετηµένο πλαίσιο κανόνων και οργάνωσης λειτουργίας, προκειµένου να αποκτήσει η Ελλάδα σταθερές δοµές και υπηρεσίες για την αντιµετώπιση της ίδιας ή οιασδήποτε άλλης παρόµοιας κρίσης στο µέλλον.

Ο «Μηχανισµός Παρέµβασης» θα έχει ως αντικείµενο την αξιολόγηση της πορείας της πανδηµίας στη χώρα µε βάση δύο κύριους άξονες: την πορεία εκτέλεσης των διαγνωστικών τεστ και την εξέλιξη της ιχνηλάτησης των επαφών των θετικών κρουσµάτων. Οι δύο αυτοί άξονες, σε συνδυασµό µε πρόσθετες παραµέτρους αναφορικά µε τη δυναµικότητα του ΕΣΥ και την κινητικότητα του πληθυσµού, τροφοδοτούν ένα µοντέλο πρόγνωσης που συνθέτει το σύνολο της πληροφορίας και δηµιουργεί έναν «µεικτό δείκτη επικινδυνότητας» για την πορεία της πανδηµίας, προβλέποντας κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος το σύστηµα υγείας να κορεστεί τις προσεχείς δύο µε τρεις εβδοµάδες.

Ο δείκτης αυτός θα λειτουργεί εντός συγκεκριµένων ορίων ανοχής των βασικών επιδηµιολογικών µεταβλητών (π.χ. Rt < 1) και θα ενηµερώνεται διαρκώς, µε τελικό στόχο να είναι προσαρµόσιµος και σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, η ιδιαιτερότητα και η πολυπλοκότητα των οποίων θα αντικατοπτρίζονται στην τιµή του, όπως για παράδειγµα στα νησιά.

Η τελική απόφαση

Τα µέλη του «Μηχανισµού Παρέµβασης», έχοντας πλέον ένα ευρύ πλαίσιο πληροφορίας, καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την επιβολή των κατάλληλων µέτρων προκειµένου να αποµειωθεί ο µεικτός δείκτης επικινδυνότητας και να αποφευχθεί µια ανεξέλεγκτη επιδηµιολογική έξαρση. Οι αποφάσεις αυτές ενδέχεται να είναι συγκεκριµένης κλίµακας και εύρους, ενώ για αποφάσεις που πιθανώς να επηρεάζουν σηµαντικά την κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας, µε σταθερή παράµετρο την επιδηµιολογική εξέλιξη, η οµάδα θα εισηγείται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι αυτός που θα λαµβάνει την τελική απόφαση.

Οπως προαναφέρθηκε, ο µηχανισµός θα έχει υπό την επίβλεψή του δύο βασικούς άξονες αποτύπωσης της επιδηµιολογικής πορείας και θα είναι ο κύριος αξιολογητής του «µεικτού δείκτη επικινδυνότητας». Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αυτών των τριών πυλώνων είναι τα εξής:

Διάγνωση

Ο µηχανισµός θα ενηµερώνεται σε ηµερήσια βάση για την πορεία της εκτέλεσης των τεστ στη χώρα απευθείας από τον ΕΟ∆Υ. Συγκεκριµένα, θα πληροφορείται για το είδος (µοριακά, αντισωµάτων) και το πλήθος των τεστ, τη δυναµικότητα των κέντρων ή/και των κινητών µονάδων που τα πραγµατοποίησαν, τις περιοχές ή/και τις πληθυσµιακές οµάδες στις οποίες ανιχνεύθηκαν κρούσµατα, καθώς και για πιθανές εστίες υπερµετάδοσης.

Ιχνηλάτηση

Ο µηχανισµός θα ενηµερώνεται σε ηµερήσια βάση για την πορεία της ιχνηλάτησης στη χώρα απευθείας από την Πολιτική Προστασία. Η πληροφόρηση θα επικεντρώνεται στη δυναµικότητα του µηχανισµού ιχνηλάτησης και στο τρέχον ποσοστό αξιοποίησης αυτής, π.χ. ιχνηλάτες ανά εκατοµµύριο κατοίκους, ποσοστό επαφών των θετικών κρουσµάτων που ιχνηλατούνται εντός 24 ωρών και πιθανών περιπτώσεων ή/και περιοχών στις οποίες να ελλοχεύει κίνδυνος υπερµετάδοσης.

Μεικτός δείκτης επικινδυνότητας

Ο µηχανισµός θα λαµβάνει ηµερήσια ενηµέρωση από οµάδα επιδηµιολόγων και το υπουργείο Υγείας αναφορικά µε τον µεικτό δείκτη επικινδυνότητας, δηλαδή τον δείκτη που συνδυάζει τα επιδηµιολογικά µοντέλα υπολογισµού του Rt µε τις δυνατότητες του ΕΣΥ και την πληθυσµιακή κινητικότητα, προκειµένου να αξιολογηθεί κατά πόσο η χώρα ή συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές εισέρχονται σε µια περίοδο και κατάσταση αυξηµένου κινδύνου. Πιο συγκεκριµένα, κρίνεται σκόπιµη η ανάπτυξη ενός συνολικού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων που θα αφοµοιώνει την πληροφορία από τις προαναφερθείσες πηγές και θα εξάγει προβλέψεις αναφορικά µε τον πιθανό κορεσµό του ΕΣΥ. Παράλληλα, θα χαρτογραφεί και τις περιοχές/πληθυσµιακές οµάδες ως προς την επικινδυνότητά τους, λαµβάνοντας υπόψη τον συνδυασµό επιτάχυνσης της πανδηµίας µε τους περιορισµούς σε ιατρικούς πόρους.

Ευέλικτο σχήμα

Οι παράµετροι του συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων που προτείνονται είναι οι εξής:

- ∆εδοµένης της κρισιµότητας του ρόλου του και του µικρού χρόνου απόκρισης για τη λήψη βαρυνουσών αποφάσεων, η σύνθεση του «Μηχανισµού Παρέµβασης» προβλέπεται να είναι ολιγοµελής. Ειδικότερα, θα τον απαρτίζουν:

  • Εκπρόσωπος Πολιτικής Προστασίας / Ν. Χαρδαλιάς
  • Εκπρόσωπος υπουργείου Υγείας / Β. Κοντοζαµάνης
  • Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου / πρόεδρος ΣΟΕ, Μ. Αργυρού
  • Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ / Α. Σκέρτσος
  • Επικεφαλής της οµάδας λοιµωξιολόγων / Σ. Τσιόδρας
  • Πρόεδρος ΕΟ∆Υ / Π. Αρκουµανέας
  • Εκπρόσωπος Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού / Θ. Κοντογεώργης
  • Εκπρόσωπος Γραφείου Επικοινωνίας / Α. Πελώνη
  • Εκπρόσωποι άλλων αρµόδιων υπουργείων − Σε µια πιο διευρυµένη σύνθεση, στον µηχανισµό θα συµµετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι από τα υπουργεία Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Εργασίας

 - Ο µηχανισµός θα παρακολουθεί την πορεία της οικονοµίας, ώστε να µετριούνται σε καθηµερινή βάση τα αποτελέσµατα των πολιτικών για τη στήριξη επιχειρήσεων, µισθωτών, αγροτών και ελεύθερων επαγγελµατιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα µελετώνται σε καθηµερινή βάση τα στοιχεία για την αξία και τον όγκο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως και η πορεία της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, που είναι ένας βασικός δείκτης της δυναµικής της οικονοµίας. Παράλληλα, θα υπάρχει εβδοµαδιαία ενηµέρωση για τις πληρωµές του ∆ηµοσίου και των ∆ΕΚΟ.

- Στο σχέδιο στρατηγικής, το οποίο επεξεργάστηκαν το Μέγαρο Μαξίµου, αρµόδια κυβερνητικά στελέχη και ειδικοί, εντάσσεται ακόµη ένα σύστηµα που βασίζεται στην Google και έχει τον... κωδικό «mobility reports». ∆ηλαδή αναφορές κινητικότητας που αφορούν στην κίνηση -αυξηµένη ή µειωµένη- π.χ. προς τα φαρµακεία, τα παντοπωλεία και άλλα σηµεία πώλησης προϊόντων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ